Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Strategii durabile de management în dezvoltarea turismului intern și receptor din Republica Moldova


Autor: Platon Nicolae
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2019
Consultant ştiinţific: Ala Cotelnic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.36 Mb / în română

Teza

CZU 338.486:005.21(478)(043)

Adobe PDF document 4.23 Mb / în română
288 pagini


Cuvinte Cheie

strategii durabile de management, întreprinderi de turism, turism intern și receptor, industrie turistică, servicii turistice, efect multiplicator al turismului, Cont Satelit în Turism, motivație turistică, brand turistic, tehnologii informaționale în turism

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 267 de titluri. Conținutul este expus pe 226 de pagini text de bază și conține: 17 tabele, 32 de figuri, 11 formule și 31 de anexe. Rezultatele obținute au fost publicate în peste 40 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu: aspecte teoretice și aplicative ale strategiilor durabile de management în contextul dezvoltării turismului intern și receptor în Republica Moldova.

Scopul lucrării constă în: fundamentarea teoretică și metodologică a strategiilor de management aferente domeniului turistic, pornind de la determinarea rolului turismului intern și receptor asupra dezvoltării turismului național și continuând cu identificarea deficiențelor acestei industrii, pentru a elabora și implementa Master Planul, capabil să impulsioneze acest sector.

Obiectivele lucrării rezidă în: abordarea teoretico-conceptuală și multidimensională a industriei turistice a țării, evidențierea principalelor caracteristici de interacțiune a turismului cu celelalte sectoare ale economiei naționale, analiza cadrului instituțional în vederea identificării deficiențelor existente, studierea efectului multiplicator al turismului, identificarea mecanismului de cuantificare a ramurii turistice.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării: cercetarea în premieră a strategiilor de management atribuite turismului intern și receptor într-un mod unitar, complex și sistemic; elucidarea și dezvoltarea bazei conceptuale și a elementelor definitorii ale turismului național; identificarea efectului multiplicator al turismului ca sector de interferență a economiei naționale; argumentarea necesității utilizării Contului Satelit în Turism.

Rezultatele principiale noi pentru știință și practică obținute constau în dezvoltarea unei direcții noi de cercetare științifică a managementului strategic în turism, care înglobează abordarea complexă și sistemică a turismului intern și receptor, ca parte componentă a turismului național, impulsionarea acestor tipuri de turism prin intermediul tabloului de bord al Master Planului pentru Dezvoltarea Turismului Național; identificarea de noi oportunități capabile să asigure competitivitatea industriei turistice a Republicii Moldova pe plan internațional; valorificarea turismului autohton prin identitatea și notorietatea brandului turistic.

Semnificația teoretică. Cercetarea respectivă este o contribuţie la dezvoltarea științei manageriale pe dimensiunea strategiilor de management orientate spre modernizarea și eficientizarea turismului intern și receptor, în baza analizei complexe și multilaterale a sectorului și îmbogățirea cadrului teoretic și conceptual al domeniului dat.

Valoarea aplicativă a lucrării. Concluziile și recomandările formulate pot fi utilizate de instituțiile guvernamentale responsabile de acest domeniu, mediul academic, întreprinderile turistice, precum și organizațiile nonguvernamentale aferente sectorului, în scopul eficientizării gestionării ramurii.

Rezultatele cercetării au fost implementate în diferite strategii și documente de politici, elaborate la nivel național de către organul administrației publice centrale de specialitate, Agenția Turismului a Republicii Moldova, iar aplicarea în practică a acestora a fost realizată de către Asociația Națională a Agențiilor de Turism și Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din Republica Moldova.

Cuprins


I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND STRATEGIILE DE MANAGEMENT ÎN TURISM
 • 1.1. Teorii conceptuale privind strategiile de management
 • 1.2. Concepte, definiri și terminologie utilizată în domeniul turismului
 • 1.3. Ajustarea strategiilor de management pentru sporirea performanțelor întreprinderii prestatoare de servicii turistice
 • 1.4. Turismul – vector important al dezvoltării durabile, protecției mediului și al creșterii economice
 • 1.5. Internaționalizarea serviciilor și produselor turistice în contextul globalizării
 • 1.6. Concluzii la Capitolul I și formularea obiectivelor spre cercetare

II. ANALIZA MANAGEMENTULUI DESTINAȚIEI TURISTICE
 • 2.1. Motivația turistică ca element stimulator al circulației turistice
 • 2.2. Clasificarea serviciilor în prestația turistică
 • 2.3. Studiu privind tipologia turismului autohton
 • 2.4. Agenții pieței turistice ca verigă importantă în formarea și comercializarea produsului turistic
 • 2.5. Concluzii la Capitolul II

III. STRATEGII ȘI POLITICI DE DEZVOLTARE A TURISMULUI INTERN ȘI RECEPTOR
 • 3.1. Locul Republicii Moldova în circuitul turistic internațional
 • 3.2. Utilizarea modelului PESTEL în evaluarea turismului național
 • 3.3. Factorii de influență în cunoașterea mediului turistic în urma utilizării analizei SWOT
 • 3.4. Interacțiunea turismului cu economia națională a țării prin efectul său multiplicator
 • 3.5. Argumentarea necesității implementării Contului Satelit în Turism
 • 3.6. Concluzii la Capitolul III

IV. REENGINEERINGUL TURISMULUI NAȚIONAL
 • 4.1. Ameliorarea cadrului instituțional și normativ privind organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova
 • 4.2. Îmbunătățirea planului de acțiuni necesar dezvoltării turismului intern și receptor
 • 4
 • 4.3. Direcționarea activității turistice a țării prin elaborarea și implementarea Master Planului pentru Dezvoltarea Turismului Național
 • 4.4. Dezvoltarea turismului receptor și intern prin intermediul biroului și al centrelor de informare și promovare turistică
 • 4.5. Perfecționarea managementului destinației turistice prin identitatea și notoritatea brandului turistic
 • 4.6. Modernizarea industriei turistice prin utilizarea tehnologiilor informaționale și a Eturismului
 • 4.7. Concluzii la Capitolul IV

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI