Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iulie /

Particularităţile organizării gestiunii corporative în România


Autor: Gâf-Deac Maria
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Petru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iulie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.65 Mb / în română

Teza

CZU 658.11(498):005(043.3)=135.1/G13

Adobe PDF document 5.86 Mb / în română
179 pagini


Cuvinte Cheie

gestiune corporativă, structuri organizatorice ale gestiunii corporative, particularităţile organizării, management, economie, responsabilitate socială, model de gestiune corporativă, internaţionalizarea firmelor

Adnotare

Structura tezei. Teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 194 titluri, 11 anexe, 146 pagini de text de bază (până la Bibliografie), 18 figuri, 9 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 28 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii.

Domeniul de studiu: economie şi management.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul lucrării constă în cercetarea particularităţilor organizării gestiunii corporative în România, a experienţei internaţionale de introducere şi aplicare a gestiunii corporative, conceperea ştiinţifică a metodelor de identificare a particularităţilor organizării gestiunii corporative, stabilirea aspectelor metodologico-aplicative ale renovării managementului firmelor în România. Pentru atingerea acestui scop au fost realizate următoarele obiective: identificarea şi analiza particularităţilor organizării gestiunii corporative în România, în plan europen şi internaţional; conceptualizarea aspectelor privind performanţa firmelor prin gestiune corporativă în ţările dezvoltate; stabilirea modului organizării gestiunii corporative; reconceptualizarea organizării sistemului de gestiune corporativă în România; constituirea unui ansamblu de cunoştinţe pentru relaţii corporative sustenabile în firme.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în: cercetarea metodelor de management specific şi argumentarea elaborării unei teorii mai bune a dezvoltării României pe baza gestiunii corporative; determinarea unui sistem de măsurare şi gestiune a responsabilităţii sociale corporative; argumentarea necesităţii perfecţionării cadrului legislativ pentru combaterea conflictelor de interese; argumentarea necesităţii elaborării şi implementării unui model integrat, generalizat de gestiune corporativă; elaborarea indicatorilor descriptori pentru gestiunea corporativă; fundamentarea ştiinţifică a bazei teoretico-metodologice a gestiunii corporative; crearea unui cadru de stimulare şi responsabilitate social-corporativă; constituirea unui ansamblu de cunoştinţe în domeniul gestiunii corporative; întemeierea unei viziuni noi asupra managementului marilor firme, în noua economie bazată pe cunoaştere.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea din punct de vedere ştiinţific şi metodologic a particularităţilor organizării gestiunii corporative în România, ceea ce a condus la elaborarea indicatorilor şi a unui model integrat, generalizat de gestiune corporativă, în vederea aplicării prevederilor unui Document reglementativ cu măsuri efective pentru comportamentul corporativ al întreprinderilor, ferite de corupţie, pe baze etice, transparente şi sustenabile. Semnificaţia teoretică constă în sistematizarea abordării teoretice a conceptului de gestiune corporativă; propunerea definiţiei de gestiune corporativă; evidenţierea particularităţilor organizării gestiuni corporative pentru internaţionalizare, fără afectarea sustenabilităţii economiei româneşti.

Valoarea aplicativă a tezei este determinată de concluziile făcute şi posibilitatea utilizării propunerilor elaborate care au drept scop obţinerea beneficiilor de către economia naţională prin perfecţionarea managementului pe baze corporative. Rezultatele obţinute, concluziile şi recomandările autorului vor contribui la sporirea investiţiilor străine în România, creşterea capitalului atras în economie, reducerea fenomenului corupţiei din cauza managementului tradiţional greşit şi aplicat subiectiv.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Unele idei, concluzii şi recomandări elaborate în teză au fost implementate în cadrul firmelor aparţinând Confederaţiei Patronatul Român, deasemenea în S.N. Salrom, Xannat Minerals SRL, S.C. ARAR, Creative P.F.M.P., toate din Bucureşti, Dinamic Company SA din Măgurele–Ilfov, în cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere, în filialele din Piteşti şi Bucureşti, precum şi în alte firme şi organizaţii. Rezultatele investigaţiilor sunt aplicate în procesul de instruire a studenţilor şi masteranzilor în domeniul economiei şi managementului, în programul de management financiar-contabil din cadrul Universităţii „Spiru Haret”, Bucureşti, iar unele recomandări pot fi utilizate în activitatea Bursei de Valori Bucureşti.

Cuprins


1. CONCEPTE DE BAZĂ PRIVIND GESTIUNEA CORPORATIVĂ
 • 1.1. Determinarea teoretico-metodologică a noţiunilor corporatism, corporaţie, gestiune corporativă
 • 1.2. Principiile organizării gestiunii corporative – cadrul legal
 • 1.3. Experienţa gestionării corporative în unele ţări dezvoltate
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. PARTICULARITĂŢILE GESTIUNII CORPORATIVE ÎN ROMÂNIA
 • 2.1 Evoluţia gestiunii corporative din România în condiţiile contemporane
 • 2.2.Analiza comparativă a particularităţilor organizării gestiunii corporative în Republica Moldova şi România
 • 2.3. Analiza nivelului de aplicare a structurilor de gestiune corporativă în România
 • 2.4. Concluzii la capitolului 2

3. DIRECȚIILE DE PERFECȚIONARE A STRUCTURILOR ORGANIZATORICE A FIRMELOR DIN ROMÂNIA PRIN GESTIUNEA CORPORATIVĂ
 • 3.1. Perfecţionarea structurilor organizatorice ale gestiunii corporative în România
 • 3.2. Model integrat de gestiune corporativă aplicabil firmelor din România
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI