Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul dezvoltării durabile a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma culturii organizaționa


Autor: Covaș Lilia
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Aurelia Litvin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 decembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.27 Mb / în română

Teza

CZU 005:334.72:005.73(478)(043)

Adobe PDF document 4.53 Mb / în română
321 pagini


Cuvinte Cheie

management, dezvoltare durabilă, sustenabilitate, stakeholderi, performanță globală, responsabilitate socială corporativă, nivel de sustenabilitate, cultură organizațională, angajament organizațional, cultură organizațională sustenabil orientată.

Adnotare

Structura tezei:introducere, cinci capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 269 de titluri, 21 anexe, 243 de pagini text de bază, 48 figuri şi 37 de tabele.

Rezultatele obţinute sunt publicate în peste 40 de lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării constă în dezvoltarea fundamentelor teoretice, metodologice și aplicative în vederea perfecționării managementului dezvoltării durabile a întreprinderilor din Republica Moldova, determinarea și evaluarea rolului culturii organizaționale în majorarea nivelului performanțelor globale al companiilor, precum și identificarea metodelor capabile să direcționeze cultura organizațională spre valori de dezvoltare durabilă.

Obiectivele cercetării constau în: abordarea teoretico-conceptuală a managementului dezvoltării durabile; identificarea metodelor de conlucrare cu stakeholderii companiilor; conceptualizarea angajamentului organizațional; realizarea unui studiu teoretic și empiric în vederea identificării tendințelor existente în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova în domeniul RSC; analiza particularităților culturii organizaționale în cadrul întreprinderilor din țară și elaborarea unui model, ce ar direcționa cultura spre implementarea organizațională a valorilor de sustenabilitate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în: dezvoltarea cadrului conceptual cu privire la managementul dezvoltării durabile și responsabilității sociale corporative; identificarea aspectelor de bază ale procesului de interacțiune cu stakeholderii companiei; elaborarea unui model propriu de determinare a performanței globale și efectuarea unui studiu empiric cu privire la evaluarea nivelului de sustenabilitate, precum și a particularităților culturii organizaționale a companiilor din Republica Moldova; propunerea unui model de modificare a culturii organizaționale, menit să sporească sustenabilitatea organizațională. Rezultatele obținute au determinat crearea unei noi direcții științifice în vederea dezvoltării multilaterale a culturii organizaționale sustenabil orientate, ținând cont de necesitatea ralierii întreprinderilor din Republica Moldova la principiile dezvoltării durabile. În urma studiilor realizate, s-a constatat că este un domeniu puțin abordat în literatura de specialitate și practica managerială, dar care reprezintă o resursă importantă a managementului modern.

Semnificaţia teoretică. Cercetările efectuate lărgesc esențial cadrul teoretic şi conceptual al managementului dezvoltării durabile la nivel de întreprindere, precum și al conceptului de cultură organizațională, propunând abordări teoretice cu privire la sporirea angajamentului organizațional, evaluarea și modificarea culturii organizaționale. Recomandările formulate pot fi utilizate de orice întreprindere, indiferent de domeniul de activitate sau mărime, precum şi de anumite instituții de stat din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a tezei se manifestă prin faptul că rezultatele studiilor efectuate permit conturarea unor căi concrete de ameliorare a situației cu privire la evaluarea nivelului de sustenabilitate al companiilor din Republica Moldova și de integrare organizațională a sustenabilității prin intermediul modificării culturii organizaționale. Rezultatele cercetării au fost implementate în cadrul ODIMM, precum și în mai multe întreprinderi din Republica Moldova, cum ar fi: „Bucuria” S.A., „EFES Moldova” S.A. şi “Romanița” S.A.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ A UNITĂȚII ECONOMICE
 • 1.1. Caracteristica conceptului de dezvoltare durabilă a întreprinderii și a beneficiilor unui comportament sustenabil
 • 1.2. Valorizarea responsabilității sociale corporative în consolidarea afacerilor sustenabile
 • 1.3. Abordarea managementului dezvoltării durabile a întreprinderii prin prisma relaţiilor cu stakeholderii
 • 1.4. Particularitățile gestiunii întreprinderii conform principiilor dezvoltării durabile
 • Concluzii la Capitolul 1

2. ROLUL CULTURII ORGANIZAȚIONALE ÎN MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ÎNTREPRINDERII
 • 2.1. Analiza impactului culturii organizaționale asupra dezvoltării durabile a întreprinderii
 • 2.2. Particularitățile și semnificația culturii organizaționale în managementul întreprinderii moderne
 • 2.3. Sinteza evolutivă a demersurilor de definire a culturii organizaționale
 • 2.4. Profilarea modalităților de exprimare a culturii în cadrul organizațional
 • 2.5. Analiza rolului mediator al angajamentul organizaţional între cultură și performanțele organizaționale
 • Concluzii la Capitolul 2

3. INTEGRAREA PRINCIPIILOR DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN STRATEGIILE ORGANIZAȚIONALE
 • 3.1. Caracteristica sistemică a procesului de integrare organizațională a sustenabilității
 • 3.2. Modificarea culturii – element indispensabil al schimbărilor în cadrul organizațional
 • 3.3.Analiza comparativă a modelelor de evaluare a culturii organizaționale în cadrul întreprinderilor
 • 3.4. Asigurarea dezvoltării durabile a unităților economice prin modificarea culturii organizaționale
 • Concluzii la Capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚILE MANAGEMENTULUI DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN ÎNTREPRINDERILE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Analiza strategiilor și politicilor de stat din Republica Moldova în domeniul dezvoltării durabile
 • 4.2. Tendințele în domeniul RSC în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova
 • 4.3. Elaborarea metodologiei de calcul a performanței globale a unității economice
 • 4.4. Analiza nivelului de sustenabilitate al companiilor din Republica Moldova
 • Concluzii la Capitolul 4

5. SPORIREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE DURABILĂ AL ÎNTREPRINDERII PRIN MODIFICAREA CULTURII ORGANIZAȚIONALE
 • 5.1. Analiza culturii organizaționale a întreprinderilor din Republica Moldova
 • 5.2. Studiul empiric privind corelația dintre nivelul de sustenabilitate și cultura organizațională în cadrul întreprinderilor autohtone
 • 5.3. Model de direcționare a culturii organizaționale spre valori de sustenabilitate
 • Concluzii la Capitolul 5

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI .........