Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modelarea şi algoritmizarea managerială a antrenamentului sportiv la grupele de începători şi avansaţi în atletism


Autor: Ursanu Grigore
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Anatolie Budevici
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Lazari Povestca
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 septembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

antrenament sportiv, model, modelare managerială, algoritm, algoritmizare, îndrumar practico-metodic, microciclu, mezociclu, macrociclu de antrenament, parametri somatici şi funcţionali, probe şi norme de control, competiţie

Adnotare

Cercetarea dată este direcţionată spre eficientizarea procesului de antrenament sportiv la nivelul grupelor de începători şi avansaţi în atletism în baza programului de pregătire orientat pe modelarea şi algoritmizarea managerială a procesului de instruire sportivă.Rezultatele obţinute în urma investigaţiilor, ne-au demonstrat faptul că sportivii ce sunt implicaţi în procesul de antrenament sportiv au dat dovadă (la momentul testărilor iniţiale) de un nivel relativ scăzut al capacităţii de performanţă, poate datorită faptului că atât programul de pregătire, cât şi conţinutul metodico-ştiinţific al acestuia nu mai corespundeau imperativelor actuale ale metodologiei moderne de antrenament.

A fost elaborat şi aplicat îndrumarul practico-metodic fundamentat pe utilizarea modelelor finale, intermediare şi operaţionale, precum şi a algoritmilor de acţionare pentru fiecare din elementele tehnice de bază specifice acestui nivel de pregătire.

Analiza prin comparaţie a modelelor performanţiale şi a algoritmilor incluşi în îndrumarul practico-metodic cu cei elaboraţi de către federaţia de specialitate sporeşte într-o mare măsură valoarea demersului ştiinţific întreprins.

Cuprins


CAPITOLUL 1 Argumentarea teoretică, de pe poziţii moderne, a aspectelor de tehnologie didactică, referitoare la managementul antrenamentului sportiv al copiilor şi juniorilor
 • 1.1 Reflectarea caracterului ştiinţific şi evolutiv al tehnologiei didactice contemporane, prin prisma particularităţilor antrenamentului sportiv
 • 1.2 Aspecte privind creşterea eficienţei pregătirii sportive prin reconsiderarea metodelor active de instruire
 • 1.3 Particularităţile morfofuncţionale ale copiilor şi juniorilor de nivel începători în contextul teoriei şi metodicii educaţiei fizice şi sportive
 • 1.4 Tendinţe actuale privind modelarea şi algoritmizarea-metode de bază utilizate în instruirea copiilor şi juniorilor
 • 1.5 Algoritmizarea. Date generale privind algoritmizarea în domeniul educaţiei fizice şi sportului

CAPITOLUL 2 Metodele, organizarea şi aprobarea rezultatelor cercetării
 • 2.1 Metodele de cercetare.
 • 2.1.1 Analiza, sinteza şi generalizarea datelor literaturii de specialitate
 • 2.1.2 Analiza documentelor şcolare şi a materialelor de proiectare şi evidenţă a activităţii de antrenament sportiv la grupele de începători şi avansaţi
 • 2.1.3 Metoda observaţiei
 • 2.1.4 Experimentul pedagogic...
 • 2.1.5 Metode de înregistrare a indicilor de dezvoltare fizică, fiziologică şi psihică
 • 2.1.6 Metoda comparativă
 • 2.1.7 Prelucrarea şi intrepretarea datelor cercetării (metoda statistico-matamatică)
 • 2.2 Organizarea cercetării

CAPITOLUL 3 Elaborarea sistemului „modelare şi algoritmizare” în cadrul tehnologiei moderne a antrenamentului sportiv la începători
 • 3.1 Analiza opiniilor specialiştilor pe problema modelării şi algoritmizării manageriale a antrenamentului sportiv la începători şi avansaţi în atletism
 • 3.2 Abordarea managerial-sistemică a procesului de antrenament sportiv
 • 3.3 Determinarea modelelor în antrenamentul sportiv modern pentru diferite categorii de sportivi

CAPITOLUL 4 Argumentarea teoretică şi verificarea experimentală a modelului algoritmizat de pregătire pentru grupele de începători şi avansaţi în antrenamentul atletic
 • 4.1 Dinamica rezultatelor înregistrate de către subiecţii grupei martor – fete, începători în proba de alergare pe distanţa de 50 metri şi săritura în lungime de pe loc
 • 4.2 Dinamica rezultatelor înregistrate de către subiecţii grupei martor – băieţi, începători în proba de alergare pe distanţa de 50 metri şi săritura în lungime de pe loc
 • 4.3 Dinamica rezultatelor înregistrate de către subiecţii grupei experiment – fete, începători în proba de alergare pe distanţa de 50 metri şi săritura în lungime de pe loc
 • 4.4 Dinamica rezultatelor înregistrate de către subiecţii grupei experiment–băieţi, începători în proba de alergare pe distanţa de 50 metri şi săritura în lungime de pe loc.
 • 4.5 Tabele comparative cuprinzând valorile performanţiale ale modelelor operaţionale şi ale modelelor federaţiei de specialitate