Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană


Autor: Bîrcă Alic
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Sergiu Chircă
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document2.48 Mb / în română

Teza

CZU 005.96(478)(043)

Adobe PDF document 6.01 Mb / în română
320 pagini


Cuvinte Cheie

resurse umane, forță de muncă, capital uman, managementul resurselor umane, politica de resurse umane, funcțiunea de personal, Uniunea Europeană, sistemul de valori, piața muncii, migrația forței de muncă, performanță organizațională, tabloul de bord, marketingul resurselor umane

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 388 de titluri, 28 anexe, 248 pagini text de bază, 46 figuri și 51 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în peste 80 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie aspectele teoretice și aplicative ale managementului resurselor umane în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Scopul cercetării constă în dezvoltarea fundamentelor teoretice, metodologice și aplicative ale MRU în organizațiile din Republica Moldova.

Obiectivele cercetării constau în: abordarea teoretico-conceptuală și multidimensională a principalelor elemente și categorii ce caracterizează MRU; identificarea riscurilor și pericolelor la care sunt supuse organizațiile în cazul aplicării unui management inadecvat al RU; evaluarea comparativă a pieței muncii și a MRU la nivelul Uniunii Europene; evaluarea globală a funcțiunii de RU și a dimensiunilor MRU, precum și implementarea unor elemente inedite în acest domeniu de activitate.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în: dezvoltarea și elucidarea elementelor și funcțiilor MRU; abordarea multidimensională (economică, psihologică, socială, geopolitică și interculturală) a RU în cadrul organizațiilor; reconsiderarea misiunii și atribuțiilor managerilor de RU, cu impact asupra sporirii competitivității organizaționale; elaborarea unei noi metodologii și metode de evaluare a MRU în cadrul organizațiilor, prin elaborarea și implementarea tabloului de bord; dezvoltarea și implementarea marketingului de personal, ca activitate aferentă funcțiunii de RU.

Problema științifică importantă soluționată în lucrare. Rezultă în fundamentarea teoretică complexă și metodologică a sistemului de management al resurselor umane în organizațiile din RM, evaluarea impactului MRU asupra competitivității organizaționale, precum și perfecționarea și reajustarea acestuia la standardele UE.

Rezultatele principiale noi pentru știință și practică constau în dezvoltarea unor elemente noi care presupun o abordare complexă a managementului resurselor umane, cu implicații directe asupra asigurării competitivității organizaționale la nivel european și internațional, precum și în înaintarea unei noi direcții de cercetare, una interdisciplinară sau multidimensională, din perspectiva asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană și a Acordului de Asociere RM-UE.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Permit îmbogățirea cadrului teoretic și conceptual al MRU, ca rezultat al atragerii unor domenii conexe și al conștientizării relevanței acestora pentru asigurarea durabilității RU în cadrul organizațiilor, în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Recomandările formulate pot fi utilizate de instituțiile guvernamentale responsabile de acest sector de activitate, precum și de organizațiile din Republica Moldova, indiferent de forma de proprietate și domeniul de activitate.

Rezultatele cercetării au fost implementate în diferite strategii și politici elaborate la nivel național, precum și în sistemele de MRU în diferite organizații din Republica Moldova, cum ar fi: „Moldtelecom” SA, Instituția Publică Academia de Studii Economice a Moldovei, BC „Eximbank – Gruppo Veneto Banca” SA și „Nucul de Aur” SRL.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ȘI PRAXIOLOGICE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE LA NIVELUL ORGANIZAȚIILOR
 • 1.1. Caracteristici definitorii și semnificația resurselor umane în cadrul organizațiilor
 • 1.2. Definirea și valorizarea managementului resurselor umane în cadrul organizațiilor
 • 1.3. Misiunea și contribuția funcțiunii de resurse umane în asigurarea avantajului competitiv al organizațiilor
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. ABORDAREA MULTIDIMENSIONALĂ A RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ORGANIZAȚIILOR
 • 2.1. Aspecte ale dimensiunii economice a resurselor umane și impactul lor asupra organizației
 • 2.2. Particularitățile și implicațiile dimensiunii psihologice asupra resurselor umane
 • 2.3. Profilarea elementelor dimensiunii sociale în managementul resurselor umane
 • 2.4. Preocupări ale dimensiunii geopolitice asupra resurselor umane la nivel național și organizațional
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. PARTICULARITĂȚILE ȘI DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN CONTEXTUL UNIUNII EUROPENE
 • 3.1. Conexiunea „sistemul de valori al Uniunii Europene - politica comunitară de resurse umane”
 • 3.2. Cercetarea tendințelor migrației de muncă și influența acesteia asupra spațiului european al resurselor umane
 • 3.3. Analiza comportamentului pieței muncii la nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene și în Republica Moldova
 • 3 3.4. Studiu comparativ privind similitudinile și deosebirile managementului resurselor umane în spațiul comunitar.
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

4. EVALUAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ȘI A IMPLICAȚIILOR ACESTUIA ASUPRA RELAȚIILOR DE MUNCĂ ÎN CADRUL ORGANIZAȚIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Analiza retrospectivă a situației de ansamblu a managementului resurselor umane
 • 4.2. Evaluarea cantitativă și calitativă a funcțiunii de resurse umane
 • 4.3. Diagnosticul activităților, metodelor și procedeelor specifice managementului resurselor umane
 • 4.4 Concluzii la Capitolul 4.

5. PERSPECTIVE STRATEGICE DE MODERNIZARE A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN CONDIȚIILE ASOCIERII REPUBLICII MOLDOVA LA UNIUNEA EUROPEANĂ
 • 5.1. Reconsiderarea misiunii și rolurilor managerilor de resurse umane – modalitate de sporire a competitivității organizațiilor autohtone
 • 5.2. Elaborarea și implementarea tabloului de bord – premisă a modernizării managementului resurselor umane în organizațiile autohtone
 • 5.3. Dezvoltarea marketingului resurselor umane - element strategic în asigurarea cu personal competitiv a organizațiilor autohtone
 • 5.4. Concluzii la Capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI