Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea managementului riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului public-privat din Republica Moldova


Autor: Călugăreanu Irina
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Ion Paladi
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 aprilie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.72 Mb / în română

Teza

CZU 005.8:338.49(478)(043)

Adobe PDF document 5.46 Mb / în română
409 pagini


Cuvinte Cheie

management, parteneriat public-privat, proiect, proiect de infrastructură, managementul riscurilor, evaluare, contract, eficiență, metodologie, algoritm, dezvoltare economică, mitigarea riscurilor, strategii

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 310 titluri, 14 anexe, 275 de pagini de text de bază, 45 de figuri şi 52 de tabele.

Rezultatele obţinute sunt publicate în peste 37 de lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării constă în elaborarea mecanismului de evaluare complexă a managementului riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul PPP din Republica Moldova.

Obiectivele cercetării constau în: conceptualizarea managementului PPP în cadrul proiectelor de infrastructură; examinarea sistemică a arhitecturii procedeelor de management al proiectelor și management al riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul PPP pentru evaluarea metodologică ideatică a performanței proiectelor de PPP; identificarea căilor de aplicare a managementului riscurilor prin determinarea conținutului, clasificării, metodelor calitative și cantitative de evaluare și, ulterior, a strategiilor de mitigare; analiza valențelor de reglementare a PPP și identificarea carențelor cadrului legal primar și secundar cu privire la implementarea PPP în Republica Moldova pentru determinarea mecanismelor legale privind realizarea managementului riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul PPP; efectuarea studiului econometric privind impactul PPP asupra indicelui dezvoltării economice în Republica Moldova; elaborarea mecanismului de evaluare a managementului riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul PPP din Republica Moldova care conține algoritmul de analiză și concretizare a spectrului de riscuri, caracteristic proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului public-privat din Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică reiese din îmbinarea exigențelor cunoașterii teoretice și empirice sub forma complementării viziunilor naționale asupra PPP și a procedeelor de management și management al riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul PPP, care va permite în subsidiar avansarea unei cercetări menite să extindă capacitățile euristice din domeniu și reliefarea ,,Managementului riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul PPP” ca o direcție separată de cercetare în știința managerială.

Rezultatele obținute constau în faptul că pentru prima dată, în Republica Moldova, problematica PPP este tratată la modul generic, realizându-se clarificări conceptuale cu privire la definirea PPP, modelele și formele de PPP, trăsăturile distinctive, avantajele și riscurile de implementare, precum și elaborarea recomandărilor adresate autorităților publice centrale și locale. Acestea vor facilita luarea deciziilor privind managementul riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul PPP și monitorizarea periodică și proactivă a eficienței acestor proiecte.

Semnificaţia teoretică a cercetării denotă propunera elementelor de perfecționare a aparatului științific, a instrumentarului teoretic și metodologic cu noi direcții de evaluare și mitigare a riscurilor în managementul proiectelor de infrastructură în cadrul PPP, pentru a spori eficiența PPP și a diminua gradul de influență a riscurilor asupra proiectelor de PPP”.

Valoarea aplicativă constă în faptul că rezultatele substanțiale ale cercetărilor realizate pot fi utilizate la dezvoltarea și implementarea proiectelor specifice de parteneriat public-privat, îmbunătățind, în același timp, sistemul existent de interacțiune dintre autoritățile publice și private; perfecționarea măsurilor pentru creșterea potențialului investițional și utilizarea mecanismului de evaluare a managementului riscurilor PPP.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute, concluziile și recomandările au fost implementate în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii (Act de implementare nr. 06/1-433 din 28.01.2021), Agenției Proprietății Publice (Certificat nr. 09-06-129 din 12.01.2021) și în cadrul Consiliilor Raionale Dubăsari (Certificat nr.01 din 07.12.2020), Nisporeni (Certificat nr.01 din 04.01.2021), Căușeni (Certificat nr.361/12 din 2.05.2021), Basarabeasca (Certificat nr.02/146 din 25.05.2021).

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT
 • 1.1. Aspecte conceptuale ale managementului parteneriatului public-privat în cadrul proiectelor de infrastructură
 • 1.2. Practica mondială în evoluția parteneriatului public-privat al proiectelor de infrastructură
 • 1.3. Analiza modelelor de parteneriat public-privat și a proiectelor de infrastructură
 • Concluzii la Capitolul 1

2. ANALIZA PROCEDEELOR MANAGEMENTULUI RISCURILOR PROIECTELOR DE PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT
 • 2.1. Instrumentarul managementului riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului public-privat
 • 2.2. Configurarea managementului proiectelor de infrastructură în baza parteneriatului public privat
 • 2.3. Metode de evaluare a performanței proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului public-privat
 • Concluzii la Capitolul 2

3. INTEGRAREA MANAGEMENTULUI RISCURILOR PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ ÎN CADRUL PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT
 • 3.1. Clasificarea riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului publicprivat
 • 3.2. Metode de evaluare a riscurilor proiectelor de parteneriat public-privat
 • 3.3. Strategii de mitigare a riscurilor proiectelor de infrastructură în managementul parteneriatului public-privat
 • 3.4. Determinarea cauzelor apariției riscurilor parteneriatului public-privat din Republica Moldova
 • Concluzii la Capitolul 3

4. PARCURSUL PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Valențe de reglementare privind planificarea, organizarea și controlul parteneriatului public-privat din Republica Moldova
 • 4.2. Simularea evaluării influenței relațiilor de parteneriat public-privat pe exemplul întreprinderilor cu proprietate publică și mixtă din Republica Moldova
 • 4.3. Dezvoltarea infrastructurii sociale din Republica Moldova și premisele inițierii parteneriatului public-privat în domeniul energie și biomasă
 • Concluzii la Capitolul 4

5. MECANISMUL DE EVALUARE A MANAGEMENTULUI RISCURILOR PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ ÎN CADRUL PARTENERIATULUI PUBLICPRIVAT DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 5.1. Elaborarea algoritmului de analiză a riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului public-privat în baza metodei Delphi
 • 5.2. Evaluarea corelării riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului public-privat cu ajutorul metodei statistice de analiză
 • 5.3. Ingineria contractelor de parteneriat public-privat ca metodă de mitigare a riscurilor
 • 5.4. Modelul de estimare a performanței PPP pe exemplul raionului Nisporeni și raionul Ungheni
 • Concluzii la Capitolul 5

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI