Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Studiul comparativ al particularităților optimismului personalității la diferite etape ale maturității


Autor: Saidov Nurmuhammadjon
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Jana Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română
Adobe PDF document0.64 Mb / în rusă

Teza

CZU 159.922(043.3)

Adobe PDF document 5.56 Mb / în rusă
236 pagini


Cuvinte Cheie

optimism, pesimism, auto-eficacitate, rezistență, stil atributiv optimist, stil atributiv pesimist

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea constă în introducere, trei capitole, concluzii, recomandări (143 pagini text de bază), bibliografie (196 surse), 9 anexe, 28 figuri, 42 de tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 8 lucrări științifice.

Scopul lucrării științifice: identificarea trăsăturilor și nivelurilor de dezvoltare ale optimismului la diferite etape ale maturității, atât în general, cât și în ceea ce privește diferențele dintre femei și bărbați, precum și elaborarea unui program de instruire care să vizeze dezvoltarea unui stil atributiv optimist printre reprezentanții categoriilor de vârstă indicate.

Obiectivele studiului: studiul conceptelor și analiza abordărilor teoretice și studiilor științifice ale optimismului și pesimismului; studierea optimismului personalității și a caracteristicilor aferente în diferite stadii de maturitate; analiza comparativă a optimismului la bărbați și femei; dezvoltarea unui program de formare care să vizeze dezvoltarea optimismului printre subiecții incluși în grupul experimental și testarea eficacității acestuia; elaborarea de recomandări pentru dezvoltarea optimismului individual în maturitate pe baza rezultatelor obținute.

Noutatea și originalitatea științifică. Pentru prima dată, s-a cercetat încercat studierea efectului optimismului asupra dezvoltării unei persoane la diferite perioade ale maturității; au fost identificate diferențe în manifestarea stilului atributiv optimist, precum și particularități de gen ale optimismului la diferite etape de maturitate.

Problema științifică semnificativă rezolvată constă în stabilirea optimismului de personalitate în diferite stadii de maturitate, identificarea diferențelor în manifestarea optimismului între bărbați și femei din această grupă de vârstă, precum și crearea unui program de formare care să vă permită să influențezi în mod eficient dezvoltarea unui stil atribut optimist și să promovați nivelul optimismului unei personalități mature.

Semnificația teoretică a lucrării constă în faptul că datele obținute în cadrul studiului completează și concretizează cunoașterea științifică a mecanismelor de formare a optimismului. Cercetarea efefctuată completează într-o oarecare măsură studiile fenomenului de optimism în psihologie. Au fost obținute date privind diferențele de vârstă și sex în stilul atributiv la vârsta adultă, care pot servi ca bazăpentru studierii dinamicii schimbărilor în diferențele de sex în dezvoltarea optimismului ca o caracteristică personală.

Semnificația practică a lucrării constă în faptul că aceasta poate servi drept bază pentru elaborarea unor programe de corecție a nivelului de optimism și recomandări pentru prevenirea stilurilor atributive pesimiste. Metodele psihodiagnostice utilizate în lucrare, axate pe studiul componentelor motivaționale, emoționale, volitive și cognitive ale optimismului, pot fi, de asemenea, utilizate pentru un studiu mai detaliat și structurat al acestor componente pentru diferite perioade de vârstă.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele studiului au fost utilizate în consilierea psihologică și în dezvoltarea cursurilor de cursuri în psihologia generală, psihologia personalității și psihologia dezvoltării. În plus, au fost utilizate în activitățile Centrului pentru Dezvoltarea Oportunităților Umane "Totul este în noi", desfășurat la Chișinău, Kiev, Harkov și alte orașe din Ucraina, în cadrul căruia a fost inclus și desfășurat cu succes trainingul oferit de noi pentru creșterea nivelului de optimism.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПТИМИЗМА ЗРЕЛОЙ ЛИЧНОСТИ
 • 1.1. Концептуальные подходы к проблеме оптимизма в психологической науке
 • 1.2. Психологические особенности зрелой личности как основа для развития оптимизма
 • 1.3. Социально-психологические характеристики и возрастные этапы зрелости в психологии
 • 1.4. Выводы к главе 1

2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОПТИМИЗМА ЛИЧНОСТИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЗРЕЛОСТИ
 • 2.1. Организация и методология исследования
 • 2.2. Изучение уровней развития оптимизма зрелой личности
 • 2.3. Выводы к главе 2

3. РАЗВИТИЕ ОПТИМИЗМА ЛИЧНОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
 • 3.1. Общая характеристика программы по развитию оптимизма личности на этапах ранней и средней зрелости
 • 3.2. Порядок отбора испытуемых в экспериментальную и контрольную группы
 • 3.3. Оценка эффективности программы психологического тренинга
 • 3.4. Выводы к главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ