Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iunie /

Sporirea competitivitătii sectorului antreprenorial din Republica Moldova prin prisma managementului inovațional


Autor: SIMCIUC Elena
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Dragoş Cimpoieş
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română

Teza

CZU 631.15:634/635(478)

Adobe PDF document 6.99 Mb / în română
229 pagini


Cuvinte Cheie

inovare; competitivitate; management inovaţional; inovaţii organizaţionale; sector antreprenorial; capital uman înalt calificat; triunghiul cunoașterii; societatea cunoașterii; potențial inovațional; Sistemul Național de Inovar

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 235 titluri, 27 de anexe, 128 de pagini de text de bază, 38 de figuri şi 42 de tabele. Rezultatele au fost publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: managementul inovaţional în sectorul antreprenorial din Republica Moldova.
Scopul tezei constă în determinarea interdependenței și influenței pozitive dintre implementarea managementului inovaţional de către sectorul antreprenorial din Republica Moldova și nivelul de competitivitate atins de către antreprenori datorită practicării acestui tip de management® Obiectivele lucrării sunt: studierea și sistematizarea doctrinei necesare pentru înțelegerea profundă, completă și comprehensivă a conceptelor esențiale; analiza nivelului competitivității și inovării Republicii Moldova în clasamentul global; analiza activității de inovare a întreprinderilor studiate din Republica Moldova; demonstrarea influenței managementului inovaţional asupra activității inovaționale și rolul acestuia în sporirea competitivității activității antreprenoriale; elaborarea unor recomandări şi propuneri practice pentru dezvoltarea sistemului național de inovare și promovarea modelului lansat de SMART Caffes.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării rezidă în dezvoltarea și testarea modelelor de analiză a regresiei multifactoriale pentru a evalua factorii care influențează eficiența managementului în cadrul întreprinderii, evaluarea calității modelului de regresie econometrică, evaluarea impactului factorilor structurali, organizaționali și socio-economici asupra venitului din vânzările întreprinderii și propunerile practice de îmbunătățire a stării actuale a economiei naționale din perspectiva inovării. Rezultatele obţinute, care au contribuit la soluţionarea problemei ştiinţifice importante, constau în argumentarea și demonstrarea interdependenței și influenței pozitive dintre implementarea managementului inovaţional de către sectorul antreprenorial din Republica Moldova și nivelul de competitivitate atins de antreprenori studiați datorită practicării acestui tip de management. În consecință, are loc fortificarea avantajului competitiv, sporirea competitivității la nivel statal și stimularea creşterii economice.

Semnificaţia teoretică a tezei constă în investigația, interpretarea şi fundamentarea clară a conceptelor de bază, colectarea, interpretarea și aplicarea în practică a datelor primare și secundare, dar şi în elaborarea chestionarului pentru colectarea datelor primare, necesare studierii caracteristicilor întreprinderilor cercetate și care au implementat managementul inovaţional în Republica Moldova, reflectarea aspectelor procesului multidimensional de evaluare și impact al activităților de inovare organizațională cu accent specific pe managementul inovațional cu privire la activitatea și competitivitatea întreprinderilor.

Valoarea aplicativă rezidă în activarea mecanismului de consolidare a sistemului de inovare în trei instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova şi patru de peste hotare datorită dezvoltării subdiviziunilor specializate în favorizarea şi suportul inovării şi infrastructurii inovaţionale, ceea ce constituie un factor care contribuie, în mod direct, la realizarea obiectivelor din planul de acţiuni pentru implementarea Programului național în domeniul cercetării și inovării pentru anii 2020-2023.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Сele mai semnificative rezultate au fost implementate de către: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Asociația pentru Susținerea Inovării și Dezvoltării Durabile „Impuls”, Centrul de Carieră din cadrul Universităţii de Stat de Limbi şi Ştiinţe Sociale din Yerevan „BRUSOV”, Universitatea inovării din Minsk şi de ÎI „Popov Serghei”, toate confirmate prin documente de implementare a rezultatelor ştiinţifice din cadrul tezei de doctor. 7 ANN