Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Instruirea asistată de calculator – în baza programului expert de pregătire sportivă a echipelor de handbal feminin


Autor: Balint Elena
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Teodor Grimalschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.22 Mb / în română

Cuvinte Cheie

tehnologie informaţională, învăţământ programat, mijloace moderne de învăţământ, calculator – mediu modern de comunicare, instruire asistată de calculator(IAC), sisteme expert, programe expert de pregătire sportivă, instruire inteligentă asistată de calculator(IIAC), handbal feminin

Adnotare

Aplicaţiile informaticii în domeniul educaţional , utilizând ca mijloc tehnic de predare-învă ţare calculatorul electronic, se reunesc sub titulatura: “instruire asistată de calculator” (IAC). Prin aceasta se înţelege utilizarea calculatorului ca instrument de

organizare a mediului de instruire dirijat de cătreprofesor . Cerce tarea noastră se înscrie pe linia experimentării aplicaţiilor tehnologiilor didactice moderne, reprezentate de folosirea IAC în cadrul procesului de antrenament sportiv. Transpunerea în practică a demersului didactic preconizat, s-a realizat în trei stadii: un experiment pilot 1997/1998, un experiment de confirmare 1998 /1999 şi un experiment de control 2001/2002. În perioadele menţionate, s-a conceput şi aplicat un “Program expert pentru pregătirea echipelor de handbal feminin”, implementat în strategia generală de instruire a echipei “Rulmentul” - Braşov, competitoare în Liga Naţional ă de handbal feminin din România.

Programul reprezintă o apl icaţie de tip meniu şi cuprinde următoare le meniuri principale: “Echipa”; “Antrenament şi Competiţie”; “Evidenţa - Ana l iză - Evaluare”; “Arhiva” şi “Instrucţiuni de utilizare”. Fiecare dintre aceste meniuri deschide câte o “linie de meniuri” prin care operatorul poate să acceseze, în mod selectiv, funcţiile specifice secvenţelor de program activate, servind diverselor unităţi de învăţare motrică.

Valorile indicatorilor de semnificaţie statistică, obţinute prin prelucrarea unor parametri specifici jocului de handbal, confirmă justeţea tehnologiei utilizate în cercetarea noastră bazată pe instru irea sportivă asistată de calculator.

Cuprins


CAPITOLUL 1 Tehnologiile informaţionale şi implicaţiile acestora in evoluţia mijloacelor tehnice de instruire şi autoinstruire
 • 1.1 Tehnologiile informaţionale şi impactul lor în domeniul educaţional
 • 1.2 Definirea, evoluţia, clasificarea, caracteristicile şi funcţiile mijloacelor tehnice de instruire şi autoinstruire
 • 1.3 Instruirea asistată de calculator (IAC) – modalitate de ameliorare a procesului de instruire şi autoinstruire
 • 1.3.1 Originile şi evoluţia pe plan internaţional a instruirii asistate de calculator
 • 1.3.2 Instruirea inteligentă asistată de calculator (IIAC) - aplicaţie a sistemelor expert în educaţie
 • 1.3.3 Evoluţia instruirii asistate de calculator în România

CAPITOLUL 2. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1 Metodele de cercetare utilizate în fundamentarea teoretică şi practică a tezei
 • 2.1.1 Metodele analizei şi generalizării teoretice a datelor literaturii de specialitate şi a materialelor documentare
 • 2.1.2 Metoda anchetei pe bază de interviu
 • 2.1.3 Observaţia pedagogică
 • 2.1.4 Metoda computerizată
 • 2.1.5 Metode de investigare a capacităţii motrice specifice jucătoarelor de handbal
 • 2.1.6 Experimentul pedagogic
 • 2.1.7 Metoda statistico-matematică de prelucrare a datelor recoltate
 • 2.2 Organizarea cercetării

CAPITOLUL 3 Argumente teoretico metodice pentru elaborarea programului expert de pregătire sportivă a echipelor de handbal feminin; structura, conţinutul şi metodologia de operare a programului
 • 3.1 Sondarea opiniei subiecţilor “experţi” argument motivaţional în vederea implementării instruirii şi autoinstruirii asistate de calculator în procesul de antrenament sportiv specific
 • 3.2 Suportul tehnic al “Programului expert de pregătire sportivă a echipelor de handbal feminin” – aplicaţie a pachetului de programe Windows şi a mediului de programare Visual Basic
 • 3.3 Tehnologia de utilizare a “Programului expert de pregătire sportivă a echipelor de handbal feminin” – program de învăţare motrică centrat pe instruirea asistată de calculator şi bazat pe aplicaţii de tip meniu
 • 3.4 Structura, conţinutul şi modul de operare ale “programului expert de pregătire sportivă a echipelor de handbal feminin”.
 • 3.4.1 Meniul principal “ECHIPA”
 • 3.4.2 Meniul principal “ANTRENAMENT ŞI COMPETIŢIE”
 • 3.4.3 Meniul principal “EVIDENŢĂ-ANALIZĂ-EVALUARE”
 • 3.4.4 Meniul principal “ARHIVA”
 • 3.4.5 Meniul principal “INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE”

CAPITOLUL 4 Argumentarea experimentală a eficienţei aplicării programului expert de pregătire a echipelor de handbal feminin
 • 4.1 Evoluţia dinamicii parametrilor motrici specifici jocului de handbal manifestaţi individual şi global de către jucătoarele echipei “Rulmentul” – Braşov în experimentul pedagogic
 • 4.2 Analiza statistico-matematică comparativă a dinamicii parametrilor tehnico-tactici globali de joc a echipei de handbal “Rulmentul” Braşov pe intervalul activităţii experimentului de confirmare şi control