Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficientizarea procesului educaţional la disciplina „Educaţie fizică” din ciclul liceal în baza strategiilor didactice contemporane


Autor: Iconomescu Teodora Mihaela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ion Carp
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 octombrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Cuvinte Cheie

eficientizare, proces instructiv-educativ, proces educaţional, strategii didactice, învăţământ liceal, curriculum, calităţi motrice, deprinderi şi priceperi motrice specifice unor ramuri sportive, cunoştinţe teoretice, atitudini

Adnotare

Structura tezei Introducere, 3 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie - 226 surse citate, 208 pagini, 18 tabele, 55 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării constă în eficientizarea procesului de instruire a elevilor din ciclul liceal la disciplina „educaţie fizică” prin aplicarea strategiilor didactice contemporane.

Obiectivele tezei sunt: analiza teoriei şi practicii educaţiei fizice cu privire la eficientizarea procesului de instruire în baza strategiilor didactice moderne de instruire; aprecierea nivelului iniţial de pregătire a elevilor din învăţământul liceal în aspect psihomotor şi cognitiv; elaborarea programei (modelelor) de utilizare a strategiilor didactice în cadrul procesului instructiv-educativ de educaţie fizică la nivelul învăţământului liceal şi argumentarea experimentală a eficacităţii aplicării strategiilor didactice contemporane în scopul eficientizării procesului educaţional din cadrul disciplinei „Educaţie fizică” în treapta liceală.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este determinată de elaborarea metodicii de aplicare a strategiilor didactice contemporane în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu eleviii treptei liceale pe parcursul unui an şcolar.

Semnificaţia teoretică constă în întemeierea ştiinţifică şi analitică a pregătirii fizice, a însuşirii deprinderilor şi priceperilor motrice specifice unor ramuri sportive, a cunoştinţelor teoretice şi atitudinilor manifestate în timpul lecţiei de educaţie fizică la elevii ciclului liceal (clasa a IX-a). Elaborarea unei programe ce include modul de aplicare a strategiilor didactice contemporane pe parcursul unui an şcolar la disciplina educaţie fizică.

Valoarea aplicativă constă în faptul că rezultatele cercetărilor pot fi folosite cu succes în cadrul lecţiilor de educaţie fizică în scopul eficientizării procesului instructiv-educativ, precum şi pentru sporirea interesului elevilor faţă de disciplina “Educaţia fizică”. Datele experimentale acumulate pot fi aplicate în cadrul disciplinelor de învăţămînt de profil specializat şi psihopedagogice ale instituţiilor de educaţie fizică şi sport.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice Rezultatele cercetării au fost aprobate şi implementate în procesul educaţional la disciplina „Educaţie fizică” în cadrul Colegiului Naţional „Costache Negri” precum şi în cadrul colegiilor şi liceelor din judeţele: Galaţi, Focşani, Brăila, Bacău şi Iaşi.

Cuprins


1. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ GENERALĂ A EFICIENTIZĂRII PROCESULUI EDUCAŢIONAL ÎN BAZA STRATEGIILOR DIDACTICE CONTEMPORANE DIN CADRUL DISCIPLINEI „EDUCAŢIE FIZICĂ” ÎN CICLUL LICEAL
 • 1.1. Problematica sistemului şi procesului de învăţământ în instituţiile preuniversitare
 • 1.2.Tendinţe metodologice privind eficientizarea procesului instructiv-educativ de educaţie fizică din învăţământul liceal
 • 1.3.Strategii didactice contemporane utilizate în lecţia de educaţie fizică în ciclul liceal
 • Concluzii la capitolul 1

2. DETERMINAREA EXPERIMENTALĂ A NECESITĂŢII UTILIZARII STRATEGIILOR DIDACTICE CONTEMPORANE ÎN CADRUL DISCIPLINEI „EDUCAŢIE FIZICĂ” PENTRU EFICIENTIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV EDUCATIV DIN CICLUL LICEAL
 • 2.1. Metodologia cercetării
 • 2.1.2. Organizarea şi desfăşurarea cercetării
 • 2.2. Rolul aplicării strategiilor didactice contemporane în opinia specialiştilor
 • 2.3. Aprecierea nivelului de pregătire motric şi cognitiv a elevilor din învăţământul liceal
 • 2.4. Elaborarea programei de aplicare a strategiilor didactice contemporane în cadrul disciplinei „Educaţie fizică” în învăţământul liceal
 • 2.5. Aplicarea strategiilor didactice contemporane în cadrul procesului instructiv educactiv de educaţie fizică din învăţământul liceal
 • Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIEMNTALĂ A METODOLOGIEI APLICĂRII STRATEGIILOR DIDACTICE CONTEMPORANE ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV DIN CADRUL DISCIPLINEI „EDUCAŢIE FIZICĂ” ÎN CICLUL LICEAL
 • 3.1. Analiza comparativă a niveluluii de însuşire a cunoştinţelor teoretice la lecţia de educaţie fizică a elevilor supuşi cercetării în perioada experimentului pedagogic
 • 3.2. Dinamica dezvoltării indicilor calităţilor motrice ale elevilor supuşi cercetării în perioada experimentului pedagogic
 • 3.3 Dinamica nivelului însuşirii deprinderilor motrice specifice unor ramuri sportive de către elevii supuşi cercetării în perioada experimentului pedagogic
 • 3.4. Analiza eficienţei formării atitudinilor în cadrul lecţiilor de educaţie fizică la elevii cercetaţi în perioada experimentului pedagogic
 • Concluzii la capitolul 3