Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Armonizarea socio-profesională în individualizarea modalităților de educație a adulților


Autor: Bertea Iulian-Ciprian
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Victor Ţvircun
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 martie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română
Adobe PDF document0.41 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.013.83 (043.2)=111

Adobe PDF document 3.11 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

modalități de educație a adulților, armonizare, relaționare, relație de armonizare, educația adulților, individualizare, profesionalizare, formare profesională, nevoi de formare, competențe specifice, atelier constructivist

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din178 titluri, 11 anexe, 137 de pagini de text de bază, 7 figuri. 17 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 12 lucrări științifice.

Scopul lucrării: valorizarea reperelor teoretico-aplicative ale armonizării socio-profesionale în educația adulților din perspectiva individualizării în baza Modelului relaționării socio-profesionale în individualizarea educației adulților.

Obiectivele cercetării: Esențializarea teoretică a noțiunilor de educație a adulților, formare profesională, profesionalizare, nevoi de formare, individualizare, competențe speciale ale educației adulților; relaționare; relație de armonizare; analiza reflexivă a abordărilor actuale în educația adulților (tendințe, factori, specific, orientări, obiective strategice, modalități de formare, metode de instruire); dezvăluirea analitică a relației de armonizare în contextul educației adulților; structurarea instrumentarului teoretico-metodologic de formare a competențelor specifice ale adulților (cadre didactice); organizarea, realizarea și validarea rezultatelor experimentale în vederea confirmării valorii formative a Metodologiei RIEA.

Noutatea și originalitatea științifică se constituie din valorizarea relaționării în procesul de formare profesională la nivelul educației adulților, prin teoretizarea relației de armonizare și fundamentarea teoretico-praxiologică a Modelului relaționării socioprofesionale în individualizarea educației adulților; s-a reactualizat în prim-planul analizei metodologia formativă a individualizării, necesitând și un nou reper aplicativ, cel al atelierului constructivist.

Rezultatele obținute care au contribuit la soluționarea unei probleme științifice importante: Fundamentarea teoretico-aplicativă a Modelului relaționării socio-profesionale în individualizarea educației adulților și aplicarea Metodologiei RIEA în procesul educației adulților a avut ca efect confirmarea valabilității acestora, direcționând demersul formativ spre abordarea relației de armonizare în individualizarea procesului de formare a competențelor specifice adulților.

Semnificația teoretică: Cercetarea a pus în evidență definirea noțiunile de educație a adulților, profesionalizare, formare profesională, nevoi de formare, relație de armonizare, competențe specifice ale adulților; au fost investigate epistemologic tendințe, factori, orientări, obiective strategice, modalități de formare în cadrul educației adulților.

Valoarea aplicativă: Metodologia RIEA este un construct praxiologic, axat pe categorii și unități de competențe, pe valori acționale și complexe ale individualizării, care, aplicat la nivelul educației adulților, poate genera rezultate relevante și eficiente.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice ale cercetării au fost valorificate la nivelul a 138 subiecți experimentali din următoarele instituții de învățământ: Colegiul „NV Karpen Bacău”, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și Colegiul Mondostud-Art din Chișinău

Cuprins


1. FUNDAMENTE EPISTEMOLOGICE ALE EDUCAȚIEI ADULȚILOR
 • 1.1. Abordări actuale ale educației adulților și pedagogiei profesionalizării
 • 1.2 Educația adulților în context internațional
 • 1.3. Orientări științifice privind individualizarea în procesul educațional
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. EDUCAȚIA ADULȚILOR DIN PERSPECTIVA ARMONIZĂRII SOCIO-PROFESIONALE
 • 2.1. Specificul armonizării în formarea profesională
 • 2.2. Nevoile de formare ale adulților în procesul educațional
 • 2.3. Modelul relaționării socio-profesionale în invividualizarea educației adulților
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. INVESTIGAREA APLICATIVĂ A RELAȚIONĂRII SOCIO-PROFESIONALE ÎN EDUCAȚIA ADULȚILOR
 • 3.1. Demersul cercetării constatative a competențelor specifice
 • 3.2. Cercetare experimentală privind dezvoltarea competențelor specifice în baza individualizării
 • 3.3.Considerații privind nivelul de dezvoltare a competențelor specifice în contextul individualizării
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 33

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
Limite ale studiului și direcții de cercetare viitoare
BIBLIOGRAFIE
Anexe
Temă – proiect
FIŞA DE EVALUARE