Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Repere teoretice şi metodologice de dezvoltare a inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare


Autor: Butnari Nadejda
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Nina Bîrnaz
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 septembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document2.65 Mb / în română
Adobe PDF document2.48 Mb / în engleză

Teza

CZU 373.091(478+498) (043.3)

Adobe PDF document 1.54 Mb / în română
187 pagini


Cuvinte Cheie

valori pedagogice, valori-scop, valori-normă, valori-mijloace, viziune tripartită, plus-valoare, a ști să cauți, personalitate integrală, libertatea opiniei

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea se constituie din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 249 de surse, 9 anexe, 19 figuri şi 31 de tabele. Volumul tezei este de 130 pagini text de bază. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 14 articole ştiinţifice publicate, dintre care 3 capitole în monografii internaţionale.

Domeniul de studiu. Teoria generală a educaţiei.

Obiectul cercetării îl constituie procesul de dezvoltare a inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare.

Scopul cercetării rezidă în conceptualizarea teoretică şi metodologică a modelului psihopedagogic de dezvoltare a inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare.

Obiectivele cercetării:

 1. Definirea conceptului de inteligenţă spirituală.
 2. Analiza abordărilor epistemologice referitoare la inteligenţa spirituală.
 3. Diagnosticarea nivelului iniţial de inteligenţă spirituală la cadrele didactice universitare.
 4. Elaborarea modelului psihopedagogic de dezvoltare a inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare.
 5. 5. Validarea experimentală a modelului psihopedagogic de dezvoltare a inteligenţeispirituale la cadrele didactice universitare.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în elaborarea unui model psihopedagogic de dezvoltare a inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare. În acest sens, au fost determinate: Problema ştiinţifică soluţionată se referă la elaborarea modelului psihopedagogic de dezvoltare a SQ, care a contribuit la crearea unui program de formare ce asigură dezvoltarea inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare.

Importanţa teoretică a lucrării. Prin cercetare se completează concepţia privind SQ, printr-un model psihopedagogic de dezvoltare a inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare, în baza abordărilor epistemologice: filozofice, psihopedagogice şi neurobiologice.

Valoarea aplicativă a lucrării. Modelul psihopedagogic de dezvoltare a SQ la cadrele didactice universitare a condus la elaborarea şi aplicarea unui program de dezvoltare a inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare. Acest model poate fi utilizat în elaborarea programelor de formare pentru diferiţi actori din domeniul educaţional.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele teoretice și practice ale cercetării au fost discutate și aprobate la Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii de Stat din Moldova; aprobate şi validate prin publicarea în monografii internaţionale, reviste ştiinţifice, culegeri ale materialelor conferinţelor, suporturi de curs; diseminate în cadrul unor manifestări ştiinţifice din domeniul educaţional la nivel naţional şi internaţional în perioada 2016-2020.

Cuprins


CAPITOLUL 1. REPERE TEORETICE PRIVIND INTELIGENŢA SPIRITUALĂ LA CADRELE DIDACTICE UNIVERSITARE
 • '''
 • 1.1. Generalități ale conceptului de inteligenţă
 • 1.2. Delimitări conceptuale privind inteligenţa spirituală
 • 1.3. Abordări epistemologice privind inteligenţa spirituală
 • 1.3.1. Abordări filozofice privind inteligenţa spirituală
 • 1.3.2. Abordări psihopedagogice privind inteligenţa spirituală
 • 1.3.3. Abordări neurobiologice privind inteligenţa spirituală
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

CAPITOLUL 2. CADRUL CONCEPTUAL AL MODELULUI PSIHOPEDAGOGIC DE DEZVOLTARE A INTELIGENŢEI SPIRITUALE LA CADRELE DIDACTICE UNIVERSITARE
 • 2.1. Delimitări metodologice privind dezvoltarea inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare
 • 2.2. Modelul psihopedagogic de dezvoltare a inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

CAPITOLUL 3. DEMERS EXPERIMENTAL AL DEZVOLTĂRII INTELIGENŢEI SPIRITUALE LA CADRELE DIDACTICE UNIVERSITARE
 • 3.1. Diagnosticul nivelului de inteligenţă spirituală la cadrele didactice universitare
 • 3.2. Implicaţii formative în validarea Modelului psihopedagogic de dezvoltare a inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare
 • 3.3. Rezultate ale demersului formativ al dezvoltării inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
INFORMAŢII PRIVIND VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
DECLARAŢIA PRVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE.