Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în contextul tendinţelor europene contemporane


Autor: Aculai Еlena
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2015
Consultant ştiinţific: Alexandru Stratan
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 aprilie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 mai 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română
Adobe PDF document0.66 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

activitate antreprenorială, antreprenor, afaceri mici, întreprinderi mici şi mijlocii, politica de stat de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, evaluarea mediului de afaceri, clustere, dialog dintre întreprinderi şi organele administraţiei publice.

Adnotare

Cuvinte cheie: activitate antreprenorială, antreprenor, afaceri mici, întreprinderi mici şi mijlocii, politica de stat de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, evaluarea mediului de afaceri, clustere, dialog dintre întreprinderi şi organele administraţiei publice.

Domeniul de studiu: managementul sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

Scopul lucrării: dezvoltarea cadrului teoretic, argumentarea abordării conceptuale, elaborarea recomandărilor metodice şi a măsurilor practice, necesare pentru perfecţionarea managementului dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova, care parţial pot fi utilizate şi în alte ţări cu economia de piaţă emergentă.

Obiectivele: a analiza caracteristicile esenţiale ale micilor afaceri, a dezvolta tipologia micilor întreprinderi şi antreprenori; a evalua contribuţia lor în economia ţărilor europene şi a identifica particularităţile micilor antreprenori în ţările cu economia de piaţă emergentă; a analiza dezvoltarea IMM-urilor în R.Moldova şi evoluţia politicii de susţinere a sectorului IMM în perioada reformelor de piaţă; a argumenta abordarea conceptuală pentru perfecţionarea managementului de stat al sectorului IMM în R.Moldova în condiţiile resurselor limitate şi a elabora măsuri concrete de realizare a abordării propuse.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării: a fost dezvoltată ideea privind existenţa categoriei antreprenorilor „constrânşi” în ţările cu piaţa emergentă; a fost elaborat ”portretul” model al micului antreprenor în R.Moldova; identificat specificul contribuţiei IMM-urilor în diferite grupe de ţări; sistematizate tendinţele europene contemporane ale managementului dezvoltării IMM-urilor; identificate şi grupate principalele tipuri de bariere ale IMM-urilor; elaborată abordarea conceptuală pentru perfecţionarea politicii de stat de susţinere a sectorului IMM, care include argumentarea susţinerii diferenţiate a anumitor categorii de întreprinderi, argumentarea şi elaborarea principiilor-cheie şi mecanismelor politicii de dezvoltare a clusterelor, consolidarea dialogului dintre business şi autorităţi; argumentată şi elaborată abordarea metodică pentru evaluarea mediului de afaceri.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute: a fost argumentată şi elaborată o abordare conceptuală pentru perfecţionarea managementului sectorului IMM în ţările cu economia de piaţă emergentă, argumentate direcţiile prioritare şi mecanismele de dezvoltare a acestuia, ceea ce au determinat soluţionarea unei probleme aplicative de importanţă majoră – îmbunătăţirea managementului dezvoltării sectorului IMM în condiţiile resurselor limitate pe termen mediu şi scurt în conformitate cu Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a cercetării: în baza analizei specificului IMM-urilor şi a particularităţilor politicii de stat de susţinere a acestora în ţările cu economia de piaţă emergentă, a fost argumentată abordarea conceptuală, propuse direcţiile prioritare şi mecanismele pentru perfecţionarea managementului sectorului IMM în condiţiile resurselor limitate, ceea ce creează baza pentru creşterea contribuţiei lui la dezvoltarea economică şi socială a ţării.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice obţinute: rezultatele, concluziile şi recomandările au fost utilizate: la argumentarea şi elaborarea principiilor de bază ale Concepţiei dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al R.Moldova; a unor părţi ale Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-2020; a capitolelor privitoare la antreprenoriat din Strategiile de dezvoltare social-economică a raioanelor, în activitatea practică a asociaţiilor de afaceri şi organizaţiilor neguvernamentale, antrenate în instruire şi alte forme de susţinere a antreprenorilor; la argumentarea politicii IMM-urilor în ţările membre ale Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre. Implementarea rezultatelor obţinute sunt confirmate prin Certificate de implementare, eliberate de Ministerul Economiei al R.Moldova, Consiliul raional Hînceşti, asociaţiile de afaceri şi organizaţiile neguvernamentale – Asociaţia Micului Business din R.Moldova, Centrul pentru promovarea femeilor în afaceri (ICAWB) şi Winrock Moldova, organizaţia internaţională ERENET (reţeaua universităţilor central-europene pentru cercetarea şi instruirea în antreprenoriat)

Cuprins


1. УПРАВЛЕНИЕ СЕКТОРОМ МСП: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, ПРОБЛЕМАТИКА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 1. Основные характеристики и типология МСП как объекта управления
 • 2. Теоретические подходы и модели поддержки МСП в Европе
 • 3. Проблематика и методология исследований в области управлении МСП
 • 4. Основные выводы по главе 1

2. РОЛЬ МСП И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ СЕКТОРОМ В ЕВРОПЕ
 • 1. Вклад МСП в экономическое развитие европейских стран
 • 2. Основные направления и современные тенденции в политике поддержки МСП на уровне ЕС
 • 3. Особенности становления и управления сектором МСП в государствах, формирующих рыночную экономику
 • 4. Характеристики типового «портрета» мелкого предпринимателя и их учет в политике управления бизнесом
 • 5. Основные выводы по главе 2

3. ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ СЕКТОРА МСП В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
 • 1. Оценка результатов деятельности МСП
 • 2. Исследование потенциала предприятий и его использование
 • 3. Выявление основных проблем молдавского бизнеса
 • 4. Анализ диалога МСП и органов публичного управления…
 • 5. Основные выводы по главе 3

4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ МСП В МОЛДОВЕ
 • 1. Общая оценка и эволюция политики управления развитием сектора МСП
 • 2. Изменение законодательства, регламентирующего деятельность МСП
 • 3. Тенденции в разработке государственных стратегий и программ
 • 4. Развитие институтов государственной поддержки бизнеса
 • 6. Основные выводы по главе 4

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СЕКТОРА МСП В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ
 • 1. Разработка концептуального подхода для совершенствования управления сектором МСП
 • 2. Обоснование и разработка количественной модели для дифференцированной поддержки отдельных групп предприятий
 • 3. Создание и развитие кластеров – перспективной формы кооперации инновационных МСП
 • 4 Укрепление диалога МСП и органов публичного управления
 • 5. Совершенствование политики развития МСП на базе оценки бизнес-среды
 • 5.1. Теоретическое обоснование и методические рекомендации по оценке бизнес-среды
 • 5.2. Оценка изменения бизнес-среды в Республике Молдова
 • 6. Основные выводы по главе 5