Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Metodologia educației literar-artistice a elevilor


Autor: Șchiopu Constantin
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2016
Consultant ştiinţific: Vlad Pâslaru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.44 Mb / în română

Teza

CZU 37.016.046: [811.135.1+821.135.1.09] (043.3)

Adobe PDF document 2.62 Mb / în română
332 pagini


Cuvinte Cheie

axiologie, cititor, competențe literare-lectorale, didactica lecturii, educație literar-artistică, limbaj artistic, metode, metodologie

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale, bibliografie (283 surse), anexe (30), 59 figuri. Rezultatele cercetării sunt reflectate în: 1 monografie, 56 articole științifice și didactico-metodice; 23 comunicări la foruri științifice naționale (5) și internaționale (18); 1 curriculum curs universitar, 5 manuale, 6 ghiduri metodologice, 1 culegere (coautor), 1 crestomație.

Scopul investigației: Fundamentarea teoretică și practic-experimentală a metodologiei educației literar-artistice a elevilor, întemeiată pe conceptul de operă literară ca artă a limbajului, pe interacțiunea text/operă-cititor și pe calitatea elevului-cititor de cel de al doilea subiect al operei literare, pe formarea de competențe literare-lectorale.

Obiectivele generale ale cercetării: examinarea evoluției paradigmei metodologiei ELA; identificarea reperelor epistemice, teoretice, praxiologice, estetico-literare și psihopedagogice ale MELA; diagnosticarea preexperimentală a nivelului de dezvoltare literară a elevilor; inventarierea și analiza metodologiilor aplicate de cadrele didactice în ELA; analiza documentelor școlare reglatorii în raport cu principiile metodologice ale ELA; determinarea direcţiilor, principiilor, legităţilor şi mecanismelor MELA, elaborarea în baza acestora a unui sistem metodologic de receptare a operelor lirice, epice și dramatice din perspectiva limbajului, a relației „autor-operă-lector-context al lecturii” și din cea a elevilor ca subiecți re-creatori de valori; validarea experimentală a metodologiei ELA.

Problema științifică importantă soluționată constă în elaborarea și validarea metodologiei educației literar-artistice din perspectiva principiilor creației-receptării literare, a conceptului de literatură ca artă a limbajului, a particularităților de gen ale operei și a principiului fundamental al ELA – adecvării structurii receptării elevilor la structura operei literare citite-studiate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constau în: elaborarea și validarea experimentală a unei paradigme originale a metodologiei ELA, întemeiate pe principiile creației-receptării, pe conceptul de origine a literaturii în arta limbajului, pe particularitățile de gen ale operei și pe principiul de adecvare a structurii receptării de elevi la structura operei literare citite-studiate; fundamentarea unei noi direcții de cercetare - didactica lecturii.

Valoarea teoretică a cercetării este argumentată de: actualizarea unor concepte estetice, literare, pedagogice și psihologice (didactica lecturii, finalitatea estetică a literaturii, receptare, orizont de așteptare, experiență literară și estetică, tehnologii didactice, metodologie, activitate literar-lectorală, competență literar-lectorală); fundamentarea metodologiei educației literar-artistice axate pe conceptele de literatură ca artă a limbajului, de elev – re-creator al operei și de didactică a lecturii; contribuția științifică la definirea metodologiei ELA; sintetizarea tendințelor praxisului educațional către predarea-receptarea literaturii ca operă de artă.

Valoarea aplicativă a lucrării este dată de: studiul cadrului curricular, procesual și profesional-formativ al practicii ELA; stabilirea nivelurilor de dezvoltare literară a elevilor din clasele a V–XII, R. Moldova, la momentul primului deceniu al sec. XXI; elaborarea, validarea experimentală și implementarea unui model original de metodologie a ELA.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin activitatea didactică a autorului în cadrul USM, al UPSC și al Liceului „Prometeu-Prim” (Chișinău); activitatea didactică a profesorilor-experimentatori dintr-un gimnaziu, patru licee și un colegiu; manualele și ghidurile elaborate ș.a.

Cuprins


1. REPERE EPISTEMOLOGICE PENTRU METODOLOGIA EDUCAȚIEI LITERAR-ARTISTICE
 • 1.1. Literatura – artă a cuvântului
 • 1.2. Literatura ca disciplină școlară
 • 1.3. Receptarea literaturii: etape, niveluri, condiții
 • 1.4. Metodologii didactice ale predării – învățării–evaluării în cadrul educației literar- artistice
 • 1.5.Conceptualizarea metodologiei educației literar-artistice: Modelul teoretic al metodologiei educației literar-artistice
 • 1.6. Concluzii la Capitolul 1

2. METODOLOGIA EDUCAȚIEI LITERAR-ARTISTICE A ELEVILOR ÎN PROCESUL RECEPTĂRII OPERELOR LIRICE
 • 2.1. Niveluri, dificultăți și deficiențe în predarea-receptarea operelor lirice în perioada preexperimentală
 • 2.2. Repere estetico-literare ale MELA a elevilor prin opere lirice
 • 2.3. Axiologia literară-lectorală a elevilor la finele predării-receptării experimentale a operelor lirice.
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. METODOLOGIA EDUCAȚIEI LITERAR-ARTISTICE A ELEVILOR ÎN PROCESUL RECEPTĂRII OPERELOR EPICE
 • 3.1.Niveluri, dificultăți și deficiențe în predarea-receptarea operelor epice în perioada preexperimentală
 • 3.2. Demersuri metodologice caracteristice receptării operelor epice
 • 3.2.1. Metodologia predării-receptării conceptelor de acțiune, personaj și moduri de expunere
 • 3.2.2. Metodologia predării-receptării romanului psihologic și a romanului istoric
 • 3.3. Metodologia predării-receptării operelor epice din perspectiva situației de opțiune morală, a ecranizării și a reportajului
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. METODOLOGIA EDUCAȚIEI LITERAR-ARTISTICE A ELEVILOR ÎN PROCESUL RECEPTĂRII OPERELOR DRAMATICE
 • 4.1. Niveluri, dificultăţi și deficiențe în predarea-receptarea operelor dramatice
 • 4.2.Educația literar-artistică a elevilor din perspectiva receptării operelor dramatice
 • 4.3. Concluzii la Capitolul 4

5. METODOLOGIA ÎNSUȘIRII CATEGORIILOR CUNOAȘTERII LITERAR-ARTISTICE DE CĂTRE ELEVI
 • 5.1.Niveluri, dificultăţi și deficiențe în predarea–înțelegerea–aplicarea categoriilor estetico-literare
 • 5.2. Experiențe de explorare a carierei didactice privind metodologia predării și însușirii de către elevi a categoriilor cunoașterii literar-artistice
 • 5.3. Metodologia educației literar-artistice și valorile literare-lectorale ale elevilor (rezultatele experimentului de control)
 • 5.4. Concluzii la Capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI