Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamente ştiinţifico-metodice ale semnificaţiei caracteristicilor morfologice în sportul de performanţă


Autor: Dorgan Viorel
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2009
Consultant ştiinţific: Veaceslav Manolachi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română

Teza

CZU 796.015.8(043.3)

Adobe PDF document 2.44 Mb / în română
388 pagini


Cuvinte Cheie

sport de performanţă; elita sportivă mondială; categorii de greutate (CG); specializarea sportivă (post); “sistemul competiţional (SС); variabilitatea caracterelor; genotip, genofond; fenotip, fenodeviant; endomorfie, mezomorfie, ectomorfie; picnomorfii, atleţi, astenicii; maturitatea (gerontomorfism – pedomorfism (neogenie); etnos, etnic, convixie, consorţie; asortarea căsătoriilor; condiţia sportivă (forma sportivă)

Adnotare

Lucrarea prezintă o încercare de studiere a elitei sportive mondiale în baza analizei caracteristicilor unor selecţii din totalitatea generală a sportivilor elitei mondiale (bărbaţi şi femei) şi ale rezultatelor acestora. Au fost obţinute caracteristici ale elitei mondiale aplicabile în soluţionarea unor sarcini practice: caracteristici-model, markeri ce corelează cu capacitatea motrice, tendinţe şi dinamica rezultatelor sportive.

A fost efectuată o analiză teoretică, matematico-statistică şi de expertiză a datelor despre reprezentanţii elitei sportive mondiale, a rezultativităţii lor în corelaţie cu genul concret de sport, cu specializarea sportivă, cu categoriile de greutate, îndeosebi ale tuturor probelor din Programul Olimpic la atletism.

Datele oficiale despre parametrii morfologici, indicatorii derivaţi ai acestora, performanţa sportivă şi alte informaţii oficiale cu referire la elita sportivă, care include de regulă selecţii generale, pot fi estimate prin procesarea expertă şi statistico-matematică în vederea obţinerii unei informaţii relevante despre:
caracteristicile-model ale performerilor din diferite discipline sportive, specializări sportive (posturi) şi categorii de greutate. Confruntarea datelor şi cunoştinţelor din diverse domenii de studiere a omului cu cele despre diferite generaţii de sportivi, cohorte, inclusiv generaţii din diferite perioade istorice va permite aprecierea mai exactă a evoluţiilor dinamice ce specifică caracteristicile fizice şi rezultativitatea sportivilor, pentru ca în temeiul acestora să se efectueze mai argumentat selecţia, completarea echipelor, prognozarea rezultatelor.

Pentru prima dată s-a realizat o cercetare complexă a mai multor discipline sportive, specializări şi categorii de greutate în baza selecţiei generale a sportivilor din elita mondială (bărbaţi şi femei), în special în decursul anilor 1980 – 1991 – 2004 – 2006.

Analiza comparativă a datelor sportivilor din diferite generaţii, cohorte, inclusiv din diverse, din punct de vedere istoric, generaţii va permite a aprecia mai precis dinamica caracteristicilor sportivilor, a rezultativităţii lor şi, ca rezultat, a realiza argumentarea selecţiei, completarea echipelor, prognozarea rezultatelor.

Au fost generalizate sarcinile ştiinţifico-practice ale reglării masei corporale a sportivilor. Rezultatele obţinute sunt prezentate sub formă de recomandări ştiinţifico-practice, pentru antrenori, sportivi, specialişti practicieni şi cei cooptaţi în activitatea sportivă.

Cuprins


CApitolul 1 Variabilitatea caracteristicilor morfologice ale reprezentanţilor sportului de performanţă
 • 1.1. Aspecte antropologice şi evoluţioniste ale variabilităţii caracteristicilor sportivilor de performanţă
  • 1.1.1. Etniile şi sportul
  • 1.1.2. Elita sportivă mondială studiată în aspect antropologic
  • 1.1.3. Legităţile evoluţioniste ale variabilităţii analizate în raport cu exigenţele sportului modern
 • 1.2. Unele legităţi ale geneticii clasice aplicate în analiza sportivilor de performanţă
  • 1.2.1. Efectele unei gene singulare sau a mai multor gene distincte asupra performanţei sportive. Polimorfismul omului
  • 1.2.2. Anomaliile monogenice de percepţie cromatică şi sportul. Sindromologia sportivilor de elită
 • Concluzii la capitolul 1

CAPITOLUL 2 Analiza semnificaţiei principalilor parametri ai reprezentanţilor elitei sportive mondiale
 • 2.1. Statura, formele şi morfogeneza – dimensiunile corporale
 • 2.2. Esenţa teoretică şi practică a principiului de divizare a sportivilor pe categorii de greutate
 • 2.3. Caracteristicile-model ale sportivilor; argumente biologice
 • 2.4. Perspicacitatea selecţiei sportive în colectivităţi umane relativ numeroase
 • Concluzii la capitolul 2

CAPITOLUL 3 TEndinţele actuale şi legităţile de dezvoltare a sportului mondial, prognoze
 • 3.1. Genomica
 • 3.2. Sportul, exponent al întregii omeniri (rase, popoare, etnii, populaţii)
 • 3.3. Confruntarea virtuală a facultăţilor motrice “Cromagnionii –contemporanii noştri ”
 • 3.4. Celulele tronculare
 • Concluzii la capitolul 3

CAPITOLUL 4 Analiza ştiinţifico-metodică şi statistico-matematică a datelor despre reprezentanţii elitei mondiale a atletismului din diferite cohorte temporale
 • 4.1. Analiza grupelor generalizate de atleţi ai elitei mondiale în limitele etapelor temporale adecvate pentru confruntarea datelor
 • 4.2. Studierea caracteristicilor sportivilor pe discipline atletice separate şi a listelor de ranjament conform rezultativităţii
 • 4.3. Studii asupra semnificaţiei greutăţii corporale şi a indicelui de masă corporală Imb la reprezentanţii elitei mondiale în atletism
 • 4.4. Caracteristicile model ale sportivilor de elită
 • 4.5. Analiza corelaţională şi de dispersie a totalităţii elitei sportive mondiale
 • 4.6. Gemenii din componenţa elitei mondiale de atletism
 • 4.7. Genealogia şi caracterele familiale ale probanţilor din elita mondială de atletism
 • 4.8. Analiza trăsăturilor caracteristice ale performanţelor sportivilor de elită mondială, descendenţi din state mici ale Europei de Nord şi din Republica Moldova
 • 4.9. Valoarea informativă şi aplicativă a listei nominale a sportivilor de elită
 • Concluzii la capitolul 4

CAPITOLUL 5 Analiza ştiinţifico-metodică şi statistico-matematică a unor genuri de sport pe categorii de greutate; a jocurilor sportive pentru pseudoamatori şi profesionişti în conformitate cu legităţile cunoscute şi cele examinate ale elitei sportive mondiale
 • 5.1. Analiza ştiinţifico-metodică şi matematico-statistică a datelor despre sportivii ce practică luptele libere (Freestyle, FS) şi greco-roman (Greco-Roman, GR)
 • 5.2. Analiza teoretică şi prelucrarea matematică a datelor despre sportivii profesionali specializaţi la sumo
 • 5.3. Semnificaţia parametrilor dimensionali ai grupelor şi selecţiilor de fotbalişti din elita mondială şi cea regională
 • 5.4. Analiza matematico-statistică şi teoretică a caracteristicilor grupelor de jucători de diferite specializări ai Asociaţiei Naţionale de Baschet (NBA)
 • 5.5. Analiza caracteristicilor tenismenilor profesionişti din АТР
 • Concluzii la capitolul 5