Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / martie /

Pregătirea profesional-pedagogică a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul disciplinei "practică pedagogică"


Autor: Sorin Irinel Grădinaru
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Boris Râşneac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 martie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 796.077.5

Adobe PDF document 1.08 Mb / în română
224 pagini


Cuvinte Cheie

pregătire profesional-pedagogică, practică pedagogică, blocuri de discipline, programă de studii, cursuri, fişă de analiză/autoanaliză, fişă de apreciere/autoapreciere, competenţe

Adnotare

Cercetarea pe care am întreprins-o vizează perfecţionarea procesului de pregătire profesional-pedagogică a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul disciplinei „Practică pedagogică”. În baza analizei literaturii de specialitate s-a constatat că problematica pregătirii profesionale prezintă o actualitate deosebită şi impune necesitatea intervenţiei în procesul instructiv-educativ al facultăţilor de profil prin modalităţi de eficientizare concretă, menite să conducă la finalitatea scontată.

Analiza structurii şi conţinutului blocurilor de discipline (psiho-pedagogice, socio-umaniste, medico-biologice, teoretice de profil şi practico-metodice de specialitate) prevăzute în Planul de învăţământ, a rezultatelor chestionării sociologice, a nivelului de pregătire profesional-pedagogică a studenţilor facultăţilor de profil au evidenţiat neajunsuri de ordin metodic şi organizatoric, cu repercusiuni asupra desfăşurării Practicii pedagogice.

În acest sens, a fost concepută o metodologie de pregătire a studenţilor în vederea perfecţionării procesului Practicii pedagogice, constând în restructurarea conţinutului disciplinelor practico-metodice de specialitate, în elaborarea cursului „Organizarea şi conducerea lecţiei de educaţie fizică”, a programei Practicii pedagogice şi a unor instrumente de lucru (Fişa de apreciere/autoapreciere a studentului, Fişa de analiză/autoanaliză a lecţiei).

Implementarea metodologiei propuse în procesul de organizare şi desfăşurare a Practicii pedagogice a condus la îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesional-pedagogică a studenţilor, concretizate în rezultate superioare ale grupei de experiment.

Între componentele procesului de formare iniţială şi Practica pedagogică s-au evidenţiat legături corelative semnificative (r cuprins între 0,40 şi 0,90).

Totodată, s-a elaborat un model al competenţelor viitorului profesor de educaţie fizică şi sport care presupune conştientizarea şi înţelegerea responsabilităţilor sociale şi morale pe care le are viitorul specialist în domeniu atât în etapa formării sale iniţiale, cât şi în perioada de formare continuă.

Metodologia elaborată poate fi aplicată în procesul de pregătire a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport şi a celor cu profil pedagogic.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Abordarea problemelor teoretico-metodice ale pregătirii profesional-pedagogice a studenţilor facultăţilor de educaţie şi sport în cadrul disciplinei “practică pedagogică”
 • 1.1. Aspecte teoretico-metodice ale pregătirii profesional-pedagogice tratate în literatura actuală de specialitate
 • 1.2. Stabilirea legăturilor interdisciplinare privind pregătirea profesional-pedagogică a viitorului specialist în educaţie fizică şi sport
 • 1.3. Analiza structurii şi conţinutului pregătirii profesional-pedagogice a studenţilor facultăţilor de profil în cadrul disciplinei “Practică pedagogică”
 • 1.4. Aspecte teoretico-metodice privind formarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor profesionale în cadrul disciplinei “Practică pedagogică”

CAPITOLUL 2. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.1.1. Analiza şi generalizarea datelor literaturii de specialitate
 • 2.1.2. Studierea procesului instructiv-educativ, a programelor, documentelor de lucru, documentaţiei studenţilor practicanţi şi a metodiştilor de specialitate la practică, experienţa profesorilor de educaţie fizică din şcoli
 • 2.1.3 Chestionarea sociologică (anchetarea)
 • 2.1.4. Observaţia pedagogică
 • 2.1.5. Nota de experţi, rating şi autoapreciere
 • 2.1.6. Experimentul pedagogic.
 • 2.1.7. Prelucrarea statistico-matematică a datelor factologice şi interpretarea lor
 • 2.1.8. Metoda reprezentării grafice
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Aprobarea şi implementarea materialelor cercetării

CAPITOLUL 3. Fundamentarea teoretico-metodică a structurii şi conţinutului pregătirii profesional-pedagogice în vederea perfecţionării “practicii pedagogice”
 • 3.1. Consideraţii metodologice asupra conţinutului disciplinelor prevăzute în Planul de învăţământ cu aplicabilitate în “Practica pedagogică”
 • 3.2. Rezultatele anchetei sociologice privind optimizarea disciplinei ”Practică pedagogică” – factor determinant în procesul de pregătire profesional-pedagogică a specialiştilor din educaţia fizică
 • 3.3. Determinarea nivelului competenţei didactice a studenţilor, obţinute în cadrul celor cinci blocuri de discipline ale Planului de învăţământ
 • 3.4. Stabilirea structurii şi conţinutului pregătirii profesional-pedagogice a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în vederea desfăşurării Practicii pedagogice în învăţământul gimnazial

CAPITOLUL 4. Argumentarea experimentală a metodicii propuse în vederea perfecţionării pregătirii profesional-pedagogice a viitorilor specialişti în educaţie fizică şi sport
 • 4.1. Perfecţionarea structurii şi conţinutului disciplinelor practico-metodice în vederea îmbunătăţirii desfăşurării Practicii pedagogice
 • 4.2. Metodologia pregătirii profesional-pedagogice a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport prin cursurile şi programele elaborate în vederea optimizării Practicii pedagogice
 • 4.3. Stabilirea legăturilor corelative între rezultatele Practicii pedagogice şi componentele procesului de formare iniţială a viitorilor profesori de educaţie fizică şi sport
 • 4.4. Determinarea modelului competenţelor viitorului profesor de educaţie fizică şi sport