Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iunie /

Managementul performanței învățământului profesional agrar și impactul acestuia asupra dezvoltării durabile a mediului rural al Republicii Moldova


Autor: Caradja Alina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Veronica Prisăcaru
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 iunie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.79 Mb / în română
Adobe PDF document0.59 Mb / în engleză

Teza

CZU 373.68.012(478-22)

Adobe PDF document 5.26 Mb / în română
196 pagini


Cuvinte Cheie

performanță, managementul performanței, învățământul profesional agrar, educație pentru dezvoltare durabilă, dezvoltare durabilă, mediu rural, piața muncii, Republica Moldova

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 176 titluri, 21 anexe, 130 de pagini de text de bază, 42 figuri, 31 tabele, 14 formule. Rezultatele obținute sunt publicate în 12 lucrări științifice.

Scopul lucrării: elucidarea impactului performanței managementului învățământului profesional agrar asupra dezvoltării durabile a mediului rural.

Obiectivele cercetării:
1. Evaluarea sistemului de măsurare a performanței în învățământul profesional în Republica Moldova prin prisma măsurii în care indicatorii adoptați corespund exigențelor educației pentru dezvoltarea durabilă; 2. Identificarea și descrierea legăturilor cauză-efect între performanța învățământului profesional agrar și indicatorii dezvoltării economice și sociale a mediului rural în baza contribuției competențelor obținute de specialiști în procesul de formare inițială asupra indicatorilor dezvoltării durabile la nivel de întreprindere agricolă;
3. Evaluarea ieșirilor cantitative și calitative ale educației profesionale cu profil agrar, precum și a relațiilor tinerilor cu piața muncii – verigă intermediară în transferul performanței educației profesionale în performanțe ale sectorului;
4. Cuantificarea contribuției performanței educației profesionale cu profil agrar în dezvoltarea durabilă a mediului rural prin modelarea impactului performanței educaționale asupra indicatorilor de dezvoltare durabilă a întreprinderilor agricole;
5. Propunerea unui mecanism actualizat de evaluare a calității prestației educaționale în termeni de indicatori de performanță.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării rezidă în următoarele: Elucidarea cronologică și conceptuală a educației pentru dezvoltarea durabilă, ca factor indispensabil al dezvoltării durabile; Evaluarea critică a cadrului normativ al Republicii Moldova prin prisma măsurii în care sunt vizate obiectivele dezvoltării durabile; Evaluarea indicatorilor de performanță în învățământul profesional în Republica Moldova în raport cu obiectivele educației pentru dezvoltarea durabilă; Reprezentarea schematică a relației cauză-efect între performanța educației profesionale cu profil agrar și dezvoltarea durabilă a mediului rural; Modelarea matematică a relației între performanța educației profesionale cu profil agrar (în termeni de ieșiri) și indicatorii dezvoltării durabile ai întreprinderilor agricole - ca celule economice de bază ale mediului rural; Propunerea unui mecanism actualizat de evaluare a calității educației profesionale cu profil agrar.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante rezidă în crearea unui mecanism nou de evaluare a calității managementului profesional agrar prin prisma unor indicatori actuali de performanță, în vederea utilizării ulterioare în procesul de evaluare, asigurând aplicarea inedită a mecanismului, cât și elaborarea unui model economico-matematic de evaluare a impactului performanței învățământului profesional agrar asupra indicatorilor dezvoltării durabile a întreprinderilor, având ca efect eficientizarea învățământului profesional agrar, pentru a maximiza contribuția acestuia în dezvoltarea durabilă a mediului rural al Republicii Moldova.

Semnificaţia teoretică: rezultatele obținute în lucrare constituie un suport de concepte teoretice și metodologice în domeniul managementului performanței învățământului profesional agrar și impactul acestuia asupra dezvoltării durabile a mediului rural al Republicii Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării:
1. Utilizarea recomandărilor propuse într-un spectru larg de domenii: educația profesională cu profil agrar de diverse niveluri, managementul procesului educațional realizat la nivel de stat, activitatea comitetelor sectoriale, gestionarea resurselor umane de către agenții economici cu profil agrar etc.
2. Folosirea modelului economico-matematic de evaluare a impactului performanței învățământului profesional agrar asupra indicatorilor dezvoltării durabile a întreprinderilor în vederea unei racordări mai bune a performanței educației profesionale la exigențele sectorului.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele cercetărilor au fost preluate spre implementare de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în vederea consolidării competențelor viitorilor specialiști, precum și a actualizării mecanismului de evaluare a calității educației profesionale cu profil agrar.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI PERFORMANȚEI EDUCAȚIEI PROFESIONALE VIZAVI DE PREOCUPĂRILE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI RURAL
 • 1.1. Abordări conceptuale ale managementului performanței. Apariția și consolidarea managementului performanței în sistemul de educație profesională
 • 1.2. Esența și conținutul dezvoltării rurale durabile și a educației pentru dezvoltarea durabilă
 • 1.3. Evaluarea cadrului normativ și indicatorilor de performanță în învățământul profesional în Republicii Moldova în raport cu obiectivele educației profesionale pentru dezvoltarea durabilă
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. IMPLICAȚIILE SISTEMULUI EDUCAȚIEI PROFESIONALE CU PROFIL AGRAR ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI RURAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Caracteristica pieței muncii în mediul rural - verigă intermediară în transferul performanței educației profesionale cu profil agrar în performanțe ale dezvoltării durabile
 • 2.2. Analiza performanței educației profesionale cu profi agrar prin prisma implicațiilor sale în dezvoltarea durabilă a mediului rural
 • 2.3. Evaluarea comunicării cu angajatorii, ca factor de racordare a ofertei educaționale la exigențele dezvoltării rurale
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. MODELAREA RELAȚIEI DINTRE PERFORMANȚA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL AGRAR ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI RURAL
 • 3.1. Argumentarea eșantionului utilizat și prezentarea rezultatelor cercetării selective
 • 3.2. Determinarea măsurii în care competențele obținute în procesul educației profesionale au avantajat realizarea sarcinilor ecologice și sociale ale dezvoltării durabile
 • 3.3. Elaborarea modelului economico-matematic de evaluare a impactului performanței învățământului profesional agrar asupra indicatorilor de dezvoltare a mediului rural
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE