Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea limbajului profesional pentru comunicarea pedagogică la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport


Autor: Marian Nanu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Sergiu Danail
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 796.001.8

Adobe PDF document 1.07 Mb / în română
197 pagini


Cuvinte Cheie

limbaj profesional, comunicare pedagogică, terminologie, activitate profesional-pedagogică, competenţe pedagogice, coduri semantice, funcţiile comunicării, sistemul pedagogic „Lecţie”, proiect analitic al lecţiei

Adnotare

În cadrul cercetării date este abordată problema formării limbajului profesional la viitorii profesori de educaţie fizică ceea ce devine factorul decizional pentru sporirea nivelului activităţii comunicative a pedagogului cu elevii.

Pe baza studiului teoretic al problemei, al proiectărilor pedagogice analitice, a sondajului socio-pedagogic şi a examinărilor empirice a fost determinat conţinutul limbajului profesional al profesorului de educaţie fizică şi structura semantico-funcţională a comunicării pedagogice în sistemul lecţiei de educaţie fizică cu tematica gimnasticii, precum şi conţinutul programei de formare a competenţelor necesare la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport.

A fost elaborată şi metodologia de aplicare a programei menţionate în procesul instructiv educativ al disciplinelor „Gimnastica” şi „Practica pedagogică”, orientată spre creşterea nivelului cunoştinţelor teoretice şi competenţelor profesionale pedagogice ale studenţilor, care vizează etapa teoretică, practico-metodică şi practico-naturală de formare ale acestora.

Rezultatele experimentelor pedagogice formative de laborator (în auditoriu) şi în condiţiile naturale ale practicii pedagogice ne dau posibilitatea să menţionăm eficacitatea programei şi metodologiei propuse, realizate în cadrul conţinutului cursului special „Formarea limbajului profesional la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport” (80 de ore) cu studenţii anului III de studii (semestrele 5-6).

Indicii ce atestă nivelul formării-posedării limbajului profesional (forme de vorbire, coduri semantice, funcţiile comunicării – în total 18 parametri) şi la care au fost înregistraţi studenţii grupei experiment şi grupei martor în procesul desfăşurării lecţiei de gimnastică cu elevii claselor gimnaziale, demonstrează superioritatea la toţi parametrii la grupa experiment, fapt ce confirmă eficacitatea programei propuse.

Materialele cercetării date pot fi implementate în cadrul procesului instructiv-educativ la facultăţile de educaţie fizică şi sport, la facultăţile de perfecţionare a cadrelor, precum şi la alte instituţii pedagogice de învăţământ.

CuprinsCAPITOLUL 1. Probleme teoretico - metodice ale pregătirii profesorului de educaţie fizică pentru comunicarea pedagogică profesională
 • 1.1. Comunicarea în contextul ştiinţei filozofice
 • 1.2. Comunicarea, ca obiect principal de abordare în ştiinţa psihologică şi lingvistică
 • 1.3. Comunicarea profesională pedagogică a profesorului de educaţie fizică
 • 1.4. Probleme teoretice ale pregătirii studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport pentru comunicarea pedagogică profesională

CAPITOLUL 2. Cadrul metodologic şi organizaţional al cercetăriI
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.1.1. Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate
 • 2.1.2. Studierea documentelor şcolare de planificare şi proiectare didactică
 • 2.1.3. Observaţia pedagogică
 • 2.1.4. Sondaj sociologic (chestionare, interviuri, ratyng
 • 2.1.5. Metoda testării
 • 2.1.6. Metoda cronometrării
 • 2.1.7. Experimentul pedagogic
 • 2.1.8. Metode statistico-matematice de prelucrare şi prezentare a rezultatelor cercetării
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Aprobarea şi încadrarea datelor cercetării

CAPITOLUL 3. Argumentarea conţinutului programei de pregătire a studenţilor de la facultăţile de educaţie fizică şi sport pentru activitatea comunicativă pedagogică profesională
 • 3.1. Aprecierea potenţialului formativ al programelor de studii din cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport privind comunicarea pedagogică profesională
 • 3.2. Stabilirea conţinutului comunicării profesional-pedagogice a profesorului de educaţie fizică
 • 3.3. Aprecierea nivelului pregătirii pedagogice profesionale a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport

CAPITOLUL 4. Însemnătatea metodicii de formare a limbajului profesional la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport
 • 4.1. Esenţa conţinutului programei de pregătire pe etape pentru comunicarea pedagogică profesională
 • 4.2. Rolul sistemului pedagogic integrativ al lecţiilor orientate spre formarea limbajului profesional
 • 4.3. Importanţa metodicii de formare a limbajului profesional la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport