Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea Incubatoarelor de Afaceri – infrastructură de suport a micului business


Autor: Dodu Aliona
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Svetlana Gorobievschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 noiembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.35 Mb / în română

Teza

CZU 334.7:005.3(478) (043.2)

Adobe PDF document 9.70 Mb / în română
238 pagini


Cuvinte Cheie

incubator de afaceri (IA), întreprinderi mici şi mijlocii (ÎMM), infrastructură de suport, proces de incubare, factori-cheie de succes, direcție strategică, rețea de incubatoare, cluster, parc industrial, eficientă economică, tehnica Balanced Scorecard (BSC), model economico-matematic, soft DEAP (analiza computerizată a datelor)

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 130 de titluri, 28 de anexe, 138 de pagini de text de bază, 15 figuri și 51 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 lucrări științifice.

Scopul lucrării constă în definirea conceptelor teoretice care stau la baza activității incubatoarelor de afaceri autohtone și fundamentarea teoretico-practică a indicatorilor de performanță și criteriilor de optimizare ai activității acestora, asigură evaluarea fezabilității situației economice și argumentarea direcțiilor strategice de dezvoltare a incubatoarelor de afaceri din Republica Moldova.

Obiectivele cercetării: cercetarea aspectelor contemporane teoretico-metodologice ale următoarelor concepte: întreprinderi mici şi mijlocii, incubator de afaceri și managementul incubatorului de afaceri în scopul argumentării concepției de incubator de afaceri ca formă de suport în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, analiza experienței internaționale de funcționare a IA prin identificarea particularităților acestora; determinarea conecțiunii și a similitudinii de dezvoltare a IA și ÎMM-urilor în baza analizei situației economico-financiare a acestora, efectuarea studiului de caz, care va confirma importanța IA ca formă de suport a micului business; argumentarea și dezvoltarea direcțiilor strategice ale IA în cadrul Clusterelor; argumentarea și elaborarea oportunităților de dezvoltare a IA în cadrul Parcurilor industriale; utilizarea metodei Balansed Scorecard (BSC) în evaluarea eficienței economice a IA, elaborarea metodologiei neparametrice de evaluare a ratingului IA prin implementarea indicatorului integrat al performanței manageriale TE în baza analizei anvelopării datelor.

Ipoteza de cercetare constă în presupunerea că există o corelație directă între IA și ÎMM-uri, iar dezvoltarea IA va contribui la eficientizarea infrastructurii de suport a micului business. Metodologia de cercetare reprezintă suportul tehnologic și teoretico-științific al cercetării, constituit în baza lucrărilor savanților străini și autohtoni în domeniul managementului întreprinderilor mici și mijlocii și al incubatoarelor de afaceri. În lucrare au fost utilizate următoarele metode de cercetare: metoda analitică și comparativă, deducția, inducția, grupările statistice, argumentarea și demonstrația logică, abordarea sistemică, metodele de analiză cantitativă, analiza SWOT și benchmarkingul. Metodologia neparametrică de evaluare a ratingului IA este prezentată prin definirea indicatorului integrat al eficienței economice și analiza anvelopării datelor. Analiza corelativă a performanței manageriale a IA a fost definită prin intermediul eficienței tehnice, determinate în baza valorii coeficientului de corelație Pearson.

Noutatea științifică a lucrării constă în următoarele: dezvoltarea bazei teoretico-metodologice prin fundamentarea principalelor concepte ale incubatoarelor de afaceri, ale întreprinderilor mici şi mijlocii și ale managementului incubatoarelor de afaceri, ținând cont de particularitățile dezvoltării acestora la nivel internațional și național; identificarea conexiunii și a similitudinii de dezvoltare a IA și ÎMM-urilor în baza analizei SWOT; argumentarea științifică a importanței strategiei de dezvoltare a incubatoarelor de afaceri ca formă de susținere a ÎMM-urilor; argumentarea științifico-metodologică a utilizării modelului Balanced Scorecard (BSC) în evaluarea performanțelor economice ale incubatoarelor de afaceri din Republica Moldova; elaborarea indicatorului economic integrat care reflectă performanța managerială a IA și poate servi în calitate de criteriu de optimizare a implementării tehnologiilor inovaționale în ÎMM; elaborarea unui set de propuneri de dezvoltare a activității incubatoarelor de afaceri din Republica Moldova în cadrul Clusterelor; elaborarea direcției strategice de dezvoltare a Parcurilor Industriale ca formă de susținere a incubatoarelor de afaceri din Republica Moldova.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea problemei ştiinţifice importante constă în aplicarea modelului neparametric DEA_UASM pentru calcularea ratingului incubatoarelor de afaceri, fapt ce a permis obținerea tehnicilor aplicative pentru evaluarea eficienței performanței manageriale și prognozarea dezvoltării Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova în vederea utilizării acestora ca infrastructură de suport a ÎMM-urilor.

Semnificația teoretică. Verificarea scopului și obiectivelor trasate în cadrul tezei impune testarea semnificației teoretice prin analiza conceptului IA și a rolului acestora în economia de piață; argumentarea concepției de cooperare pe verticală a incubatoarelor de afaceri în cadrul parcurilor industriale; evidențierea rolului autorităților publice în crearea incubatoarelor de afaceri la nivelul local; argumentarea direcțiilor strategice de dezvoltare a rețelei incubatoarelor de afaceri în Republica Moldova. Valoarea aplicativă. Testarea valorii aplicative a determinat definirea recomandărilor practice înaintate în teză, care sunt: aplicarea concepției propuse de creare a IA; utilizarea modelului BSC și a modelului economico-matematic prin aplicarea softului DEA_UASM (analiza computerizată a datelor) pentru evaluarea eficienței activităților economice ale incubatoarelor de afaceri din Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor științifice. Aspectele teoretice și recomandările practice, prezentate în teză, vor fi aplicate și vor contribui la eficientizarea IA. Certificatele de implementare sunt: Act de implementare IA Sîngerei, IA Leova şi Institutl Național de Cercetări Eeconomice (INCE).

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO-APLICATIVE ALE INCUBATOARELOR DE AFACERI CA FORMĂ DE SUPORT A MICULUI BUSINESS
 • 1.1. Sinteza conceptelor contemporane referitor la esența și rolul întreprinderilor mici şi mijlocii
 • 1.2. Evoluția conceptului incubatoare de afaceri ca formă de suport a întreprinderilor mici şi mijlocii. Managementul incubatoarelor de afaceri: obiective, caracteristici, tipuri și funcțiile acestora
 • 1.3. Experiența de funcționare a incubatoarelor de afaceri la nivel internațional
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. DIAGNOSTICA SITUAȚIEI ECONOMICE A INCUBATOARELOR DE AFACERI DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Evaluarea situației economico-financiare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii autohtone
 • 2.2. Evaluarea situației economico-financiare în incubatoarele de afaceri autohtone. Similitudini de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a incubatoarelor de afaceri
 • 2.3. Istoria de succes a incubatorului de afaceri din Soroca
 • 6 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE ȘI EFICIENTIZARE A INCUBATOARELOR DE AFACERI DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Strategii de dezvoltare a incubatoarelor de afaceri ca formă de susținere a întreprinderilor mici şi mijlocii
 • 3.2. Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri în cadrul Clusterelor și Parcurilor Industriale......101
 • 3.3. Evaluarea eficienței economice a incubatoarelor de afaceri prin metoda Balanced Scorecard
 • 3.4. Elaborarea metodologiei de evaluare a eficienței tehnice a incubatoarelor de afaceri pentru analiza comparativă a performanței manageriale. Prognoza evoluției de dezvoltare a incubatoarelor de afaceri
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE