Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Inteligența emoțională ca factor de eficientizare a managementului organizației


Autor: Țîmbaliuc Natalia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Ala Cotelnic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.29 Mb / în română

Teza

CZU 005.322:159.942(478)(043)

Adobe PDF document 4.31 Mb / în română
152 pagini


Cuvinte Cheie

inteligență emoțională, stil de conducere, stil democrat, stil autoritar, eficiența actului managerial, conducere rezonantă, conducere disonantă, comportament economic, competențe emoționale

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii, recomandări, bibliografia din 174 de titluri, 12 anexe, 152 pagini text de bază, 44 tabele, 16 figuri şi 22 formule. Rezultatele ştiinţifice obţinute au fost reflectate în 13 lucrări (4,3 c.a), inclusiv articole publicate în reviste de profil recenzate, culegeri, comunicări la conferințe științifice naționale și internaționale.

Domeniul de studiu: managementul general, leadership.

Scopul lucrării constă în studierea nivelului de inteligență emoțională a managerilor în baza elaborării unei metodologii proprii și determinarea interdependenței între nivelul inteligenței emoționale a managerului și eficiența activității acestuia. Scopul lucrării este susținut de obiectivele cercetării: studierea cadrului conceptual al inteligenței emoționale și analiza abordărilor teoretico-metodologice ale studiului inteligenței emoționale; identificarea principiilor, direcţiilor şi implicaţiilor semnificative de formare a inteligenței emoţionale a managerilor; evidențierea locului de muncă drept cadru logic pentru eforturile de ameliorare a competenţelor asociate cu inteligenţa emoţională; studierea comportamentul managerului în cadrul organizației, în interacțiunea sa cu mediul intern și extern din punct de vedere al asigurării unei eficiențe cât mai înalte a activității sale, prin prisma corelării cu stilul de management practicat de acesta; evidențierea aspectelor teoretice ale eficienței activității managerilor și posibilitatea comensurării acesteia, inclusiv prin prisma realizării funcțiilor manageriale; punctarea celor mai semnificative instrumente manageriale de evaluare a performanțelor manageriale și economice; evidențierea particularităților eficienței și eficacității managementului în ansamblu și la nivel de componente majore – metodologică, decizională, informațională și organizatorică; identificarea empirică a interdependenței între nivelul inteligenței emoționale a managerului și eficiența activității sale; formularea concluziilor și recomandărilor cercetării.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică a cercetării se referă la clarificarea distincțiilor conceptuale și practice dintre inteligența emoțională a managerilor, metodele, principiile, instrumentele de măsurare a nivelului inteligenței emoționale; realizarea abordării complexe a analizei teoriei „inteligență emoțională”, concept slab valorificat în teoria și practica managerială din Republica Moldova; analiza în premieră a interdependenței între nivelul inteligenței emoționale a conducătorului și eficiența activității de conducere a acestuia în baza unei cercetări empirice; identificarea interdependenței dintre inteligența emoțională și stilul de management practicat de persoanele cu funcție de conducere;elaborarea unui cadru metodologic generic de determinare a impactului pe care îl are inteligența emoțională asupra eficienței activității manageriale. Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în fundamentarea teoretică și practică a importanței pe care o prezintă inteligența emoțională a managerilor, indiferent de nivel, în vederea eficientizării activității sale și a colectivului în întregime, prin elaborarea unui model de evaluare a inteligenței emoționale și testarea acestuia în cadrul companiilor din Republica Moldova.

Semnificația teoretică constă în contribuțiile aduse la precizarea și definirea noțiunilor fundamentale ale teoriei inteligenței emoționale, eficienței activității manageriale. De asemenea importanța teoretică a cercetării este argumentată prin: determinarea bazelor teoretice şi a reprezentărilor metodologice ale identificării inteligenţei emoţionale în contextul aplicării unui anumit comportament managerial; formularea criteriilor de evaluare a inteligenţei emoţionale a managerilor; evidențierea metodelor și criteriilor de evaluare a activității managerilor. Valoarea aplicativă se reflectă în rezultatele cercetări, care pot servi drept bază pentru cercetările ulterioare, mai profunde a calităților pe care trebuie să le posede un conducător în vederea realizării cu succes a atribuțiilor sale, a eficientizării activității întregii echipe. În plus, în premieră pentru știința economică, și în deosebi cea managerială, a fost efectuată o cercetare empirică, care a avut drept scop determinarea interdependenței și comportamentul managerial al acestuia, exprimat prin stilul de conducere practicat, și între nivelul inteligenței emoționale a conducătorului și eficiența activității sale, exprimată prin realizarea funcțiilor manageriale. În așa mod, cercetarea contribuie și la dezvoltarea teoriei personalității managerului, completând-o cu așa un element ca inteligența emoțională.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice este determinată de actele de implementare și recunoaştere a valorii şi noutăţii ştiinţifico-practice. Recomandările și concluziile cercetării pot fi valorificate de către instituțiile de învățământ și cercetare științifică, agenții economici, companiile de consultanță.