Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / martie /

Modalităţi organizatorico-economice de eficientizare a managementului relaţiilor economice internaţionale


Autor: Ulinici Andrian
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Larisa Şavga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Instituţia: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 martie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.07 Mb / în română

Teza

CZU 658.012.4:339.9(043)

Adobe PDF document 8.27 Mb / în română
186 pagini


Cuvinte Cheie

managementul REI, strategie economică externă, integrare economică, liber-schimb, politică comercială comună, Uniunea Europeană, comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat, eficientizare

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 140 surse. Conţinutul este expus pe 150 pagini text de bază; conţine de 38 tabele, 64 figuri, 13 anexe. Rezultatele au fost publicate în 20 de lucrări ştiinţifice, inclusiv o monografie și manual în vol. de 30,52 c.a.

Domeniul de studiu: managementul relațiilor economice internaționale.

Scopul cercetării rezidă în fundamentarea conceptuală și practică a managementului relațiilor economice internaționale și determinarea modalităților organizatorico-economice de eficientizare a managementului relațiilor economice internaționale atât în cadrul întreprinderilor (pe exemplu întreprinderilor din domeniul comerțului cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat din Republica Moldova) , cât și la nivel național.

Scopul cercetării este concretizat prin următoarele obiective: analiza aspectelor metodologice și conceptuale ale managementului relaţiilor internaţionale; identificarea modalităților organizatorico-economice de eficientizare a managementului relaţiilor economice internaţionale prin sistematizarea tehnicilor, metodelor și instrumentelor manageriale utilizate în domeniul cercetat; identificarea oportunităților de dezvoltare a relațiilor comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în contextul Acordului de Asociere RM-UE și DCFTA, analiza evoluţiei şi tendinţelor în dezvoltarea comerţului exterior al Republicii Moldova şi impactul implementării ALSAC, efectuarea diagnosticării potențialului întreprinderilor din domeniul comerțului cu ridicata al cerealelor, semințelor (în special floarea soarelui), furajelor și tutunului neprelucrat; elaborarea modelului de prognozare a dezvoltării sectorului agrar al Republicii Moldova în scopul identificării potențialului de export, precum și determinarea potențialului pieții locale de floarea soarelui; elaborarea recomandărilor privind perfecționarea managementului REI în cadrul întreprinderilor din domeniul comerțului cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat (în baza întreprinderii Î.M. ”Unicaps” S.R.L), identificarea modalităților organizatorico-economice de eficientizare a managementului REI la nivel regional și național.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în: dezvoltarea bazei teoretico-metodologice a principalelor modalități organizatorico-economice destinate pentru eficientizarea managementului relaţiilor economice internaţionale; identificarea gradului de deschidere și de incluziune a economiei naționale în spațiul economic mondial prin stipularea oportunităților de dezvoltare a relațiilor comerciale a l Republicii Moldova în contextul Acordului de Asociere RM-UE și ALSAC, diagnosticarea potențialului întreprinderilor din domeniul comerțului cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat în vederea eficientizării managementului REI prin utilizarea celor mai moderne modalități organizatorico -economice, efectuarea prognozei de dezvoltare a sectorului agricol în vederea stabilirii potențialului de export la nivel național; determinarea, în baza modelului econometric, a potențialului pieței locale de floarea soarelui în scopul determinării capacității sectorului de a exporta acest produs; elaborarea recomandărilor privind îmbunătățirea managementului REI la întreprinderile din domeniul de activitate G46.21 (în baza întreprinderii de prelucrare a semințelor de floarea-soarelui Î.M.”Unicaps” SRL), elaborarea recomandărilor privind eficientizarea managementului REI la nivel regional și național în baza modalităților organizatorico-economice.

Problema științifică soluționată constă în fundamentarea cadrului teoretico-metodologic al modalităților organizatorico-economice la nivel de întreprindere, de sector și național, care va permite identificarea potențialului de export al sectorului agrar (în special a pieței de floarea soarelui), în vederea obținerii eficientizării managementului relaţiilor economice internaţionale atât în cadrul întreprinderilor cât și la nivel național.

Semnificaţia teoretică și aplicativă a lucrării. Cercetarea realizată şi-a adus aportul la elaborarea unei prezentări sistematizate a aspectelor de eficientizare a managementului relațiilor economice internaționale în baza valorificării literaturii de specialitate din ţară şi din străinătate. Aceasta se manifestă printr-o cercetare complexă, multiaspectuală a managementului REI, cu evidenţierea lacunelor, avantajelor şi dezavantajelor legate de managementul REI la întreprinderile care fac obiect de studiu. Valoarea aplicativă a lucrării constă în aplicarea modalităților organizatorico-economice, care permit să interpretăm clar capacitatea de dezvoltare a sectorului agricol al Republicii Moldova în general și, în particular, piața de floare-soarelui, ceea ce a contribuit la formularea corectă a direcțiilor de eficientizare a managementului REI. Au fost elaborate o serie de recomandări, implementarea cărora va stimula deschiderea și incluziunea economiei națio nale în spațiul economic mondial și va contribui la perfecționarea managementului REI atât la nivelul companiilor, cât și la nivel regional și național.

Aprobarea rezultatelor obţinute. Ideile principale pe care le conţine cercetarea au fost expuse şi aprobate în cadrul a 8 manifestări științifice naționale și internaționale. Totodată, autorul a obținut 5 certificate de implementare a rezultatelor științifice, eliberate de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Camera de Comerț Moldo-Belgiană-Luxemburg, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului (2 certificate) și IM ”Unicaps” SRL.

Cuprins


1. CONCEPTUL TEORETICO-METODOLOGIC AL MANAGEMENTULUI RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE
 • 1.1 Abordarea teoretică a managementului relaţiilor economice internaţionale
 • 1.2 Modalități organizatorico-economice utilizate în managementul relațiilor economice internaționale
 • 1.3 Aspecte conceptuale privind strategiile de activitate economică externă a întreprinderii
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. DESCHIDEREA ȘI INCLUZIUNEA ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA ÎN SPAȚIUL ECONOMIC INTERNAȚIONAL
 • 2.1 Oportunități de dezvoltare a relațiilor comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în contextul asocierii
 • 2.2 ALSAC – modalitate organizatorico-economică de eficientizare a activității economice externe
 • 2.3 Diagnosticarea capacităților de export a întreprinderilor din domeniul de activitate G46.21 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2
3. EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI RELAȚIILOR ECONOMICE INTERNAȚIONALE ALE REPUBLICII MOLDOVA LA MACRO ȘI MICRO NIVEL
 • 3.1. Estimarea dezvoltării sectorului agrar și determinarea potențialului de export
 • 3.2. Analiza conjuncturii pieței autohtone și a promovării exportului de floarea soarelui
 • 3.3. Perfecționarea managementului relațiilor economice internaționale în cadrul întreprinderilor din domeniul de activitate G46.21 (studiu de caz: Întreprinderea de prelucrare a semințelor de floarea-soarelui Î.M.”Unicaps” S.R.L.)
 • 3.4. Modalități de modernizare a managementului relațiilor economice internaționale la macronivel
 • 3.5. Concluzii la capitolul

3 CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE
CURRICULUM VITAE AL AUTORULUI