Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Specificul managementului alianței corporative (în cazul producătorilor de mobilă din Republica Moldova)


Autor: Chirinciuc Iurie
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Vadim Cojocaru
doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 februarie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.33 Mb / în română

Teza

CZU 005.21:338.45:684.41(478)(043)

Adobe PDF document 7.24 Mb / în română
275 pagini


Cuvinte Cheie

Alianță Corporativă; Alianţă strategică (AS); Acord de Cooperare Strategică (ACS); Arie de Excelenţă Strategică (AES); configuraţii ierarhice şi non-ierarhice; cunoaştere; Grup Strategic (GS); Guvernanţa Alianţelor Strategice (GAS); management al cunoaşterii; Management Strategic Configurativ (CSM); modulare; Noua Economie Globală Strategic Orientată (NEGSO); opţiune strategică de creştere organizaţională prin modulare (OSCOM); opţiunea de creştere organizaţională prin configurare (OCOC); Parteneriat Strategic Global (PSG); Reţea de Cooperare Strategică (RCS); strategie; structură organizaţională ş.a.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluziile generale şi recomandări, bibliografie din 287 de titluri, 21 de anexe, 159 de pagini de text de bază, 83 de figuri, 91 de tabele şi 5 formule.

Numărul de publicaţii la tema tezei: rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Specialitatea 521.03. Economie şi Management în domeniul industriei mobilei.

Scopul şi obiectivele lucrării constau în identificarea mecanismelor eficace de gestiune consolidată a alianţelor strategice pe ariile de excelenţă stabilite în domeniul industriei mobilei din Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică vizează realizarea unei sinteze originale privind organizaţiile şi structurile organizaţionale contemporane în contextul definirii alianţelor strategice; descrierea acordurilor de cooperare strategică, cu scoaterea în evidenţă a locului, rolului şi a particularităţilor de funcţionare a alianţelor strategice; elaborarea şi utilizarea unui instrumentar conceptual inovaţional în domeniul gestiunii alianţelor strategice; crearea şi implementarea unor platforme inovaţionale de gestiune consolidată a structurilor complexe în cadrul organizaţiilor de reţea; determinarea efectelor aplicării principiilor modulare de gestiune în managementul organizaţional privind alianţele strategice ş.a.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în determinarea interdependenţelor standardizate în cadrul alianțelor strategice de tip rețea, având la bază principii modulare, care a permis elaborarea unui mecanism eficace (soft de gestiune) de organizare și control a activităţii alianţelor strategice, pentru utilizarea ulterioară de către managerii alianțelor strategice, în general, iar în ramura industriei de mobilă din Republica Moldova, în particular, în scopul perfecționării managementului alianțelor strategice și sporirii eficienței acestora.

Semnificaţia teoretică rezidă din importanţa dezvoltării şi diversificării instrumentelor teoretice şi metodologice ce se referă la domeniul managementului în scopul îmbunătăţirii mecanismelor de gestiune consolidată a alianţelor strategice în ramura industriei mobilei din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în utilizarea instrumentului managerial elaborat şi implementat de către autor pe domeniile strategice identificate în contextul gestiunii modulare a alianţei strategice din ramura industriei mobilei, cu posibilitatea aplicării vaste a acestuia de către managerii şi specialiştii alianțelor corporative (strategice) din alte ramuri şi sectoare de activitate economică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele de investigaţie ştiinţifică au fost înalt apreciate şi implementate în cadrul grupului „CAVIO”; Euroatlant SRL şi al Uniunii Producătorilor de Mobilă din Republica Moldova, fapt atestat prin certificatele de implementare, conferite autorului în acest sens.

Cuprins


1. ALIANŢELE CORPORATIVE STRATEGICE ÎN NOUA ECONOMIE GLOBALĂ
 • 1.1. Abordări teoretice privind organizaţia contemporană
 • 1.2. Fundamentele teoretice ale gestiunii alianţelor corporative (strategice)
 • 1.3. Sinteza aspectelor teoretice în clasificarea alianţe corporative (strategice)
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. EVOLUŢIA PIEŢEI GLOBALE A INDUSTRIEI MOBILEI ŞI SPECIFICUL REGLEMENTĂRII ACTIVITĂȚII ALIANŢELOR CORPORATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Managementul global şi principiile de gestiune a relaţiilor de tip alianţă
 • 2.2. Aspecte generale privind situaţia în industria mobilei la nivel mondial şi regional
 • 2.3. Atributele legale ale managementului alianţelor corporative în practica Republicii Moldova şi internaţională
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIRECȚII DE PERFECŢIONARE A MANAGEMENTULUI ALIANŢELOR CORPORATIVE (STRATEGICE) ÎN INDUSTRIA DE MOBILĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Structura pieţei industriei mobilei din Republica Moldova şi caracterul evoluţiei acesteia
 • 3.2. Activitatea alianţei strategice „CAVIO” şi evoluţia sa în Republica Moldova
 • 3.3. Optimizarea şi modularea activităţii Alianţei Strategice CAVIO
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI