Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / iunie /

Dezvoltarea sferei volitive la preşcolari în cadrul activităţilor de coregrafie


Autor: Mulco Iulia
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Jana Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 iunie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.63 Mb / în română
Adobe PDF document0.97 Mb / în rusă

Teza

CZU 373.2.015:793.3(043.2)

Adobe PDF document 4.56 Mb / în rusă
205 pagini


Cuvinte Cheie

sfera volitivă, voința, componentele voinței, voluntaritate, preșcolar, activități de coregrafie.

Adnotare

Susţinerea va avea loc la 26 iunie 2020, ora 11.00 în regim online

Linkul la care poate fi urmărită susținerea publică a tezei
meet.google.com/ozc-mdkp-vkw

Structura tezei. Lucrarea constă din adnotări, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări (135 pagini text de bază), bibliografie (196 surse), 4 anexe, 46 figuri și 16 tabele. Rezultatele studiului au fost publicate în 9 lucrări științifice.

Scopul lucrării științifice: a determina nivelurile de voluntaritate, a studia caracteristicile sferei volitive și dinamica dezvoltării acesteia la copii în perioada preșcolară, ținând cont de diferențele de gen, precum și a dezvolta și testa un program formativ care vizează dezvoltarea calităților volitive ale unui preșcolar în cadrul activităților de coregrafie.

Obiectivele cercetării: analiza literaturii teoretice și a cercetărilor științifice moderne cu privire la voință și a componentelor sale la copiii de vârstă preșcolară; examinarea viziunilor indicate în chestionarele preșcolarilor despre sfera motorie; studierea sferei volitive a preșcolarului și identificarea caracteristicilor sale la fete și băieți; analiza comparativă a dinamicii componentelor volitive pe parcursul vârstei preșcolare; elaborarea unui model și aprobarea unui program de formare care vizează dezvoltarea calităților volitive ale preșcolarului la cursuri de coregrafie, precum și verificarea eficacității acestuia; elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea componentelor sferei volitive la vârsta preșcolară, pe baza rezultatelor obținute.

Noutatea și originalitatea științifică. Cercetarea prezintă rezultate noi privind dinamica dezvoltării sferei volitive a preșcolarului, care completează și specifică cunoștințele științifice despre mecanismele de formare a componentelor voinței copilului. Teza conține rezultate originale privind specificul formării voinței în cadrul activităților de coregrafie. Au fost obținute date noi privind diferențele de vârstă și de gen în formarea abilităților de voluntaritate, asumarea sarcinii, subordonarea regulii etc., aceasta a servit drept bază pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a calităților volitive în condiții experimentale.

Rezultatele obţinute în cercetare care contribuie la soluționarea problemei științifice importante constau în identificarea caracteristicilor și a dinamicii sferei volitive la vârsta preșcolară, stabilirea diferențelor în manifestarea elementelor componente ale voinței la fete și băieți, precum și elaborarea un program de formare care a permis influența pozitivă eficientă asupra dezvoltării calităților volitive la preșcolari în cadrul activităților de coreografie.

Semnificația teoretică a lucrării constă în faptul că a fost efectuat un studiu complex al dezvoltării componentelor sferei volitive la orele de coregrafie, au fost identificate specificul și trăsăturile formării voinței în perioada preșcolară și s-au stabilit diferențe în manifestarea calităților volitive la fete și băieți.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că modelul propus și programul elaborat pentru dezvoltarea parametrilor sferei volitive a preșcolarului în cadrul activităților de coregrafie pot fi aplicate de educatori, profesori și specialiști pentru a lucra cu copiii în această direcție. Testele psihodiagnostice prezintă un interes practic în studierea sferei volitive a preșcolarilor, iar standardele orientative de dezvoltare a componentelor sale pot fi utilizate pentru o abordare detaliată și complexă în studierea sferei volitive la preșcolari. Analiza reprezentărilor preșcolarilor privind sfera motorie poate fi utilizată de către educatori pentru organizarea și optimizarea dezvoltării sferei motorii.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele studiului au fost aplicate în baza școlii de coregrafie și dans „EXTREME&MAXIMUM”, precum și în cadrul consultării la selectarea în studiou. Datele teoretice și empirice obținute au fost utilizate la elaborarea cursurilor universitare și a recomandărilor metodice privind psihologia dezvoltării, psihologia generală și de vârstă și psihologia personalității în Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"din Chișinău. De asemenea, acestea au fost utilizate în activitatea conducătorilor studiourilor coregrafice și educatorilor în instituțiile preșcolare. 7

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКА
 • 1.1. Подходы к изучению развития воли в психологии
 • 1.2. Психологическая характеристика волевых процессов в дошкольном возрасте 33
 • 1.3. Двигательная сфера и хореография как основа развития волевой сферы дошкольника
 • 1.4. Выводы к главе1

2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКА
 • 2.1. Организация и методология исследования….............................................................. 55
 • 2.2. Cпецифика представлений дошкольников о двигательной сфере………………... 63
 • 2.3. Изучение компонентов и динамики волевой сферы ребенка в дошкольном возрасте
 • 2.4. Выводы к главе 2

3. РАЗВИТИЕ ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
 • 3.1. Специфика развития волевых компонентов у дошкольника на занятиях хореографией
 • 3.2. Программа формирования волевой сферы ребенка в дошкольном возрасте в экспериментальных условиях
 • 3.3. Оценка эффективности формирующей программы …………..…………....……… 123
 • 3.4. Выводы к главе 3

130 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CV АВТОРА