Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / august /

Managementul competitivităţii produselor agroalimentare în contextul stimulării exportului din Republica Moldova


Autor: Coșer Cornel
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Aurelia Litvin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 august 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.77 Mb / în română

Teza

CZU 338.439.5:339.564 (478)

Adobe PDF document 7.43 Mb / în română
262 pagini


Cuvinte Cheie

management, competitivitate, productivitate, potențial de export, agroalimentar, stimulare, calitate, infrastructură, exportatori.

Adnotare

Domeniul de studiu: managementul competitivității în stimularea potențialului de export agroalimentar.

Scopul și obiectivele lucrării: cercetarea și analiza fundamentării teoretice, practice și metodologice a managementului competitivității și a implicațiilor asupra ameliorării potențialului de export agroalimentar; determinarea performanțelor exportului agroalimentar și stabilirea mediului competitiv sectorial; analiza constrîngerilor entităților aferente și sondarea acestora; elucidarea unor instrumente instituționale și strategice inovatoare în argumentarea gestionării competitivității și majorarea exportului agroalimentar.

Noutatea și originalitatea științifică: stabilirea sub concept unic al managementului competitivității și corelarea acestuia cu exportul; elaborarea indicilor în aprecierea potențialului de export reieșind din resursa internă și externă a sectorului; elaborarea metodologiei de evaluare a exportatorilor de producție agroalimentară, a planului de poziționare pe piață, a comparării internaționale a factorilor de competitivitate; relevarea măsurilor de consolidare instituțională aferentă promovării exportului agroalimentar și a infrastructurii calității; propunerea instrumentelor inovaționale în abordarea hazardului agricol și a monitorizării producțiilor animaliere; argumentarea și aplicarea modelului de gestionare a competitivității exportului agroalimentar din perspectiva categoriei tehnologice, a activității economice externe și a instituționalizării calității.

Problema științifică importantă soluționată exprimă perfecționarea aspectelor metodologice în abordarea gestionării competitivității și a cercetării implicării instituționale, normative și analitice asupra potențialului de export agroalimentar.

Semnificația teoretică a lucrării constă în argumentarea metodologică a modului cum poate fi gestionată competitivitatea sectorului și cea a exportatorului de produse agroalimentare prin intermediul abordării de piață, strategice și instituționale.

Valoarea aplicativă a lucrării: derivă din recomandările expuse în teză, iar aportul științific va contribui la diagnosticarea potențialului de export, identificarea constrîngerilor și aplicarea metodologiei de stimulare a acestuia prin gestionarea proceselor de competitivitate.

Implementarea rezultatelor științifice: unele recomandări ale tezei au fost acceptate pentru implementare în activitatea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a proiectelor ACED și MAC-P, a exportatorilor ”Viva Igna” și ”Reforma CM”; totodată, teoria și metodologia propusă pot servi drept instrument util în aprecierea și gestionarea avantajelor competitive ale exportatorilor și a sectorului în ansamblu.

Cuprins


ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL COMPETITIVITĂŢII PRODUSELOR AGROALIMENTARE
 • 1.1. Abordarea evolutiv-conceptuală a managementului competitivităţii 14
 • 1.2. Managementul calităţii – component important al managementului competitivităţii 24
 • 1.3. Esenţa economică a competitivităţii produselor agroalimentare şi a managementului acesteia
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

EVALUAREA POTENŢIALULUI DE EXPORT AL SECTORULUI AGROALIMENTAR DIN PERSPECTIVA IMPLICĂRII COMPETITIVITĂȚII

 • 2.1. Diagnosticul evoluţiei şi geografiei exportului de produse agroalimentare naţionale 45
 • 2.2. Estimarea potențialului de export agroalimentar în contextul performanțelor competitive 61
 • 2.3. Gestionarea competitivității sectoriale raportată mediului de factori limitativi și stimulatori 78
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI COMPETITIVITĂȚII ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII POTENȚIALULUI DE EXPORT AL SECTORULUI AGROALIMENTAR

 • 3.1. Perfecționarea politicilor, instrumentelor și a direcțiilor de stimulare a potențialului de export cu produse agroalimentare
 • 3.2. Sporirea rolului și impactului sistemului de asigurare al calității și al cadrului de acțiuni definitorii în obținerea produselor agroalimentare competitive
 • 3.3. Elaborarea modelului analitic de manifestare a exportului agroalimentar în corelare cu gestionarea competitivității
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI