Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficienţa folosirii mijloacelor audiovizuale în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii treptei gimnaziale


Autor: Mereuţă Claudiu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Ion Carp
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 februarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document1.40 Mb / în română

Teza

CZU 796.02.077.5

Adobe PDF document 2.26 Mb / în română
221 pagini


Cuvinte Cheie

treaptă gimnazială, lecţia de educaţie fizică, mijloace audiovizuale, pregătire fizică, pregătire funcţională.

Adnotare

Teza are ca scop argumentarea din punct de vedere teoretic şi experimental a optimizării procesului instructiv-educativ la lecţiile de educaţie fizică cu elevii treptei gimnaziale.

Cercetările efectuate au scos în evidenţă faptul că există un şir de căi metodice efective pentru optimizarea procesului instructiv-educativ la disciplina „educaţia fizică” în şcoală. Una dintre acestea ar fi aplicarea mijloacelor audiovizuale la lecţiile de educaţia fizică.

Deşi cei mai mulţi dintre specialişti nu dispun de dotări corespunzătoare, majoritatea sunt de părere că eficienţa lecţiilor de educaţie fizică în care se folosesc mijloacele audiovizuale ar fi sporită dacă această orientare metodologică s-ar implementa în toate treptele de învăţământ.

Analizând literatura de specialitate şi rezultatele experimentului constatativ a fost elaborată metodica aplicării mijloacelor audiovizuale precum şi clasificarea acestora, care au fost aplicate în procesul de educaţie fizică cu elevii treptei gimnaziale pe parcursul unui an de studii, acesta constituind experimentul pedagogic de bază.

Marea varietate a mijloacelor audiovizuale folosite în lecţia de educaţie fizică, în diferite momente ale acesteia, a contribuit la acumularea unui bogat bagaj de deprinderi motrice de bază şi aplicativ-utilitate, dar în mod deosebit la îmbunătăţirea indicilor calităţilor motrice de bază.

Rezultatele cercetării pot fi utilizate ca recomandări practico-metodice în cadrul educaţiei fizice şcolare cu elevii treptei gimnaziale, precum şi în cadrul pregătirii profesionale a studenţilor instituţiilor de educaţie fizică.

Cuprins


CAPITOLUL I. Analiza izvoarelor literare pe problema perfecţionării educaţiei fizice şcolare
 • 1.1. Tendinţe şi orientări metodologice contemporane în educaţia fizică şcolară
 • 1.2. Date generale privind organizarea şi desfăşurarea lecţiei de educaţie fizică cu elevii treptei gimnaziale
 • 1.3. Rolul şi contribuţia mijloacelor audiovizuale în educaţia fizică şcolară
 • 1.4. Particularităţi morfofuncţionale ale elevilor din treapta gimnazială

CAPITOLUL II. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metode de cercetare
 • 2.2. Organizarea şi desfăşurarea cercetării

CAPITOLUL III. Eficacitatea procesului instructiv- educativ al educaţiei fizice şcolare prin folosirea mijloacelor audiovizuale
 • 3.1. Analiza opiniilor specialiştilor în privinţa modernizării educaţiei fizice a elevilor treptei gimnaziale
 • 3.2. Analiza comparativă a documentelor ce stau la baza organizării şi desfăşurării educaţiei fizice şcolare cu elevii treptei gimnaziale
 • 3.3. Clasificarea mijloacelor audiovizuale utilizate în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii treptei gimnaziale
 • 3.4. Eficacitatea lecţiei de educaţie fizică prin folosirea mijloacelor audiovizuale
 • 3.5. Sisteme de acţionare cu mijloace audiovizuale în lecţia de educaţie fizică

CAPITOLUL IV. Argumentarea experimentală a eficacităţii educaţiei fizice şcolare cu elevii treptei gimnaziale prin folosirea mijloacelor audiovizuale în lecţia de educaţie fizică
 • 4.1. Dinamica rezultatelor dezvoltării fizice a elevilor treptei gimnaziale în perioada experimentului pedagogic
 • 4.2. Analiza indicilor pregătirii motrice a elevilor treptei gimnaziale pe parcursul desfăşurării experimentului pedagogic
 • 4.3. Dinamica indicilor calitativi obţinuţi la obiectul “educaţia fizică” în urma studiului experimental
 • 4.4. Caracteristica indicilor funcţionali ai elevilor cuprinşi în experimentul pedagogic