Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea creativităţii la copiii de vârstă preşcolară în procesul educaţional


Autor: Ţăpurin Adriana
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Carolina Perjan
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 decembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română

Teza

CZU 159.922.7:373.2 (043.3)

Adobe PDF document 7.84 Mb / în română
307 pagini


Cuvinte Cheie

creativitate, proces creativ, produs creativ, potenţial creativ, stimularea creativităţii, gândire divergentă, flexibilitate, fluiditate, originalitate, elaborare, învăţare creativă, proces educaţional, vârstă preşcolară

Adnotare

Structura tezei: Teza cuprinde introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 242 de titluri, 7 anexe, conține 140 de pagini, 33 de figuri şi 18 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: psihologia educaţiei preşcolare.

Scopul cercetării constă în identificarea condițiilor optimizării procesului de valorificare a potențialului creativ la preșcolari prin evidenţierea impactului programelor educaționale Step by Step și tradițional și a competențelor parentale; elaborarea unor demersuri formative în vederea stimulării creativității şi a unui program de parenting orientat spre dezvoltarea competenţelor parentale.

Obiectivele cercetării:identificarea tipologiei creativităţii la preşcolarii înscrişi în diferite programe de educaţie; determinarea relaţiei dintre factorii creativității și competențele parentale; elaborarea şi validarea experimentală a programului formativ pentru stimularea creativităţii la copiii de vârstă preşcolară şi de dezvoltare a competenţelor parentale; determinarea eficienței programelor de intervenție și formularea de concluzii şi idei cu valoare educaţională pentru educatori, psihologi şcolari, părinţi.

Problema științifică importantă soluționată a constat în identificarea condițiilor psihoeducaționale care maximizează şi valorifică potențialul creativ al preșcolarului, cât și a programului educațional și a dimensiunilor competențelor parentale, fapt ce a permis elaborarea unui program de intervenţie psihologică bazat pe dezvoltarea componetelor procesului creativ al preșcolarilor şi a unui program de parenting.

Noutatea și originalitatea științifică a acestui studiu rezultă atât din dezvoltarea reperelor teoretico-metodologice existente în literatura de specialitate cât și din realizarea studiului comparativ – experimental privind potențialul creativ al preșcolarilor înscriși în diferite alternative educaţionale (Step by Step și tradițional); demonstrarea relaţiei dintre competențele parentale şi creativitatea preșcolarilor; propunerea și implementarea complexului de activități formative pentru dezvoltarea creativităţii copiilor de vârstă preşcolară și dezvoltarea competențelor parentale.

Semnificaţia teoretică constă în cercetarea, observarea şi evidenţierea particularităților dezvoltării creativității la vârsta preșcolară în procesul educativ. Rezultatele cercetării consolidează bazele teoretice ale creatologiei cu elemente particulare şi specifice ale creativităţii copiilor preșcolari educați în programele tradițional și Step by Step și evidenţiază rolul competențelor parentale în dezvoltarea acestei laturi a personalităţii.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obținute pot constitui fundamentul unui ghid de bune practici, prin elaborarea, implementarea și validarea programelor de intervenție psihologică pentru preșcolari și părinții acestora și pot fi folosite în procesul de dezvoltare a curricumului de pregatire a cadrelor didactice pentru instituțiile preșcolare.

Aprobarea și implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost aprobate în cadrul ședințelor catedrei de Psihologie a UPS I. Creangă, prezentate și aprobate la conferințele științifice naționale și internaționale. Materialele prezentate în lucrare au fost utilizate în programul grădinițelor din Târgu-Jiu, în predarea cursurilor universitare de psihopedagogia creativității şi psihologia preșcolarului, a cursurilor de specializare și formare profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. De asemenea, conținutul tezei a oferit material de dezbatere pentru psihologi şi pedagogi preocupați de domeniul studiat.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ALE FENOMENULUI CREATIVITĂŢII
 • 1.1. Conceptul de creativitate în psihologie
 • 1.2. Creativitatea ca proces, ca produs şi ca structură de personalitate
 • 1.3. Particularităţile manifestărilor creative la vârsta preşcolară
 • 1.4. Particularităţile dezvoltării creativităţii în procesul educaţional
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A CREATIVITĂŢII LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ
 • 2.1. Baza conceptuală a cercetării
 • 2.2. Metodologia cercetării constatative
 • 2.3. Prezentarea și interpretarea rezultatelor experimentului de constatare
 • 2.3.1. Studiul potențialului creativ al preșcolarilor
 • 2.3.2. Determinarea influenței mediului educațional asupra dezvoltării creativității preșcolarului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. MODALITĂȚI DE DEZVOLTARE A POTENȚIALULUI CREATIV LA PREȘCOLARI ȘI A COMPETENȚELOR PARENTALE
 • 3.1. Baza conceptuală a experimentului formativ
 • 3.2. Metodologia experimentului formativ
 • 3.3. Prezentarea și interpretarea datelor experimentale privind dezvoltarea potențialului creativ la preșcolari și a competențelor parentale în condiții experimentale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI