Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea capacităţilor coordinative ale elevilor claselor gimnaziale prin aplicarea jocurilor de mişcare la lecţiile de educaţie fizică


Autor: Valentin Chicu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Constantin Ciorbă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Cuvinte Cheie

capacităţi coordinative, lecţia de educaţie fizică, elevii claselor gimnaziale, jocuri de mişcare, curriculum şcolar, dezvoltarea morfofuncţională, pregătire motrice

Adnotare

Teza este dedicată argumentării teoretice şi experimentale a optimizării procesului instructiv-educativ la lecţiile de educaţie fizică cu elevii claselor gimnaziale. Studiile efectuate au demonstrat că vârsta de 11-12 ani este destul de favorabilă pentru dezvoltarea morfofuncţională, pregătirea motrice, precum şi pentru formarea priceperilor şi deprinderilor motrice ale elevilor. Această etapă de vârstă coincide cu perioada senzitivă de dezvoltare a capacităţilor coordinative. În acest context, elevii cercetaţi la vârsta respectivă au un nivel destul de scăzut privind dezvoltarea capacităţilor motrice de bază, în general, şi a capacităţilor coordinative, în special.

Practica a demonstrat că una din căile de optimizare a educaţiei fizice şcolare, inclusiv în clasele gimnaziale, este folosirea jocurilor de mişcare în conţinutul lecţiilor. Totodată, trebuie menţionat faptul că marea varietate a jocurilor de mişcare creează o bază solidă pentru dezvoltarea capacităţilor coordinative. În acest context, în practica educaţiei fizice şcolare, a fost elaborată şi aplicată metodica dezvoltării capacităţilor coordinative cu ajutorul jocurilor de mişcare.

Rezultatele experimentului pedagogic de bază au demonstrat că în urma aplicării acestei metodici, pe lângă faptul că a sporit nivelul de pregătire motrice, s-au îmbunătăţit esenţial indicii dezvoltării capacităţilor coordinative ale elevilor grupelor experimentale comparativ cu cei din grupa martor. În grupele experimentale au scăzut brusc numărul de absenţe nemotivate la lecţiile de educaţie fizică şi au crescut mediile anuale ale elevilor, fapt ce demonstrează sporirea interesului elevilor pentru educaţia fizică şcolară.

Materialul sistematizat poate servi ca sursă pentru elaborarea documentelor de planificare şi control în practica profesorilor de educaţie fizică, iar rezultatele cercetării pot fi aplicate cu succes în cadrul cursurilor „Teoria şi metodica educaţiei fizice” şi „Jocuri dinamice” pentru studenţii instituţiilor de învăţământ superior de cultură fizică.

Cuprins


CAPITOLUL I. Tratarea teoretică a problemei organizării educaţiei fizice şcolare cu elevii treptei gimnaziale
 • 1.1 Bazele teoretico-metodice privind dezvoltarea capacităţilor coordinative
 • 1.1.1 Noţiuni de bază despre capacităţile coordinative
 • 1.1.2 Formele de manifestare a capacităţilor coordinative
 • 1.1.3 Factorii ce condiţionează capacităţile coordinative
 • 1.1.4 Particularităţile de vârstă în dezvoltarea capacităţilor coordinative
 • 1.2 Jocurile de mişcare ca mijloc şi metodă în educaţia fizică a elevilor
 • 1.2.1 Jocurile de mişcare, noţiune şi esenţă
 • 1.2.2 Jocurile de mişcare ca mijloc de educaţie fizică
 • 1.2.3 Jocurile de mişcare ca metodă de instruire
 • 1.2.4 Clasificarea jocurilor de mişcare
 • 1.3 Cerinţele actuale faţă de lecţia de educaţie fizică şcolară
 • 1.3.1 Lecţia – formă de bază în sistemul de organizare a educaţiei fizice şcolare
 • 1.3.2 Particularităţile definitorii ale lecţiei de educaţie fizică
 • 1.4 Aspecte generale privind transferul deprinderilor şi calităţilor motrice în educaţia fizică şi sport
 • 1.4.1 Transferul deprinderilor motrice în educaţia fizică şi sport
 • 1.4.2 Transferul calităţilor motrice în educaţia fizică şi sport

CAPITOLUL II. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1 Metodele cercetării
 • 2.1.1 Analiza literaturii ştiinţifico-metodice
 • 2.1.2 Analiza şi generalizarea documentelor de planificare, evidenţă şi control
 • 2.1.3 Observaţia pedagogică
 • 2.1.4 Ancheta-chestionar
 • 2.1.5 Testarea somatică şi funcţională
 • 2.1.6 Testarea motrice
 • 2.1.7 Testarea capacităţilor coordinative
 • 2.1.8 Experimentul pedagogic
 • 2.1.9 Metode statistico-matematice
 • 2.1.10 Metoda grafică şi tabelară
 • 2.2 Organizarea cercetării
 • 2.3 Aprobarea şi aplicarea datelor cercetării

CAPITOLUL III. Determinarea experimentală a influenţei jocurilor de mişcare asupra însuşirii curriculumului şcolar de educaţie fizică
 • 3.1 Analiza conţinutului programelor şcolare din Republica Moldova la disciplina „educaţia fizică”
 • 3.1.1 Analiza programelor şcolare la disciplina „educaţia fizică” elaborate până în anul 1991
 • 3.1.2 Analiza programelor şcolare la disciplina „educaţia fizică” elaborate din anul 1991 până în prezent
 • 3.2 Unele aspecte ale metodicii dezvoltării capacităţilor coordinative în viziunea profesorilor de educaţie fizică
 • 3.3 Aprecierea contribuţiei jocurilor de mişcare asupra însuşirii compartimentelor de bază ale curriculumului şcolar de educaţie fizică
 • 3.4 Clasificarea jocurilor de mişcare pentru dezvoltarea capacităţilor coordinative în cadrul lecţiilor de educaţie fizică

CAPITOLUL IV. Argumentarea experimentală a eficacităţii dezvoltării capacităţilor coordinative în baza folosirii jocurilor de mişcare la lecţiile de educaţie fizică
 • 4.1 Schimbările morfofuncţionale ale elevilor pe parcursul anului de învăţământ
 • 4.2 Dinamica indicilor pregătirii fizice generale a elevilor cuprinşi în experimentul pedagogic
 • 4.3 Dinamica dezvoltării capacităţilor coordinative în baza folosirii jocurilor de mişcare la lecţiile de educaţie fizică
 • 4.3.1 Dinamica indicilor dezvoltării capacităţii de apreciere şi reglare a parametrilor dinamici şi a celor de spaţiu-timp
 • 4.3.2 Dinamica indicilor dezvoltării capacităţii de păstrare a stabilităţii corpului
 • 4.3.3 Dinamica indicilor dezvoltării simţului ritmului
 • 4.3.4 Dinamica indicilor dezvoltării capacităţii de orientare in spaţiu
 • 4.3.5 Dinamica indicilor dezvoltării capacităţii de autoreglare a muşchilor
 • 4.3.6 Dinamica indicilor dezvoltării capacităţii de coordonare a mişcărilor
 • 4.4 Determinarea experimentală a aspectului calitativ de însuşire a disciplinei „educaţia fizică” şi a interesului elevilor claselor gimnaziale faţă de educaţia fizică şcolară