Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficientizarea procesului instructiv-educativ al educaţiei fizice şcolare prin aplicarea unor conţinuturi educaţionale din disciplinele sporturi de luptă


Autor: Liuşnea Cristian Ştefan
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Sergiu Danail
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 octombrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 371.037.1:796.8

Adobe PDF document 1.46 Mb / în română
286 pagini


Cuvinte Cheie

conţinuturi educaţionale, sporturi de luptă, dezvoltare fizică, pregătire psihomotrică, curriculum de educaţie fizică, exerciţiu analitic, învăţământ gimnazial

Adnotare

Cercetările de faţă sunt consacrate problemei eficientizării procesului instructiv-educativ al elevilor din ciclul gimnazial în baza aplicării unor mijloace din sporturile de luptă în conţinuturile educaţionale cu efect multilateral de instruire.

În urma cercetărilor efectuate, pe problema dată, s-a constatat că eficacitatea instruirii multilaterale a elevilor din ciclul gimnazial este destul de redusă, unul din motivele de bază fiind metodicele organizaţionale tradiţionale nedesăvârşite, ce nu ţin cont întotdeauna de legităţile teoriei şi metodicii educaţiei fizice.

Ca urmare a cercetărilor efectuate, a fost elaborată programa experimentală, care a fost aplicată în practica elevilor în vârstă de 11-13 ani din ciclul gimnazial, având la bază pregătirea motrică prin mijloace din sporturile de luptă, a cărei structură şi conţinut au fost determinate de tematica problematicii studiate, încadrată în forma principală a procesului de învăţământ – lecţia de educaţie fizică şcolară.

Aplicarea acestei programe pe parcursul experimentului pedagogic s-a dovedit eficientă. Elevii din grupa experimentală au înregistrat rezultate superioare la majoritatea categoriilor de teste, în comparaţie cu cei din grupa martor.

Din cercetarea întreprinsă şi prezentarea în lucrare a rezultatelor cercetării reiese că aplicarea în procesul de instruire a exerciţiilor din sporturile de luptă, diferite ca exprimare motrică, tip de efort şi metodică de învăţare, constituie o metodă eficientă de dezvoltare a motricităţii elevilor.

Rezultatele pot fi aplicate cu succes în calitate de recomandări practico-metodice pentru profesorii din instituţiile gimnaziale, care predau educaţia fizică, precum şi ca material de studiu la obiectul Teoria şi metodica educaţiei fizice pentru studenţii Facultăţilor de Educaţie Fizică şi Sport.

Cuprins


CAPITOLUL 1 Probleme actuale privind eficientizarea procesului instructiv-educativ în cadrul lecţiei de educaţie fizică şcolară
 • 1.1. Aspecte generale privind posibilitatea eficientizării procesului instructiv-educativ la etapa actuală.
 • 1.2. Particularităţile somato-fiziologice şi psihice ale elevilor din ciclul gimnazial .
 • 1.3. Cerinţele şi particularităţile sporturilor de luptă în lecţia de educaţie fizică din ciclul gimnazial .
 • 1.4. Particularităţile dezvoltării calităţilor motrice la elevii din ciclul gimnazial .

Capitolul 2 Cadrul metodologic şi experimental de organizare a cercetării
 • 2.1. Metodele de cercetare.
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Aprobarea rezultatelor cercetării.

CAPITOLUL 3 Argumentarea conţinutului, mijloacelor, metodelor şi formelor de organizare a lecţiei de educaţie fizică din ciclul gimnazial, folosind elemente tehnice de bază din sporturile de luptă
 • 3.1. Metodele de organizare a activităţilor instructiv-educative ale elevilor în sistemul de educaţie fizică prin utilizarea procedeelor tehnice de bază din sporturile de luptă
 • 3.2. Particularităţile sporturilor de luptă, factor de eficientizare a procesului instructiv-educativ la elevii din ciclul gimnazial
 • 3.3. Modalităţi de practicare a elementelor tehnice din sporturile de luptă în vederea formării şi dezvoltării priceperilor, deprinderilor şi calităţilor motrice utilitar aplicative la elevii din clasele gimnaziale
 • 3.4. Analiza opiniilor specialiştilor de educaţie fizică despre posibilitatea folosirii elementelor din sporturile de luptă în lecţia şcolară

CAPITOLUL 4. Evaluarea pe cale experimentală a elementelor tehnice din sporturi de luptă utilizate în lecţiile de educaţie fizică gimnazială
 • 4.1. Analiza programei experimentale cu elementelor tehnice din lupte greco-romane, propusă pentru clasele a V-a şi a VI-a
 • 4.2. Conţinutul planificării activităţii didactice în baza folosirii unor mijloace din sporturi de luptă .
 • 4.3. Contribuţia elementelor tehnice din sporturile de luptă la dezvoltarea calităţilor motrice şi psiho-motrice ale elevilor din treapta gimnazială