Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sporirea capacităţii de efort fizic a baschetbaliştilor începători, prin aplicarea jocurilor pregătitoare


Autor: Sakizlian Robert
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Sergiu (decedat) Pintilei
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Constantin Ciorbă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
CSS: DH 40-13.00.04-27.03.08
Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 decembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 martie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

antrenament, sportivi începători, pregătire fizică, pregătire tehnică, jocuri pregătitoare, joc de baschet

Adnotare

Structura tezei. Introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandǎri, bibliografie 265 surse, 18 anexe, 122 pagini text de bază, 69 figuri, 12 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Obiectivele tezei.

 1. Analiza şi generalizarea datelor din literatura de specialitate privind aspectele de bază în pregătirea baschetbaliştilor la etapa de iniţiere.
 2. Aprecierea nivelului pregătirii motrice, tehnice şi funcţionale a baschetbaliştilor începători.
 3. Determinarea conţinutului jocurilor pregătitoare şi a căilor de sporire a capacităţii de efort fizic la etapa de iniţiere a baschetbaliştilor începători.
 4. Argumentarea experimentală a eficienţei aplicării jocurilor pregătitoare în cadrul antrenamentului sportiv al baschetbaliştilor începători.

Noutatea şi originalitatea cercetării constă în faptul că cercetarea în cauză îşi propune optimizarea procesului de pregătire al baschetbaliştilor începători, în baza sporirii capacităţii de efort a acestora. A fost elaborată şi aplicată în practica de instruire clasificarea jocurilor pregătitoare, precum şi metodologia de selectare şi aplicare a acestora în cadrul antrenamentului sportiv al baschetbaliştilor începători.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în perfecţionarea sistemului de pregătire al baschetbaliştilor începători prin aplicarea jocurilor pregătitoare în vederea sporirii capacităţii de efort a sportivilor, scoaterea în evidenţă a căilor de sporire a capacităţii de efort fizic la debutanţi în jocul de baschet.

Valoarea aplicativă a lucrării o constituie posibilitatea aplicării în practică a recomandărilor practico-metodice privind pregătirea baschetbaliştilor începători prin sporirea capacităţii de efort fizic prin aplicarea jocurilor pregătitoare. Rezultatele cercetărilor pot fi utilizate cu succes în pregătirea baschetbaliştilor din cadrul cluburilor sportive specializate.

Cuprins


1. ANALIZA ŞI GENERALIZAREA LITERATURII DE SPECIALITATE PRIVIND PREGĂTIREA BASCHETBALIŞTILORLA ETAPA DE INIŢIERE
 • 1.1. Noţiuni generale privind aprecierea şi dezvoltarea capacităţii de efort fizic a sportivilor
  • 1.1.1. Aspecte metodologice privind antrenamentul sportiv al începǎtorilor
  • 1.1.2. Natura efortului în jocul de baschet
  • 1.1.3. Capacitatea de efort fizic la juniorii III
 • 1.2. Particularităţile morfofuncţionale ale copiilor la etapa iniţială de pregătire în jocul de baschet
  • 1.2.1. Particularităţile somatice, motrice şi psihice ale juniorilor
 • 1.3. Caracteristicile etapei iniţiale de pregătire a sportivilor începǎtori
 • 1.4. Jocurile pregătitoare - cale efectivă în pregătirea sportivă, la etapa de iniţiere

2. EFICACITATEA APLICĂRII JOCURILOR PREGĂTITOARE ÎN ANTRENAMENTUL SPORTIV AL BASCHETBALIŞTILOR ÎNCEPĂTORI
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Opiniile specialiştilor privind perfecţionarea sistemului de pregătire a baschetbaliştilor începători
 • 2.3. Determinarea nivelului morfologic al baschetbaliştilor începători
 • 2.4. Aprecierea nivelului pregătirii fizice a baschetbaliştilor începători
  • 2.4.1. Motricitate generală
  • 2.4.2. Motricitate specifică
 • 2.5. Determinarea capacităţii de efort a baschetbaliştilor începători
 • 2.6. Clasificarea mijloacelor pentru sporirea capacităţii de efort
  • 2.6.1. Dinamica efortului fizic în antrenamentul sportiv al baschetbaliştilor începători
  • 2.6.2. Metodologia aplicării jocurilor pregătitoare în antrenamentul sportiv al baschetbaliştilor începători

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢEI APLICĂRII JOCURILOR PREGĂTITOARE ÎN SPORIREA CAPACITĂŢII DE EFORT A BASCHETBALIŞTILOR ÎNCEPĂTORI
 • 3.1. Analiza indicilor morfofuncţionali ai baschetbaliştilor începători în urma aplicării jocurilor regătitoare în cadrul antrenamentului sportiv
 • 3.2. Nivelul pregătirii fizice al baschetbaliştilor începători încadraţi în experimental pedagogic
 • 3.3. Dinamica indicilor tehnici a baschetbaliştilor începǎtori cuprinşi în experimental pedagogic
 • 3.4. Indicii capacităţii de efort ai baschetbaliştilor începători în urma aplicării programei experimentale