Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea competenţelor de cunoaştere la elevii din clasa întâia prin integrarea conţinuturilor curriculare


Autor: Svetlana Sîrbu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Stela Cemortan
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

arii curriculare, conţinuturi integrate, competenţe de cunoaştere, structuri de cunoaştere, procesarea informaţiilor, educaţia artisticăliterară, educaţia artistică-plastică, percepţie artistică, receptare artistică, performanţe educaţionale, implementarea conceptului, model pedagogic, curs opţional, curs integrat, suport de curs

Adnotare

Cercetarea realizată a abordat una din problemele importante la etapa actuală care ţine de elaborarea conţinuturilor integrate şi stabilirea priorităţilor pe arii curriculare la Educaţia literar-artistică şi Educaţia artistică plastică care constituie importante suporturi în formarea competenţelor de cunoaştere.

S-a stabilit că competenţele de cunoaştere sunt un ansamblu de capacităţi cognitive de receptare, de însuşire, de stocare şi de actualizare care interacţionează cu trăsăturile de personalitate ale elevului, conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei prestaţii care să asigure îndeplinirea obiectivelor proiectate, iar performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia.

S-a demonstrat că în procesul de lucru cu opera literară şi cea plastică se creează condiţii prielnice pentru formarea competenţelor de cunoaştere în baza percepţiei estetice şi a emoţiilor, care trec treptat în sentimente şi atitudini estetice faţă de lumea ce-l înconjoară pe copil prin cuvântul artistic, culoare, formă, linii, exteriorizând astfel opera lăuntrică.

Cunoaşterea psihopedagogică a copilului şi competenţele de cunoaştere în baza obiectivelor au servit drept elemente de bază pentru stabilirea unei tipologii a competenţelor de cunoaştere şi construirea modelului pedagogic. Acest model are o semnificaţie în abordarea teoretică a problemei prin principii de cunoaştere a copilului, prin structurile de cunoaştere, prin conţinuturile integrate şi o altă semnificaţie – pragmatică: prin valorificarea obiectivelor, procesarea informaţiilor, aplicarea strategiilor didactice.

Aplicând acest model în practică cadrele didactice vor putea să-şi autoperfecţioneze maniera de predare în vederea formării competenţelor de cunoaştere elevilor mici. În acest scop este elaborată programa cursului opţional Educaţia prin literatură şi arta plastică, proiecte de lecţii, recomandări metodice pentru studenţi şi învăţători în vederea valorificării conţinuturilor integrate în practica educaţională. Demersul teoretic şi cel practic este abordat multiaspectual şi se bazează pe principii psihologice şi pedagogice. Lucrarea în ansamblu constituie o integrare originală a conţinuturilor ce favorizează formarea competenţelor de cunoaştere prin opera literară şi cea plastică.

Materialele cercetării au fost valorificate prin publicaţii ştiinţifice şi informaţii ale autorului şi au fost aplicate de către învăţători în procesul de educaţie şi instruire.

Cuprins


CAPITOLUL I. Premise teoretice în abordarea cunoaşterii sub aspectul formării competenţelor
  • 1.1. Aspecte ştiinţifice definitorii ale cunoaşterii
  • 1.2. Cunoaşterea elevului – factor important în formarea competenţelor
  • 1.3. Repere psihopedagogice de formare a competenţelor de cunoaştere

CAPITOLUL II. Abordare curriculară pentru o formaţie integrativă
  • 2.1. Priorităţi şi obiective curriculare ale învăţământului preşcolar şi şcolar
  • 2.2. Consideraţii metodologice cu privire la dezvoltarea competenţelor de cunoaştere în cadrul integrării conţinuturilor curriculare la Educaţia literar-artistică şi Educaţia artistică plastică
  • 2.3. Formarea competenţelor de cunoaştere prin prisma relaţionării dintre ilustraţie şi textul literar

CAPITOLUL III. Tehnologii de formare a competenţelor de cunoaştere în baza conţinuturilor integrate la educaţia literar-artistică şi educaţia artistică plastică
  • 3.1. Repere practic-operaţionale la determinarea competenţelor de cunoaştere în cadrul debutului şcolar
  • 3.2. Tehnici de formare a competenţelor de cunoaştere la Educaţia literar-artistică şi Educaţia artistică plastică