Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea managementului impozitelor şi taxelor în administrarea fiscală a agenţilor economici din România după aderare la Uniunea Europeană


Autor: Stoica Carmen
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Olga Blagorazumnaia
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU 336.22:351.713(498)(043.3)

Adobe PDF document 2.11 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

politică fiscală, management fiscal, relaţii fiscale, sistem fiscal, impozite, taxe, impozit pe venit, impozit pe moştenire, impozit pe valoare adăugată, accize, administrare, gestiune, abordări, principii, metode, reglementare, inspecţie, control fiscal, inspecţie, stimulare financiară, tehnologii informaţionale, contribuabili, etc.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei caitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 159 titluri, 4 anexe, 128 pagini de text de baze, 15 figuri, 10 tabele Rezultate obţinute: 10 lucrări ştiinţifice

Domeniul de studiu: ecomomie și management în domeniul de activitate

Scopul şi obiectivele tezei constau în elaborarea sistemului ştiinţific fundamental al administrării fiscale prin dezvoltarea bazei teoretice şi abordărilor metodice faţă de organizarea, elaborarea îndrumărilor şi recomandărilor metodice privind sporirea calităţii şi eficienţei administrării fiscale în România.

Noutatea şi originalitatea ştiinţificăconstă în îmbinarea într-un complex unic, gruparea şi completarea principiilor şi metodelor administrării fiscale, argumentarea ştiinţifică a componentelor structurale a sistemului managementului fiscal, determinarea sarcinilor de bază a managementului fiscal de stat, soluţionarea cărora permite creşterea eficienţei gestiunii proceselor fiscale, dezvoltarea sistemului şi mecanismului fiscal; analiza comprehensivă a domeniului normativ care stă la baza managementului fiscal integraţionist în sistemul CE, elaborarea sistemul de măsurare a rezultatelor activităţii organelor fiscale, elaborarea sistemului privind remunerarea muncii şi stimularea angajaţilor organelor fiscale teritoriale şi propunerea şi fundamentarea direcţiilor şi căilor de modernizare a organelor fiscale.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în reconceptualizarea noţiunii „tehnici de control fiscal”, ceea ce a contrebuit la elaborarea mecanismului şi algoritmului acţiunilor de control şi încasare ale organelor fiscale asupra contribuabililor – datornici, care necesită bază legislativă, elaborarea sistemului de măsurare a rezultatelor activităţii organelor fiscale, ăn vederea aplicării sistemului privind remunerarea muncii şi stimularea angajaţilor organelor fiscale teritoriale.

Semnificaţia teoretică a lucrării: Veridicitatea ştiinţifică şi validitatea rezultatelor argumentate în prezenta lucrare, constau în faptul că toate cercetările teoretice, elaborările şi realizările practice sunt bazate pe instrumente analitice cunoscute în mediul ştiinţific (legi, regulamente, metode, modele, algoritmi) şi în domeniile tradiţionale: matematice şi economice.

Valоarea aplicativă a lucrării constă în importanţa materialelor consultate, expuse şi valorificate în teză, cât şi în contribuţia proprie a autorului, care pot fi utilizate de către ANAF, manageri, experţi, specialişti, cadrele didactice şi academice din domeniul de investiţie.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Subiectele ştiinţifice ale cercetării şi-au găsit aplicaţia la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE GESTIUNII PROCESELOR FISCALE
 • 1.1. Evoluţia abordărilor teoretice asupra dezvoltării managementului relaţiilor fiscale prin prisma impozitelor și taxelor
 • 1.2. Principii şi metode de administrare fiscală a impozitelor şi taxelor
 • 1.3. Elaborarea sistemului managementului impozitelor şi taxelor ca element al politicii fiscale statale
 • Concluzii la capitolul 1

2. REGLEMENTAREA RELAŢIILOR FISCALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
 • 2.1. Dezvoltarea managementului fiscal integraţionist în sistemul Comunităţii Europene
 • 2.2. Tipurile principale de impozite ale statelor-membre ale Comunităţilor Europene
 • 2.3. Reglementarea raporturilor fiscale prin corelarea normelor integraţioniste şi naţionale
 • Concluzii la capitolul 2
3. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ADMINISTRARE FISCALĂ ÎN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Modernizarea instituţiilor fiscale din România și Republica Moldova în cadrul reorganizării sistemului administrării fiscale
 • 3.2. Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale – metodă de modernizare a managementului fiscal
 • 3.3. Stimularea financiară a angajaţilor şi a eficienţei administrării fiscale
 • Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI