Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Influența comportamentului managerial asupra gestionării eficiente a organizației


Autor: BRETAN Florin-Ioan
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Vadim Cojocaru
doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.66 Mb / în română

Teza

CZU 005.32:005.73(043)

Adobe PDF document 1.82 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

eficiență, stiluri de conducere, influențe, factori, manager, lider, sisteme, metode, tehnici, cultură, organizație

Adnotare

Structura tezei: teza cuprinde adnotare, introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie, figuri, tabele şi anexe. Cercetările efectuate sunt reflectate în 9 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studii: economie, management.

Scopul şi obiectivele cercetării: rezidă în fundamentarea teoretică și metodologică a influenței comportamentului managerial asupra gestionării eficiente și atingerii performanțelor organizației.

Pentru realizarea scopului propus, vom urmări în calitate detaliată următoarele obiective: abordarea teoretico-conceptuală a comportamentului managerial; studierea dimensiunilor și tipologiilor stilurilor de conducere şi influenţa lor asupra eficienţei organizaţiei; examinarea diferențelor dintre lider sau manager și influința acestora asupra gestionării organizației; analiza eficienţei şi eficacității stilurilor de conducere ale organizaţiilor prin cercetarea sistemelor, metodelor şi tehnicilor de conducere a organizațiilor; determinarea factorilor care generează sau influențează comportamentul managerial în cadrul organizațiilor din România; argumentarea direcțiilor de suport al gestionării eficiente a organizațiilor în vederea creșterii economice a acestora.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în sinteza şi aprofundarea abordărilor teoretice referitor la stilul eficient de gestionare a organizației; adaptarea conceptului de comportament managerial la dezvoltarea unităţii economice în vederea eficientizării gestionării organizației; cercetarea, identificarea și sistematizarea sistemelor, metodelor și tehnicilor de comportament managerial; determinarea factorilor care influențează comportamentul managerial în cadrul organizaţiei; dezvoltarea conceptuală a gestionării eficiente a conducerii organizației prin aplicarea reperelor de comportament managerial; argumentarea gestionării eficiente a organizaţiei în vederea creşterii economice prin cercetarea analitică a managementului organizaţional al entităţii economice. Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea teoretico-metodologică a gestionării eficiente a organizației, prin prisma demonstrării posibilităților de modelare a comportamentului managerial. Metodologia aplicată în teză. În teza de doctor sunt utilizate o serie de modele şi metode de analiză acceptabile în practica naţională şi internaţională pentru studierea comportamentului managerial: metoda sistemică, metoda logică şi cea dialectică, cu instrumentarul corespunzător: abstracţia ştiinţifică, analogia, analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia.

Valoarea teoretică și aplicativă a lucrării constă în redarea conţinutului complex a comportamentului managerial care influențează gestionarea organizațională. Investigaţiile realizate în cadrul temei de doctorat, au permis identificarea problemelor legate de comportamentul managerial în cadrul organizației şi în acest context, a fost propusă utilizarea piramidei eficiente care prioritizează acest comportament, iar recomandările elaborate pot fi aplicate de către entitățile economice în scopul optimizării comportamentului managerial care va conduce, în final, la gestionarea eficientă a organizației.

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere: - a fost elaborat cadrul metodologic cu referire la comportamentul managerial și tipologia stilurilor de conducere; - a fost elaborat şi implementat Chestionarul privind relevarea stilului managerului în funcție de relațiile „șef –subordonat”, în contextul activității eficiente a organizației; - au fost elaborate și implementate în organizațiile Cooperației de consum din România măsuri de perfecţionare a stilului de conducere a unui manager eficient.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Propunerile şi recomandările cu privire la rezultatele obţinute, au fost înaintate unor organizații din România. Recomandările elaborate în cadrul tezei pot constitui un reper pentru completarea cursurilor universitare la disciplinele de specialitate.

Cuprins


Capitolul 1. DIMENSIUNI ALE COMPORTAMENTULUI MANAGERIAL ŞI INFLUENŢA LUI ASUPRA EFICIENŢEI ORGANIZAŢIEI
  • 1.1. Teoretizări cu privire la comportamentul managerial și concepte ale stilului de conducere
  • 1.2. Evaluarea dimensiunilor şi tipologia stilurilor de conducere
  • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

Capitolul 2. ESTIMAREA COMPORTAMENTUL MANAGERIAL ÎN CALITATE DE INSTRUMENT IMPORTANT ÎN GESTIONAREA EFICIENTĂ A ORGANIZAȚIEI
  • 2.1. Evaluarea sistemelor, metodelor şi tehnicilor de conducere a organizației
  • 2.2. Eficiența tipului de comportament managerial utilizat în organizațiile economice
  • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

Capitolul 3. COMPORTAMENTUL MANAGERIAL ÎN CONTEXTUL ASIGURĂRII SUCCESULUI ORGANIZAȚIEI
  • 3.1. Cultura organizațională a Cooperației de consum prin prisma comportamentului managerial
  • 3.2. Analiza managementului organizațional al Cooperației de consum (studiu de caz)
  • 3.3. Posibilități de perfecţionare a stilului de conducere a unui manager eficient
  • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI