Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea ritmului de activitate motrică la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul conţinutului adaptat al disciplinei "educaţia ritmico-muzicală"


Autor: Mihaela-Liana Faur
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Sergiu Danail
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 aprilie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Adnotare

În cadrul cercetării date a fost abordată problema formării ritmului activităţii motrice, în vederea perfecţionării pregătirii profesional-pedagogice a profesorului de educaţie fizică.
În baza studiului teoretic al problemei, proiectărilor analitice, sondajului pedagogic şi cercetărilor empirice a fost determinată organizarea ritmo-structurală optimă a activităţii motrice a profesorului în cadrul disciplinelor ca Gimnastica, Atletism, Volei, Handbal, precum structura şi conţinutul programei formării ritmului activităţii motrice la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport la nivelul interferenţelor interdisciplinare cu efecte de transfer omogen instructiv. Aplicarea metodicii elaborate pentru realizarea programei pregătirii pe etape în procesul instructiv-educativ al disciplinelor Educaţia ritmico-muzicală, Gimnastica, Atletism, Volei, Handbal a contribuit la sporirea nivelului pregătirii generale teoretice şi practice a studenţilor la toate disciplinele practice. Rezultatele experimentului pedagogic formativ au permis să constatăm eficacitatea metodicii elaborate, care a fost realizată în cadrul a 56 ore în semestrele I şi II, anul întâi de studiu.
Indicii nivelului de dezvoltare a calităţilor de personalitate (simţul temtoritmului, memorie motrică, vizuală şi auditivă, coordonarea), care constituie baza substructurilor ritmice ale activităţilor motrice profesionale, la studenţii grupei experiment sunt veridic superiori faţă de indicii manifestaţi de către studenţii grupei martor şi ulterior contribuie la reuşita însuşirii materialului disciplinelor practice, ceea ce a fost confirmat prin analiza notelor reuşitei la finele semestrului V.
Materialele prezentei cercetării pot fi implementate în procesul instructiveducativ la facultăţile de educaţie fizică şi sport, la departamentele de perfecţionare a personalului didactic, precum şi la alte instituţii pedagogice similare.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Probleme teoretico-metodice generale ale formării ritmului activităţii motrice profesional-pedagogice al viitorilor profesori de educaţie fizică
 • 1.1. Ritmul în contextul abordărilor ştiinţelor fundamentale
 • 1.1.1. Aspecte psihofiziologice şi biomecanice ale ritmului
 • 1.1.2. Ritmul analizat prin prisma lingvisticii, literaturii şi artei
 • 1.2. Probleme psihopedagogice ale activităţii motrice profesional-didactice sub aspectul ritmului, a profesorului de educaţie fizică
 • 1.2.1. Funcţiile de bază ale profesorului de educaţie fizică în cadrul activităţilor profesional-pedagogice
 • 1.2.2. Calităţile de personalitate ale profesorului, necesare pentru realizarea activităţilor motrice profesionale
 • 1.3. Aspectele pregătirii motrice a studenţilor Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, privind ritmul activităţii motrice-profesionale

CAPITOLUL 2. Cadrul experimental de organizare a cercetării
 • 2.1. Strategia aplicării metodelor de cercetare
 • 2.1.1. Analiza teoretică şi generalizarea literaturii metodico-ştiinţifice şi de specialitate
 • 2.1.2. Studierea documentelor procesului de învăţământ, a documentelor profesorilor de educaţie fizică şi a materialelor practicii pedagogice, de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, din cadrul. Universităţii de Vest din Timişoara
 • 2.1.3. Sondaj pedagogic (ancheta, interviul, conversaţia)
 • 2.1.4. Observaţia pedagogică
 • 2.1.5. Nota de experţi, autoaprecierea, rating-ul
 • 2.1.6. Cronometrarea
 • 2.1.7. Metode pentru aprecierea aptitudinilor muzicale: auzul muzical, simţul ritmului
 • 2.1.8. Metode pentru aprecierea memoriei vizuale, auditive şi motrice
 • 2.1.9. Metode pentru aprecierea coordonării motrice
 • 2.1.10. Experimentul pedagogic
 • 2.1.11. Metoda matematică de prelucrare a datelor statistice
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Aprobarea şi introducerea materialelor

CAPITOLUL 3. Argumentarea teoretico-empirică a conţinutului educaţional orientat spre formarea ritmului în activitatea motrică a studenţilor facultăţii de educaţie fizică şi sport
 • 3.1. Analiza conţinutului educaţional al programelor de studiu cu privire la formarea ritmului activităţii motrice al viitorilor profesori de educaţie fizică
 • 3.2. Aprecierea nivelului de pregătire pentru activitatea ritmo-motrică a studenţilor Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
 • 3.3. Argumentarea conceptului general privind programa de formare a cunoştinţelor şi priceperilor ritmului de activitate motrică la studenţii anului I

CAPITOLUL 4. Metodica formării ritmului activităţii motrice la studenţii anului I, elaborată în baza conţinuturilor educaţionale interdisciplinare
 • 4.1. Conţinutului educaţional al programei de elaborări metodice privind formarea ritmului activităţii motrice în plan interdisciplinar
 • 4.1.1 Programa pregătirii pe etape
 • 4.1.2. Specificul structurii programei de elaborări metodice, sistemul şi conţinutul lecţiilor
 • 4.2. Specificul lecţiilor în plan interdisciplinar, orientat spre formarea ritmului activităţii motrice
 • 4.3. Eficienţa metodicii elaborate privind formarea ritmului de activitate motrică în baza conţinuturilor interdisciplinare