Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sistemul complex de asigurare a securității economice a întreprinderilor (în baza UTA Găgăuzia)


Autor: Ianioglo Alina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Dumitru Parmacli
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Comrat

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 februarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 martie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.21 Mb / în română
Adobe PDF document1.23 Mb / în rusă

Teza

CZU 338.43(043.3)

Adobe PDF document 4.18 Mb / în rusă
188 pagini


Cuvinte Cheie

securitatea economică a întreprinderii, sistem complex de asigurare a securității economice, marjă de siguranţă financiară, efect de levier operațional, rentabilitate, dezvoltare

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 161 de surse, 21 de anexe, 130 de pagini de text de bază, 13 tabele, 33 de formule şi 48 de figuri.

Rezultatele obţinute au fost publicate în 30 de lucrări ştiinţifice, inclusiv o monografie colectivă cu volumul total de 21,44 c.a., dintre care 10,94 c.a. au fost elaborate de autor.

Domeniul de studiu îl reprezintă aspecte teoretice și practice ale principalelor direcții de asigurare și întărire a securității economice a întreprinderilor din UTA Găgăuzia.

Scopul lucrării constă în justificarea sistemului complex de asigurare a securității economice a întreprinderilor în condițiile economice actuale.

Obiectivele lucrării: de a analiza abordările științifice în definirea esenței securității economice a întreprinderii; de a determina factorii principali, care influențează nivelul acesteia; de a prezenta metoda de evaluare a securității economice a întreprinderilor; de a justifica sistemul complex de asigurare a acesteia și de a determina direcțiile principale de consolidare a securității economice a întreprinderii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în faptul, că a fost efectuată analiza complexă a abordărilor științifice în definirea esenței securității economice a întreprinderii; au fost determinați factorii principali, care influențează nivelul securității economice a întreprinderilor agricole și industriale ale țării; a fost prezentată metoda de evaluare a securității economice a întreprinderilor; determinate valorile normative ale indicatorilor activității operaționale în producerea culturilor agricole de bază din UTA Găgăuzia necesare pentru asigurarea procesului de reproducție; a fost justificat sistemul complex de asigurare a securității economice a întreprinderii și înaintate recomandări de consolidare a acesteia.

Problema ştiinţifică rezolvată în lucrare constă în justificarea sistemului complex de asigurare a securității economice a întreprinderii necesar pentru dezvoltarea durabilă a acesteia.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în faptul că rezultatele obținute și recomandările vor contribui la dezvoltarea fundamentelor teoretice și metodologice ale sistemului asigurării securității economice și pot fi utile pentru cercetările viitoare în acest domeniu.

Semnificația practică. Rezultatele obținute pot fi folosite de către managerii în procesul de elaborare a direcțiilor strategice și tactice de dezvoltare, ce vor contribui la îmbunătățirea calității deciziilor manageriale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile principale și recomandările formulate în teză au fost prezentate la conferințele științifico-practice naționale și internaționale și expuse în monografia colectivă. Unele recomandări și sugestii au fost folosite de “Ekinnik Yeri” SRL în producerea producției agricole și de "Goliat Vita" SRL în producerea mobilei.