Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea sistemului de gestiune a mediului în porturile maritime


Autor: Apetroaei Gabriel Marius
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Natalia Burlacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.82 Mb / în română

Teza

CZU 504.03:627.2 (043.3)

Adobe PDF document 3.28 Mb / în română
169 pagini


Cuvinte Cheie

port maritime, transport naval, mediu înconjurător, protecția naturii, sistemul, managementul, mediu, gestiune economică, transbordare, diversare, etc

Adnotare

Structura tezei: introducerea, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 136 de titluri, 7 anexe, 143 pagini de text de bază, inclusiv 16 figuri şi 12 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Specialitatea – 521.03 Economie și Management în domeniul de activitate.

Scopul și obiectivele tezei. Scopul tezei constă în dezvolarea fundamentelor științifice și metodologice cu privire la optimizarea activității de protecție a mediu în condițiile actuale, pentru majorarea siguranței ecologice de exploatare a porturilor.

Pentru realizarea scopului propus s-au trasat şi realizat următoarele obiective: efectuarea evaluării comparative a implementării standardelor din seria ISO 14000 şi auditului ecologic în România şi peste hotarele ei; studierea aspectelor ecologice ale zonei Constanța și Giurgiulești; sistematizarea relațiilor economice de reglementare mediu înconjurător - stat – porturi; elaborarea consecutivității logice cu privire la evaluarea eficienței aplicării complexului de măsuri organizațional-tehnologice pentru gestiunea mediului înconjurător în porturile maritime; determinarea posibilității efectuării controlului multifactorial a stării mediului înconjurător; elaborarea modelui de optimizare al activității de gestiune ecologice a portulu; formularea complexului de proceduri pentru asigurarea funcționării durabile a portului la etapele de proectare și exploatare; elaborarea unui set de măsuri pentru asigurarea realizării activităților de mediu în port în condiții de siguranță ecologică și minimizare a costurilor.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică a investigației constă în elaborarea metodei de calcul bazată pe evaluarea multifactorială a criteriilor de evaluare ecologico-economică a stării portului; propunera și argumentarea măsurilor științifice și metodologice de influență a porturilor maritime asupra protecției mediului ecologic şi economic, ținând cont de condițiile actuale organizatorice, juridice și ecologice de funcționare a portului; optimizarea complexului de măsuri organizațional-tehnice pentru gestiunea protecției mediului înconjurător în port, etc.

Problema ştiinţifică important soluționată constă în elaborarea complexul de măsuri științifice și metodologice pentru justificarea alegerii condițiilor calitative și cantitative pentru asigurarea siguranței ecologice în activitatea portului maritim, precum și dezvoltarea metodologiei evaluării multifactoriale complexe a stării portului ținînd cont de criteriile organizaționale, economice și de mediu prin aplicarea măsurilor organizațional-tehnice pentru gestiunea protecției mediului înconjurător în porturile maritime.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. constă în posibilităţile de aplicare a abordărilor teoretico-metodologice elaborate privind dezvoltarea sistemului de gestiune economică în activitatea portului maritim pentru optimizarea măsurilor privind protecția mediului, reducerea influenţei negative al activităţii portului asupra stării mediului înconjurător.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele obținute în cadrul cercetării sunt utilizate în activitatea SC EUROTRANZIT 2000 SA, în zona portuară, în comisiile corespunzătoare a Ministerului Mediului și Schimbărilor Climaterice SC EUROEST PILOT SRL, S.C.SOCEP S.A.CONSTANA,MIDIA MARINE TERMINAL,la formarea strategiilor porturilor maritime.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICE ALE SISTEMULUI DE GESTIUNE A MEDIULUI ÎN ACTIVITATEA PORTUARĂ ÎN CONDIŢIILE ECONOMIEI DE PIAŢĂ
 • 1.1. Cercetarea premiselor economice şi avantajelor dezvoltării sistemului de management al mediului în România şi peste hotare
 • 1.2. Importanța implementării și dezvoltării principiilor de gestiune economică în activitatea portuară
 • 1.3. Influenţa activităţii portului asupra mediului înconjurător din România și Republica Moldova
 • 1.4. Concluzii capitolul 1
2. EVALUAREA MULTIFACTORIALĂ COMPLEXĂ EFICACITĂŢII SISTEMULUI DE GESTIUNE A PROTECŢIEI MEDIULUI ÎN PORTUL MARITIM ȘI MODALITĂȚI DE OPTIMIZARE
 • 2.1. Relații economice de reglementare dintre mediu înconjurător - stat – porturi și metode de gestiune
 • 2.2. Principiile generale, etapele şi procesul optimizării sistemului de management al mediului în portul maritim
 • 2.3. Procesul evaluării multifactoriale complexe eficacităţii sistemului de gestiune și modalități de optimizare a protecţiei mediului în portul maritim

 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. MĂSURI DE OPTIMIZARE A SISTEMULUI DE GESTIUNE SIGURANȚEI MEDIULUI ÎN EXPLOATAREA PORTURILOR MARITIME
 • 3.1. Complexul de proceduri preventive în procesul optimizării siguranţei mediului la exploatarea portului maritim
 • 3.2. Compexul măsurilor și etapele de optimizare a siguranţei mediului la exploatarea portului maritim
 • 3.3. Orientarea ecologică a gestiunii tehnice în activitatea porturilor maritime și modalități de optimizare
 • 3.4 Concluzii capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI