Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sporirea competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova


Autor: Golban Artur
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Dragoş Cimpoieş
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 ianuarie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română

Teza

CZU 631.15:634/635(478)

Adobe PDF document 5.91 Mb / în română
210 pagini


Cuvinte Cheie

competitivitate, întreprinderi agricole, sector horticol, lanţ valoric, productivitate totală a factorilor, eficienţă tehnică, eficienţă tehnologică, eficienţă la scară, subvenţii, creştere economică, cooperare, clustere

Adnotare

Teza este structurată în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 173 surse, 18 anexe, 154 pagini text de bază, 62 figuri, 30 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie competitivitatea întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova.

Scopul şi obiectivele lucrării constau în studierea competitivtăţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al RM şi elaborarea recomandărilor de sporire a acesteia.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în perfecţionarea metodologiei de determinare a competitivităţii întreprinderilor agricole în baza modelelor econometrice prin aplicarea productivităţii totale a factorilor ca indicator global al competitivităţii întreprinderii; aprecierea rolului lanţului valoric al producţiei horticole, precum şi a cooperării prin clustere a producătorilor agricoli la sporirea competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în elaborarea recomandărilor de sporire a competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova şi perfecţionarea metodologiei de determinare a competitivităţii întrerprinderilor agricole.

Semnificaţia teoretică a tezei constă în aplicarea abordărilor conceptuale a teoriilor privind competitivitatea întreprinderilor la elaborarea căilor de sporire, precum şi perfecţionarea metodologiei de determinare a competitivităţii întreprinderilor agricole în contextul dezvoltării bazelor teoretice şi metodologice în acest domeniu.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în utilizarea principalelor rezultate ştiinţifice de către organele de conducere ale statului la elaborarea politicilor de susţinere a producătorilor agricoli de legume şi fructe din punct de vedere al asigurării cu resurse necesare pentru atingerea unui nivel înalt de calitate al producţiei horticole; utilizarea de către managementul întreprinderilor agricole a metodelor de determinare a competitivităţii propuse în teză.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele ştiinţifice au fost implementate de Agenţia de Stat „Apele Moldovei”, Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), GŢ „Plîngău Grigore”, GŢ „Stanciuc Denis Viteslav”, GŢ „Morari Larisa”, GŢ „Popovici Sergiu”.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE
 • 1.1 Definirea competitivităţii întreprinderii agricole şi elementele de bază ale acesteia
 • 1.2 Metode de evaluare a competitivităţii întreprinderilor agricole
 • 1.3 Cadru regulatoriu de reglementare a competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. STAREA ACTUALĂ PRIVIND NIVELUL COMPETITIVITĂŢII SECTORULUI HORTICOL AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1 Tendinţe de dezvoltare a horticulturii din Republica Moldova
 • 2.2 Analiza competitivităţii şi avantajului competitiv a producţiei horticole în contextul stimulării creşterii economice a Republicii Moldova
 • 2.3 Analiza lanţului valoric al producţiei horticole din Republica Moldova
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. DIRECŢII DE SPORIRE A COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE DIN SECTORUL HORTICOL AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1 Perfecţionarea metodologiei de determinare a competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol
 • 3.2 Subvenţionarea ca mijloc de creştere a competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol
 • 3.3 Cooperarea întreprinderilor agricole din sectorul horticol prin clustere – o formă modernă de sporire a competitivităţii
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI