Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea şi perfecţionarea managementului administrării locale în condiţiile europenizării


Autor: Victor Coşerin
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Natalia Burlacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 352.07(043.3)

Adobe PDF document 1.88 Mb / în română
135 pagini


Cuvinte Cheie

management, administrația publică, managementului municipal, organelor administraţiei locale, bugetul, formaţiuni municipale

Adnotare

Structura tezei: introducere, analiza situaţiei în domeniul tezei, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 137 de titluri, 115 pagini de text de bază, 11 figuri şi 11 tabele.

Numărul de publicaţii la tema tezei: Rezultatele obţinute – sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice, 2,4 c.a. Scopul şi obiectivele tezei: Scopul tezei constă în dezvoltarea bazelor teoretice şi de organizare a formării organelor administraţiei locale într-un oraş în condiţiile europenizării. Pentru realizarea scopului propus au fost formulate următoarele sarcini: dezvoltarea concepţiei organelor administraţiei locale în calitate de formă a parteneriatului social-de stat; depistarea noilor tendinţe de dezvoltare a managementului municipal în condiţiile contemporane; determinarea noilor trăsături ale oraşului în calitate de sistem social-economic în condiţiile europenizării; fundamentarea organelor administraţiei locale bine determinate şi structurii organizaţionale corespunzătoare într-un oraş; propunerea căii de formare a modelului de organizare organelor administraţiei locale într-un oraş.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în elaborarea conceptului organelor administraţiei locale în calitate de formă de parteneriat social-de stat, legat de dezvoltarea societăţii civile; depistarea noilor tendinţe de dezvoltare a administraţiei municipale în condiţiile europenizării, informatizării şi creşterii rolului factorilor social-personali de dezvoltare economică; determinarea noilor trăsături de urbanizare şi funcţionare a oraşului în calitate de sistem social-economic; fundamentarea structurii organizaţionale speciale.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea din punct de vedere știintific și metodologic a managementului municipal și determinarea noilor trăsături de urbanizare şi funcţionare a oraşului în calitate de sistem social-economic,fapt ce a confirmat oportunitatea promovării modelului de organizare OAL într-un oraş,în vederea, dezvoltarii şi perfecţionarii managementului administrării locale în condiţiile europenizării bazate pe structuri organizaţionale speciale.

Semnificaţia teoretică a lucrării reprezintă studierea lucrărilor autorilor autohtoni şi străini din domeniul teoriei economice contemporane, teoriei gestiunii, cadrului legislativ al României şi altor documente oficiale, privind problemele managementului administraţiei publice locale.. Valoarea aplicativă a lucrării constă în utilizarea tratărilor metodologice conţinute în lucrare, precum şi recomandărilor metodice şi a propunerilor practice ce asigură posibilitatea de a obţine informaţii complete, obiective şi veridice despre adevărata situaţie a localităţii, ceea ce permite monitorizarea oportună a stării social-economice. Folosirea în practică a rezultatelor obţinute în această lucrare va permite managerilor şi specialiştilor din cadrul administrării publice să construiască adecvat o strategie de dezvoltare a municipalităţii, să elaboreze programele de gestiune municipală, cu ajutorul financiar al întreprinderilor cu importanţă economică şi socială pentru municipiu. Actele de implementare nr.286 din 06.09.2015 Birou Planificării CZC, nr.233 din 08.03.2015 Administrația PM Constanța, nr.5842 din 29.09.2017 Birou incaseri taxe.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele de bază şi concluziile au fost propuse şi aprobate în cadrul conferinţelor ştiinţifice internaţionale. Pe tema cercetării au fost elaborate 10 lucrări ştiinţifice cu un volum de 2,0 c.a.

Cuprins


1. DEZVOLTAREA ADMINISTRAŢIEI LOCALE ÎN CONDIŢIILE REFORMEI MUNICIPALE
 • 1.1. Tendinţele generale ale dezvoltării administraţiei locale
 • 1.2. Administraţia locală ca formă de parteneriat social-de stat
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. DEZVOLTAREA ADMINISTRAŢIEI MUNICIPALE ÎN CONDIŢIILE EUROPENIZĂRII
 • 2.1. Noile trăsături ale oraşului în calitate de sistem social-economic în condiţiile europenizării
 • 2.2. Structura prin obiective a administraţiei locale
 • 2.3. Metode şi tehnici de management utilizate în administraţia publică locală
 • 2.4.Concluzii la capitolul 2

З. MECANISMUL PERFECŢIONĂRII ORGANIZĂRII ADMINISTRAŢIEI LOCALE ÎN CONDIŢIILE EUROPENIZĂRII
 • 3.1. Evoluţia activităţii economice a unui municipiu - pol de dezvoltare urbană în condiţiile europenizării
 • 3.2. Perfecţionarea organizării gestionării bugetare în cadrul administraţiei locale
 • 3.3. Raţionalizarea structurii veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3 CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE