Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul comportamentului organizaţional în activitatea instituţiilor din Republica Moldova


Autor: Jorovlea Elvira
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Raisa Borcoman
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română

Teza

CZU 005.32:658.1(478)(043)

Adobe PDF document 3.23 Mb / în română
170 pagini


Cuvinte Cheie

comportament organizaţional, comportament individual, comportament de grup, organizaţie, mediu, comportamente contraproductive, satisfacţie, motivaţie, stres, conflict, diversitate, leadership, comunicare, comportament loial

Adnotare

Structura tezei: introducerea, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia - 200 surse, 18 figuri, 5 tabele şi 13 anexe. Domeniu de cercetare: comportamentul angajaţilor în cadrul organizaţiilor, variabile de evaluare şi factori de modelare a comportamentului individual şi de grup. Scopul tezei: concretizarea rolului comportamentului organizaţional în activitatea instituţiilor, constatarea şi analiza variabilelor, metodelor şi tehnicilor de modelare a comportamentului angajaţilor şi recomandarea unor programe de modelare a comportamentului organizaţional în vederea eficientizării activităţii instituţiilor.

Obiectivele cercetării: studiul şi geneza conceptului de comportament organizaţional, al dimensiunilor lui, al variabilelor de evaluare - analiza instrumentelor de prevenire a comportamentelor contraproductive; a programelor de consolidare a comportamentului organizaţional; propunerea unor direcţii de modelare a comportamentului în cadrul instituţiilor din Republica Moldova.

Noutatea ştiinţifică. A fost efectuat studiul domeniului comportamentului, argumentându-i rolul în activitatea instituţiilor; analiza factorilor de influenţă a comportamentului organizaţional. A fost justificată necesitatea implementării unor acţiuni de gestiune a comportamentului angajaţilor în vederea prevenirii comportamentului contraproductiv; a fost elaborată o programă de modelare a comportamentului.

Originalitatea cercetării. A fost elaborată o programă ce cuprinde obiective care prevăd modelarea comportamentului organizaţional în vederea eficientizării activităţii organizaţionale, inclusiv a celei manageriale şi recomandarea acesteia în scopul implementării în instituţiile din Republica Moldova.

Importanţa la nivel teoretic: a fost evaluată starea reală a comportamentului în organizaţiile din Republica Moldova, prin reliefarea unor factori cu impact determinant asupra comportamentului organizaţional.

Valoarea aplicativă a rezultatelor cercetării constă în identificarea unor programe de modelare a comportamentului, în vederea utilizării lor de către managerii instituțiilor la elaborarea unor instrumente de modelare a comportamentului organizațional. Problema ştiinţifică soluţionată constă în identificarea soluţiilor de modelare a comportamentului organizaţional, în vederea eficientizării activităţii manageriale şi recomandarea acestora pentru a fi implementate în instituţiile din Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele cercetării pot servi pentru elaborarea unor programe de evaluare şi modelare a comportamentului angajaţilor, ţinându-se cont de situaţia reală din cadrul organizaţiei. Necesitatea implementării unei programe de modelare a comportamentului se bazează pe rezultatele preventive obţinute în organizaţiile Inspectoratul Energetic de Stat (Certificat de Implementare nr. 25/01-37 din 05 februarie) şi S.A.„Victoriabank” (Certificat de Implementare nr. 553-B-13 din 18 martie 2013) care confirmă că sondajul le-a fost de real folos, dat fiind prezente simptome ale unor comportamente contraproductive. Rezultatele cercetării pot fi utilizate la predarea cursurilor universitare la ciclul I şi de master la specialităţile: Management, Business şi Administrarea Afacerilor, Managementul Resurselor Umane.

Cuprins


1. CОMPОRTAMENTUL ОRGANIZAŢIОNAL: ABОRDĂRI TEОRETICО-METОDОLОGICE
 • 1.1. Cоncepte fundamentale ale cоmpоrtamentului оrganizaţiоnal
 • 1.2. Dimenisiunile cоmpоrtamentului оrganizaţiоnal
 • 1.2.1. Cоmpоrtamentul individual (CI)
 • 1.2.2. Cоmpоrtamentul de grup (CG)
 • 1.2.3. Organizaţia – dimensiune a comportamentului organizațional (CO)
 • 1.2.4. Impactul mediului asupra comportamentului organizațional (CO)
 • 1.3. Metоdоlоgia studierii cоmpоrtamentului оrganizațiоnal
 • 1.4. Cоncluzii la capitоlul 1

2. INSTRUMENTE DE MODELARE A CОMPОRTAMENTULUI ОRGANIZAŢIОNAL
 • 2.1. Variabile de evaluare și influență a cоmpоrtamentului оrganizațiоnal
 • 2.2. Prevenirea și combaterea comportamentelor contraproductive
 • 2.3. Programe de modelare a comportamentului organizațional
 • 2.4. Cоncluzii la capitоlul 2

3. COMPORTAMENTUL ORGANIZAȚIONAL ÎN INSTITUȚIILE DIN REPUBLICA MOLDOVA: REALITATE ȘI DIRECȚII DE EFICIENTIZARE
 • 3.1. Evaluarea comportamentului organizațional prin reliefarea variabilelor cu impact determinant
 • 3.2. Problematica comportamentului organizațional în instituțiile din Republica Moldova
 • 3.3. Programa de modelare a comportamentului organizațional în instituțiile din Republica Moldova
 • 3.4. Cоncluzii la capitоlul 3

CОNCLUZII GENERALE ŞI RECОMANDĂRI