Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Managementul dezvoltării inovaționale a economiei regionale (în baza UTA Găgăuzia)


Autor: Levitskaia Alla
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2017
Consultant ştiinţific: Ala Cotelnic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Universitatea de Stat din Comrat

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document2.76 Mb / în rusă
Adobe PDF document2.27 Mb / în română

Teza

CZU 332.142.2:334.02. (478-29)

Adobe PDF document 7.84 Mb / în română
297 pagini


Cuvinte Cheie

infrastructura de inovare, dezvoltarea inovațională, mecanismul endogen de creștere, sistem regional de inovare, dezvoltare clusterială, antreprenoriat

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 279 surse. Conținutul tezei este prezentat în 208 de pagini de text principal, materialul ilustrativ conține 30 de tabele, 71 de desene, 29 de anexe, 29 formule. Rezultatele cercetării sunt publicate în peste 60 de lucrări științifice.

Domeniul de cercetare: economia regională, managementul antreprenoriatului mic și mijlociu.

Scopul cercetării: extinderea bazelor teoretice, elaborarea recomandărilor metodologice și practice pentru managementul dezvoltării inovaționale a economiei în condițiile stimulării creșterii endogene în regiunile cu sectorul real al economiei și infrastructura de inovare subdezvoltate.

Obiectivele cercetării: Cercetarea bazelor conceptuale de creare a sistemelor naționale și regionale de inovare în cadrul conceptului „dinamicii cunoștințelor teritoriale”; elaborarea unui set de instrumente metodologice pentru managementul proceselor de dezvoltare a sistemului regional de inovare; elaborarea metodologiei de evaluare a potențialului regional de inovare; elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea politicii de stat de stimulare a dezvoltării inovaționale în baza cercetării potențialului de inovare al antreprenorilor și evaluării opiniilor furnizorilor de servicii de afaceri.

Noutatea științifică și originalitatea cercetării: este argumentată utilizarea abordării sistemico-instituționale față de cercetarea problemelor privind managementul dezvoltării inovaționale a economiei regionale; concretizată noțiunea de sistem regional de inovare; sistematizat și completat setul de instrumente metodologice de interacțiune a componentelor sistemului; concretizată noțiunea de potențial regional de inovare și factorii de creștere endogenă a acestuia; elaborat setul de instrumente metodologice de implementare a modelului de creștere/consolidare a potențialului de inovare în baza clusterizării spațiului regional de inovare; elaborat modelul econometric de influență a catalizatorilor interni și externi de creștere a potențialului de inovare al IMM-urilor și propus setul de indicatori de evaluare a acestuia.

Rezultate științifice și practice principial noi: a fost concretizat cadrul conceptual al sistemelor regionale de inovare în rezultatul analizei bazelor teoretice ale creării sistemelor de inovare în țările cu economia dezvoltată și emergentă; sistematizat setul de instrumente metodologice în baza sintezei modelelor de interacțiune a principalilor actori ai sistemului regional de inovare; evidențiați „purtătorii” cheie ai potențialului economic total al regiunii și ai determinanților endogeni ai dezvoltării inovaționale ; elaborată metodologia de evaluare a potențialului de inovare regional în baza cercetării potențialului instituțional, economic, al cercetării și inovării cu accent pe cooperare. Aceste rezultate principial noi ilustrează: necesitatea inițierii unor mecanisme endogene de dezvoltare inovațională a regiunilor, interacțiunea cărora va permite de a organiza fluxul de schimb de informații, invenții și produse inovaționale între toate părțile interesate. Utilizarea metodelor aplicative permit obținerea rezultatelor, care soluționează problema științifică privind îmbunătățirea managementului dezvoltării inovaționale a economiei regionale la etapa actuală și de a contribui la dezvoltarea conceptului modern al dezvoltării economice regionale. Problema ştiinţifică importantă este soluționată prin argumentarea teoretică şi metodologică a proceselor economice și sociale, care vizează identificarea factorilor de creștere endogenă în regiunile cu un nivel scăzut de dezvoltare a sectorului real al economiei și a infrastructurii de susținere a antreprenoriatului. Rezultatele principial noi pentru știință și practică au generat o nouă direcție științifică – crearea sistemului de management a dezvoltării inovaționale a economiei regionale în baza evaluării potențialului economic total și interacțiunii integraționale a principalilor actori ai mediului de inovare, cu accent pe factorii de dezvoltare endogenă.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a cercetării: s-a elaborat setul metodologic de management al funcționării SRI; s-au evidențiat cei mai actuali „purtători” ai potențialului economic total al regiunii; s-au evidențiat două categorii de inovatori „activi” și „pasivi”, care urmează să devină beneficiarii principali ai „Programului de stimulare a dezvoltării inovaționale a IMM-urilor”, acceptat pentru examinare.

Implementarea rezultatelor științifice: concluziile și recomandările cercetării au fost implementate/utilizate la elaborarea Programelor de susținere a IMM-urilor în Găgăuzia; la crearea infrastructurii de inovare în regiune; la elaborarea „Programului de stimulare a activității inovaționale a IMM-urilor din UTA Găgăuzia”, prezentate la Consiliului Economic. Propunerile au fost implementate în cadrul disciplinelor didactice„Bazele antreprenoriatului”, „Managementul strategic” și „Managementul inovațional”; seminarelor științifice organizate de Universității F. Schiller (Germania); activităților de consultanță în cadrul proiectelor, realizate de către Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
 • 1.1. Системно - институциональный подход в управлении инновационным развитием региона
 • 1.2. Эндогенные детерминанты инновационного развития в рамках концепции «динамики территориальных знаний»
 • 1.3. Методологические подходы к формированию региональных инновационных систем в странах - членах ЕС
 • 1.4. Современные концепции кластерного взаимодействия организаций в контексте экономики знаний
 • 1.5. Основные выводы по главе 1

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
 • 2.1. Особенности национальной инновационной системы Республики Молдова
 • 2.2. Сравнительный анализ предпосылок инновационного развития регионов Республики Молдова
 • 2.3. Исследование форм проявления инновационной деятельности предпринимательства АТО Гагаузия
 • 2.4. Сравнительная характеристика мнений предпринимателей и поставщиков бизнес услуг региона о потребностях в инновационном развитии
 • 2.5. Основные выводы по главе 2

3. СУЩНОСТЬ И АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА РАЗВИТИЯ «АТО ГАГАУЗИЯ»
 • 3.1. Структура инновационного потенциала и методологические подходы к его оценке
 • 3.2. Анализ компонентов инновационного потенциала АТО Гагаузия
 • 3.2.1. Институциональный потенциал АТО Гагаузии
 • 3.2.2. Экономический потенциал развития территории
 • 3.2.3. Потенциал развития инновационной деятельности
 • 3.2.4. Проблемы сотрудничества между основными субъектами инновационной среды региона
 • 3.3. Исследование инновационного потенциала предпринимательства автономии
 • 3.4. Предлагаемый комплекс индикаторов оценки инновационного потенциала
 • 3.5. Основные выводы по главе 3

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМКИ РЕГИОНА
 • 4.1. Проектирование региональной инновационной системы на примере АТО Гагаузия
 • 4.2. Совершенствование управления экономикой региона на базе кластерного подхода
 • 4.3. Построение модели усиления инновационного потенциала предпринимательства региона
 • 4.4. Направления развития государственной инновационной политики на региональном уровне
 • 4.5. Основные выводы по главе 4

 • ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ