Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valorile pedagogice ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării profesionale


Autor: Țărnă Ecaterina
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2022
Consultant ştiinţific: Tatiana Callo
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 decembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.18 Mb / în română
Adobe PDF document1.05 Mb / în engleză

Teza

CZU 378.01(043.3)

Adobe PDF document 5.70 Mb / în română
353 pagini


Cuvinte Cheie

valori, valori pedagogice, atitudini, atitudinii nonconflictuale, dezvoltarea atitudinii nonconflictuale, cunoașterea/recunoașterea/promovarea valorilor pedagogice, perspective de integrare profesională, pedagogie prospectivă, model tridimensional, strategii izometrice, planning formativ, asigurare valorică

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, adnotările (română, engleză), lista abrevierilor, bibliografie (272 surse), 18 anexe, 225 de pagini text de bază, inclusiv 26 tabele, 36 figuri.

Publicații la tema tezei: 67 de lucrări științifice.

Cuvinte-cheie: valori, valori pedagogice, atitudini, atitudinii nonconflictuale, dezvoltarea atitudinii nonconflictuale, cunoașterea/recunoașterea/promovarea valorilor pedagogice, perspective de integrare profesională, pedagogie prospectivă, model tridimensional, strategii izometrice, planning formativ, asigurare valorică.

Scopul cercetării: constă în fundamentarea teoretico-praxiologică a funcționalității tridimensionale în cunoașterea valorilor pedagogice (dimensiune teoretică); recunoașterea/promovarea valorilor pedagogice (dimensiune pragmatică) în dezvoltarea atitudinii nonconflictuale a studentului din perspectiva integrării lui profesionale (dimensiune aplicativă)Obiective ale cercetării: determinarea și consolidarea epistemologică a reperelor teoretice vizând valorile pedagogice ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale; analiza semnificației în contextul general al teoriilor și definirea noțiunii dezvoltarea atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării profesionale; stabilirea orientărilor teoretico-praxiologice în cunoașterea și recunoașterea/promovarea valorilor pedagogice ca surse ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților; fundamentarea metodologiei dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării profesionale; conceptualizarea constructivă a Modelul tridimensional al dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării profesionale (MTAN) și a Planningului formativ; organizarea experimentului pilot și sinteza informațiilor preexperimentale privind necesitatea și nivelul de cunoaștere și recunoaștere/promovare a valorilor pedagogice ca surse ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării lor profesionale; validarea experimentală a Planningului formativ și stabilirea eficienței Modelului tridimensional; generalizarea rezultatelor investigaționale vizând cunoașterea și recunoașterea/promovarea valorilor pedagogice ca surse ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale din perspectiva integrării profesionale a studenților și proiectarea deschiderilor de cercetare.

Noutatea și originalitatea științifică: fundamentarea științifică a funcționalității tridimensionale a valorilor pedagogice ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării lor profesionale; esențializarea denotativă a noțiunii de dezvoltare a atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării profesionale; stabilirea orientărilor teoretico-praxiologice în cunoașterea și recunoașterea/promovarea valorilor pedagogice ca surse ale dezvoltării nonconflictuale din perspectiva integrării profesionale; conceptualizarea și valorificarea Modelului tridimensional; validarea Planningului formativ de cunoaștere/recunoaștere/promovare a valorilor pedagogice ca surse ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale din perspectiva integrării profesionale.

Rezultatele științifice principial noi: analiza hermeneutică a valorilor pedagogice ca surse ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării lor profesionale; consolidarea epistemologică vizând interacțiunea trinomului valori pedagogice–dezvoltarea atitudinii nonconflictuale–perspective de integrare profesională; fundamentarea metodologiei cunoașterii și recunoașterii/promovării valorilor pedagogice ca surse ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării profesionale; identificarea indicatorilor conflictuali/nonconflictuali ai atitudinii și definirea conceptului dezvoltarea atitudinii nonconflictuale; conceptualizarea MTAN cu triplă funcționalitate: 1) cunoașterea valorilor pedagogice (dimensiune teoretică); 2) recunoașterea/promovarea valorilor pedagogice (dimensiune pragmatică); 3) dezvoltarea atitudinii nonconflictuale din perspectiva integrării profesionale (dimensiune aplicativă); validarea Planningului formativ. Prin aceste rezultate se prefigurează noua direcție de cercetare: Pedagogia prospectivă a integrării profesionale, prin care se pun bazele cercetării evolutive a faptelor/fenomenelor de viitor – integrarea profesională prin analiza necesităților actuale – dezvoltarea atitudinii nonconflictuale.

Semnificația teoretică a cercetării: consolidarea epistemologică a noțiunilor de valori pedagogice, atitudini nonconflictuale, perspectiva integrării profesionale; stabilirea orientărilor teoretice în cunoașterea și recunoașterea/promovarea valorilor pedagogice ca surse ale dezvoltării nonconflictuale din perspectiva integrării profesionale; identificarea teoretică a indicatorilor conflictuali/nonconflictuali ai atitudinii; fundamentarea teoretică a metodologiei cunoașterii și recunoașterii/promovării valorilor pedagogice ca surse ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării profesionale; conceptualizarea MTAN. Valoarea aplicativă a cercetării constă în: demonstrarea eficienței Modelul tridimensional al dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării profesionale (MTAN); demonstrarea aplicabilității instrumentelor de cercetare; validarea experimentală a Planningului formativ.

Implementarea rezultatelor științifice au fost realizate în cadrul procesului de formare inițială a studenților pedagogi, ciclul I, anii de studii 3 și 4 de la facultățile Științe ale Educației și Informatică, Filologie și Istorie, Istorie și Geografie, Limbi și Literaturi Străine, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Cuprins


1. ABORDĂRI CONCEPTUALE VIZÂND VALORILE PEDAGOGICE ÎN CONSONANȚA ATITUDINI NONCONFLICTUALE – INTEGRARE PROFESIONALĂ
 • 1.1. Interconexiunea noțională în domeniul valorilor și atitudinilor: cadru referențial
 • 1.2. Valorile pedagogice ca surse ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale – particularități definitorii
 • 1.3. Indicatorii conflictuali/nonconflictuali ai atitudinii – constatări teoretice deductive
 • 1.4. Semnificația și definirea noțiunii dezvoltare a atitudinii nonconflictuale
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. ORIENTĂRI TEORETICO-PRAXIOLOGICE ÎN CUNOAȘTEREA ȘI RECUNOAȘTEREA VALORILOR PEDAGOGICE CA SURSE ALE DEZVOLTĂRII NONCONFLICTUALE DIN PERSPECTIVA INTEGRĂRII PROFESIONALE
 • 2.1. Paradigme ale valorilor pedagogice ca surse ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale
 • 2.2. Dinamica postmodernistă a valorilor pedagogice și a atitudinii nonconflictuale
 • 2.3. Perspective de integrare profesională prin cunoașterea/recunoașterea/promovarea valorilor pedagogice ca factor al dezvoltării atitudinii nonconflictuale
 • 2.4. Semnificația modelelor dimensionale: valori pedagogice–atitudini nonconflictuale–integrare profesională
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3.METODOLOGIA DEZVOLTĂRII ATITUDINII NONCONFLICTUALE A STUDENȚILOR DIN PERSPECTIVA INTEGRĂRII PROFESIONALE
 • 3.1. Dimensiunea cognitivă a valorilor pedagogice în dezvoltarea atitudinii nonconflictuale
 • 3.2. Dimensiunea pragmatică a valorilor pedagogice în dezvoltarea atitudinii nonconflictuale din perspectiva integrării profesionale
 • 3.3. Dimensiunea aplicativă a valorilor pedagogice în dezvoltarea atitudinii nonconflictuale din perspectiva integrării profesionale
 • 3.4.Conceptualizarea Modelului tridimensional al dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării profesionale
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. DEZVOLTAREA ATITUDINII NONCONFLICTUALE A STUDENȚILOR DIN PERSPECTIVA INTEGRĂRII PROFESIONALE – DEMERS EXPERIMENTAL
 • 4.1. Designul experimentului pilot
 • 4.2. Configurații constatative ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării profesionale
 • 4.3. Valorificarea in extensio a Planningului formativ
 • 4.4. Contribuții experimentale în dezvoltarea atitudinii nonconflictuale
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE