Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tradițiile istorice ale teatrului școlar în România


Autor: Alexandrescu Ion
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Ludmila Papuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 martie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.87 Mb / în română
Adobe PDF document0.79 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.015.3:792(498)(043.3)

Adobe PDF document 6.23 Mb / în română
264 pagini


Cuvinte Cheie

teatru școlar, teatru profesionist, educație artistică prin teatru, teatru popular, artă teatrală, istoria teatrului universal, istoria teatrului românesc, educație formală și nonformală, formare estetico-artistică, proiecte teatrale

Adnotare

Structura tezei:Introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliogarafie din 248 de surse, adnotare (în limbile română, rusă și engleză), 120 pagini text de bază, 23 tabele, 5 figuri,13 anexe.

Scopul cercetării vizează argumentarea istorică și pedagogică a impactului teatrului școlar asupra formării estetico-artistice a profilului elevilor și elaborarea reperelor teoretico-aplicative de integrare în curriculumul formal și nonformal al învățământului din România.

Obiectivele cercetării: Stabilirea reperelor istorice, epistemologice și pedagogice ale teatrului școlar în România ca dimensiune a educației estetico-artistice; proiectarea condițiilor pedagogice de aplicare a strategiilor derivate din resursele Artei teatrale în școală și în activitățile nonformale; descrierea abordărilor metodologice de valorificare a teatrului școlar și impactul pe care cursurile de Artă dramatică le aduce în formarea competențelor la elevi; prezentarea parteneriatului cultural-educativ prin teatrul școlar și teatrul profesionist, ca formă specifică de perpetuare a acestei resurse în actul educativ; consemnarea și prezentarea analitică a experiențelor și ințiativelor de re-animare a teatrului școlar în învățământul preunivesitar și în activitatea nonformală din arealul românesc; identificarea strategiilor de integrare a teatrului școlar în structura Curriculumului Național și în activitatea nonformală a instituțiilor de învățământ preuniversitar din România.

Noutatea și originalitatea științifică rezultă din investigarea și valorificarea resurselor istorice și teoretice originale, dar și ale investigației empirice, statistice în vederea elaborării unei metodologii estetico-teatrale în vederea implementării teatrului școlar ca disciplină în învățământul preuniversitar; reorientarea explorării domeniul științelor educației în direcția aplicării resurselor formative ale Artei teatrale în structura învățământului românesc organizat formal sau nonformal.

Rezultatele obținute care au contribuit la rezolvarea problemei științifice: Argumentarea epistemologică, metodologică și praxiologică a instituționalizării învățării prin teatru și a includerii disciplinei Teatrul școlar în structura cu caracter deschis a planului de învățământ actual prin elaborarea unui cadru curricular complex, necesar pentru promovarea acestei resurse educaționale, fapt care a permis elucidarea semnificațiilor Artei teatrale în reafirmarea teatrului școlar și a creat premisele mai multor decizii la nivelul de politică a educației, în vederea re-modelării învățământului contemporan prin funcția formativă superioară a educației estetico-artistice.

Semnificația teoretică a cercetării este probată prin specificarea teoretică a noțiunii de teatru școlar în evoluție istorică, prin utilizarea unui model de analiză istorico-pedagogică a problematicii naționale și universale a teatrului școlar integrat curricular în structura deschisă a planurilor cadru din învățământul preuniversitar.

Valoarea aplicativă a cercetării este asigurată în contextul promovării proiectelor teatrale școlare prin diverse programe de educație estetico-artistică în procesul de formare a imaginii elevului din învățământul preuniversitar, în consens cu orientările educaționale actuale.

Implementarea rezultatelor științifice ale cercetării: activitatea didactică a autorului și proiectele teatrale realizate în plan național (proiecte teatrale speciale lansate în școli).

Cuprins


1. TEATRUL ȘCOLAR DIN PERSPECTIVĂ ISTORICĂ ȘI PEDAGOGICĂ
 • 1.1. Originile teatrului școlar în arealul românesc: cercetări istoriografice
 • 1.2 Afirmarea teatrului școlar în educația socio-culturală națională prin contribuția modelelor istorice
 • 1.3 Teatrul școlar în istoria culturii românești înainte și după 1918
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. COORDONATE PEDAGOGICE ALE EDUCAȚIEI PRIN TEATRUL ȘCOLAR ÎN CONTEMPORANEITATE
 • 2.1. Rolul istoric al teatrului școlar în apariția și dezvoltarea teatrului profesionist
 • 2.2. Educația elevilor prin teatrul școlar în limbile de circulație internațională
 • 2.3. Condiții pedagogice de aplicare a strategiilor Artei teatrale în activități școlare
 • 2.4. Demersuri metodologice de valorificare a teatrului școlar în educația elevilor
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. PERSPECTIVE DE INTEGRARE A TEATRULUI ȘCOLAR ÎN STRUCTURA CURRICULUMULUI NAȚIONAL ȘI ACTIVITATEA NONFORMALĂ A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA
 • 3.1. Experiențe și ințiative de re-animare a teatrului școlar după 1989
 • 3.2. Opțiunile elevilor privind impactul introducerii teatrului ca disciplină de studiu
 • 3.3. Dezvoltarea cultural-educativă prin proiecte teatrale (școlare și profesioniste)
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul autorului