Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale


Autor: DOROBANȚU-DINA Roxana-Georgeta
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Victoria Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 februarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română
Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 373.015(043.3)

Adobe PDF document 5.52 Mb / în română
278 pagini


Cuvinte Cheie

interculturalitate, diversitate culturală, educație interculturală, competență, competență interculturală, tehnologie referențială, globalizare, atitudine față de altul, curiozitate împlinită

Adnotare

Volumul și structura tezei. Teza este structurată din introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie 181 surse, 24 anexe, 13 figuri, 13 tabele. Total 150 pagini.

Domeniul de studiu se referă la teoria generală a educației.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretico-aplicativă, elaborarea și validarea Modelului de formare a competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale în vederea racordării la cerințele actuale din învățământ.

Obiectivele cercetării: Stabilirea cadrului teoretic al educației interculturale, a competenței și competenței interculturale, prin studiul și dezvoltarea conceptelor de bază; studierea factorilor generatori ai diversității culturale (globalizarea, demografia, migrația, diversitatea lingvistică etc.), ca semnificații ale schimbărilor educaționale; examinarea specificului abordării interculturale și a formării competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale (evoluție, caracteristici, funcții, perspective, dimensiuni, accepții), ca factor de reușită; elaborarea Tehnologiei referențiale de formare a competenței interculturale a elevilor (FCIE 10), ca instrument formativ de bază; valorificarea experimentală a Tehnologiei referențiale FCIE (10) și validarea rezultatelor obținute.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Cercetarea se circumscrie în mediul școlar gimnazial extracurricular, prin identificarea direcțiilor de formare a competenței interculturale. Acest proces include reperele teoretico-aplicative necesare pentru schimbarea atitudinilor și comportamentelor axate pe interculturalitate. Din această perspectivă: a fost conceptualizat Modelul formării competenței interculturale a elevilor (clasele gimnaziale); a fost proiectată și valorificată Tehnologia referențială FCIE (10), reperată pe ideea „Curiozității împlinite”, a fost elaborată Matricea strategiilor educaționale în vederea formării competenței intercuturale a elevilor din clasele gimnaziale; s-a configurat Constructul de formare a cadrelor didactice în vederea formării competenței interculturale; a fost elaborat și testat Auxiliarul didactic „Educația interculturală – clasa a VI-a” pentru profesori.

Rezultatele obținute care au contribuit la soluționarea problemei științifice constau în conceptualizarea Modelului formării competenței interculturale a elevilor (clasele gimnaziale), fapt care a reperat structurarea și valorificarea Tehnologiei referențiale FCIE (10) în activități formative nemijlocite, în vederea formării competenței interculturale la nivelul elevilor din clasele gimnaziale.

Semnificația teoretică a cercetării rezidă în determinarea reperelor teoretice ale educației și competenței interculturale, reconceptualizarea noțiunilor educație interculturală, competență interculturală, curiozitate împlinită, tehnologie referențială, delimitarea și interpretarea aspectelor competenței interculturale raportate la direcțiile care au generat diversitatea culturală; fundamentarea teoretică a Modelului formării competenței interculturale a elevilor.

Valoarea aplicativă a lucrării se regăsește în stabilirea și confirmarea instrumentelor formative, care își găsesc relevanța în valorificarea practică, având valoare generală și constituind, în același timp, premisa suplimentării activităților școlare în vederea rezultativității.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice Rezultatele științifice au fost valorificate în instituțiile școlare din România (Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu” Țițești, județul Argeș; Școala Gimnazială Micești, județul Argeș), la nivelul a 255 elevi pre-experiment și experiment și în alte școli din județ, la nivelul a 54 cadre didactice.