Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Psihologia anxietății la copii și adolescenți


Autor: Racu Iulia
Gradul:doctor habilitat în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2021
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 noiembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.11 Mb / în română
Adobe PDF document1.07 Mb / în engleză

Teza

CZU 159.942.5-053.4/.6(043.3)

Adobe PDF document 5.39 Mb / în română
351 pagini


Cuvinte Cheie

anxietate, tipurile de anxietate, anxietate școlară / anxietate academică, familie, climat familial, autoapreciere, încredere în sine, trăsături de personalitate, vârsta preșcolară, vârsta școlară mică, vârsta preadolescentă și vârsta adolescentă

Adnotare

Structura tezei. Teza cuprinde adnotările, lista abrevierilor, introducere, șapte capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 276 de titluri, anexe şi este perfe ctată pe 256 pagini, inclusiv 84 de figuri şi 57 tabele.

Rezultatele obținute sunt publicate în 74 lucrări științifice.

Scopul cercetării: fundamentarea teoretică și experimentală a fenomenului anxietății la diferite etape de vârstă în contextul noilor realități sociale, precum și configurarea unui model nou de intervenţii psihologice orientat la diminuarea anxietății la preșcolari prin prisma implicațiilor asupra factorilor care o condiționează și cu posibilitate de extindere a acestuia și la alte vârste. Obiectivele cercetării: analiza și studierea literaturii de psihologie cu privire la anxietate, la metodele şi instrumentele de diagnosticare a anxietății și corelatelor acesteia şi la tehnicile, procedeele şi modalităţile de diminuare a anxietăţii; evidențierea diferențelor de gen și de vârstă în manifestarea anxietății și a tipurilor de anxietate la copii și adolescenți; stabilirea caracteristicilor de gen și de vârstă în manifestarea anxietății școlare / anxietății academice și factorilor anxietății școlare la elevii mici, preadolescenți și adolescenți; identificarea factorilor psihosociali (componența familiei și climatul familial) și a celor individuali (autoapreciere, încredere în sine, curajul social, inițierea contactelor sociale) determinanți ai anxietății în preșcolaritate, în școlaritatea mică, în preadolescență și adolescență; identificarea trăsăturilor de personalitate caracteristice școlarilor mici, preadolescenților și adolescenților cu nivele distincte de anxietate; elaborarea, implementarea și evaluarea eficienții programului de intervenții psihologice în vederea diminuării anxietății la preșcolari; elaborarea concepției științifice cu referire la dezvoltarea anxietății la copii și adolescenți în contextul noilor realități sociale.

Noutatea și originalitatea rezultatelor cercetării constă în: fundamentarea teoretică și experimentală a fenomenului anxietății la diferite etape de vârstă în contextul noilor realități sociale axată pe investigarea diferențelor de gen și de vârstă în manifestarea anxietății (anxietății școlare / anxietății academice), a factorilor psihosociali și individuali determinanți ai acesteia și a trăsăturilor de personalitate ale copilului și adolescentului anxios; edificarea unei definiții cu caracter integrator al conceptului de anxietate dedus din analiza abordărilor și explicațiilor existente menite să realizeze o reconsiderare a tuturor definițiilor; stabilirea caracterului specific al anxietății, redimensionarea modalităților de manifestare a anxietății (anxietatea situațională și anxietatea ca trăsătură), evidențierea interacțiunii integrative a factorilor determinanți ai acesteia și a particularităților modelării trăsăturilor de personalitate în contextul dezvoltării de la preșcolaritate la adolescență; conceptualizarea unui model psihodiagnostic pentru studiul integrat și profund al anxietății și a corelatelor acesteia la diferite etape ale dezvoltării; prospectarea unui portret psihologic al copilului și adolescentului cu anxietate bazat pe o abordare integrativă a legităților și mecanismelor constitutive ale anxietății și corelatelor acesteia; conceperea și validarea unui nou model de intervenţii psihologice orientat la diminuarea anxietății la preșcolari prin prisma implicațiilor asupra factorilor care o condiționează și cu posibilitate de extindere a acestuia și la alte vârste.

Noua direcție de cercetare: Abordarea integrată a cercetării anxietății la diferite etape de vârstă.

Semnificația teoretică a lucrării: fundamentarea unei teorii a anxietății care are la bază: definirea și conceptualizarea holistică a acesteia de la preșcolaritate la adolescență din perspectivă de gen, de vârstă, a modalităților distincte de manifestare, a sintezei factorilor determinanți (psihosociali și individuali) și a modificărilor în trăsăturile de personalitate; conceptualizarea fenomenului anxietății prin prisma legităților și mecanismelor explicative ale acesteia ca parte integrantă a dezvoltării sferei afective și a personalității copiilor și adolescenților; fundamentarea demersului de dezvoltare a afectivităţii și a elementelor cheie ale personalității preșcolarului orientat la diminuarea anxietății cu extinderea acestuia și la vârstele ulterioare de dezvoltare; dezvoltarea unei noi teorii cu privire la anxietate la copii și adolescenți împreună cu modelul psihodiagnostic și cel de intervenții psihologice propuse pentru evaluarea și diminuarea anxietății completează și îmbogățesc bazele teoretice ale științei psihologică cu cunoștințe ample.

Valoarea aplicativă a lucrării: conceptualizarea unei metodologii de diagnosticare și examinare a anxietății ce poate fi extinsă și în investigarea sferei afective și cea a personalității aplicabilă la nivel individual și de grup la copii și adolescenți; validarea modelului de intervenții psihologice bazat pe implicațiile asupra factorilor condiționanți ai anxietății constituit din tehnici expresivcreative și exerciții de relaxare, meditații și alte tipuri de practici de tip mindfulness pentru diminuarea într-o manieră originală și inovativă atât a anxietății cît și a diverselor probleme în aria sferei afective și cea a personalității la preșcolari și copiii de altă vârstă; posibilitatea, demonstrată experimental, de valorificare în sistemul național de asistență psihologică a modelului psihodiagnostic și cel de intervenții psihologice în vederea studiului și diminuării anxietății la diferite etape de vârstă; evidențierea particularităților anxietății și a problematicii corelate cu aceasta permite determinarea direcțiilor esențiale de optimizare a dezvoltării emoționale și a personalității copiilor și adolescenților; formularea unui set de recomandări pentru părinți și cadre didactice cu referire la diminuarea anxietății și a problemelor adiacente la copii și adolescenți.

Implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele teoretico-experimentale au fost implementate în cadrul programelor stat și proiectelor naționale, în cadrul programelor de mobilitate internațională Erasmus +, în procesul didactic de pregătire și formare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor la facultățile de psihologie din instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova, în cadrul cursurilor de formare continuă și în cadrul seminarelor științifico-metodice cu psihologii școlari, educatorii și cadrele didactice.

Cuprins


1. ANXIETATEA: CADRU TEORETIC
 • 1.1.Delimitări conceptuale ale anxietății
 • 1.2.Simptomele, nivelele și tipurile de manifestare ale anxietății
 • 1.3.Cursul ontogenetic al anxietății
 • 1.4.Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA STUDIULUI ANXIETĂȚII LA COPII ȘI ADOLESCENȚI
 • 2.1. Procedură, obiectivele, ipotezele și eșantionul de cercetare
 • 2.2. Descrierea testelor și inventarelor de cercetare

3. STUDIUL ANXIETĂȚII LA PREȘCOLARI
 • 3.1. Anxietatea la preșcolari
 • 3.2. Factorii determinanți ai anxietății la preșcolari
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. STUDIUL ANXIETĂȚII LA ȘCOLARII MICI
 • 4.1. Anxietatea la școlarii mici
 • 4.2. Anxietatea școlară la elevii claselor primare
 • 4.3. Factorii determinanți ai anxietății la școlarii mici
 • 4.4. Anxietatea și trăsăturile de personalitate la școlarii mici
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. STUDIUL ANXIETĂȚII LA PREADOLESCENȚI
 • 5.1. Anxietatea la preadolescenți
 • 5.2. Anxietatea școlară la preadolescenți
 • 5.3. Factorii determinanți ai anxietății la preadolescenți
 • 5.4. Anxietatea și trăsăturile de personalitate la preadolescenți
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

6. STUDIUL ANXIETĂȚII LA ADOLESCENȚI
 • 6.1. Anxietatea la adolescenți
 • 6.2. Anxietatea academică la adolescenți
 • 6.3. Factorii determinanți ai anxietății la adolescenți
 • 6.4. Anxietatea și trăsăturile de personalitate la adolescenți
 • 6.5. Manifestarea și evoluția anxietății la copii și adolescenți în contextul noilor realități sociale
 • 6.6. Concluzii la capitolul 6

7. STUDIUL DIMINUĂRII ANXIETĂȚII LA PREȘCOLARI
 • 7.1. Caracteristicile psihologice ale demersului formativ
 • 7.2. Evaluarea eficienței demersului formativ orientat la diminuarea anxietății la preșcolari
 • 7.3. Concluzii la capitolul 7

265 CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declaraţia privind asumarea răspunderii
CV-ul autoarei