Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea valorilor artistice la studenți în procesul de instruire coregrafică


Autor: Talpă Svetlana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Mariana Vacarciuc
doctor, conferenţiar universitar
Consultant ştiinţific: Elfrida Coroliov
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 martie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.11 Mb / în română

Teza

CZU 378.015:793.3(043.3)

Adobe PDF document 5.32 Mb / în română
192 pagini


Cuvinte Cheie

valori artistice, valori estetice, instruire coregrafică, dans folcloric, dans clasic, dans modern, cultură coregrafică, profesor de dans, competențe coregrafice, perceperea operei coregrafice

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (161 de surse), 11 anexe. În total conține 152 de pagini text de bază, 16 de figuri și 17 tabele. Rezultatele obținute au fost publicate în 30 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Pedagogie universitară.

Scopul cercetării constă în determinarea reperelor teoretico-aplicative de formare a valorilor artistice studenților-profesori de dans, în contextul cunoașterii, înțelegerii, interiorizării acestora în procesul instruirii coregrafice.

Obiectivele cercetării: Analiza reperelor teoretice, praxiologice și coregrafice ale procesului de formare a valorilor artistice studenților-profesori de dans, în procesul de instruire coregrafică; identificarea evoluției dinamice a semnificațiilor, conținutului și a structurii valorilor artistice implementate prin cursurile de Dans folcloric, Dans clasic și Dans modern; studierea analitico-sintetică a curriculumului privind formarea valorilor artistice la studenții - profesori de dans, în procesul de instruire coregrafică, din perspectiva particularizării conexiunilor ce se stabilesc între elementele componente ale diverselor genuri de dans; stabilirea criteriilor și elaborarea instrumentarului în vederea valorificării valorilor artistice studenților-profesori de dans, în procesul de instruire coregrafică, în vederea promovării sensibilității și expresivității; elaborarea, implementarea și validarea prin experiment a Modelului pedagogic de formare a valorilor artistice studenților în instruirea coregrafică și a Tehnologiei de formare a valorilor artistice studenților în instruirea coregrafică; analiza calitativă și cantitativă a rezultatelor experimentului pedagogic.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării rezidă în: fundamentarea, implementarea și valorificarea Modelului pedagogic de formare a valorilor artistice studenților în instruirea coregrafică / Modelul VASIC, întru sporirea culturii coregrafice a studenților-profesori de dans în procesul de instruire coregrafică, prin care se promovează ideea orchestricii trihotomice ca esență conexionistă a genurilor de dans (dans folcloric, dans clasic, dans modern); identificarea perspectivelor actuale de valorificare a competenței coregrafice în procesul instruirii; revizuirea analitică a semnificațiilor de bază ale valorii artistice (conținut și structură), prin sintetizarea multitudinii semnificațiilor estetice și psihopedagogice; definirea valorii artistice și descriptorilor acesteia, identificarea Tehnologiei de formare a valorilor artistice studenților în instruirea coregrafică și dezvoltarea unui sistem complex de probe practice pentru formarea valorilor artistice a studenților -profesori de dans; testarea Fișei metodologice în perspectiva procesului de percepție a operei coregrafice.

Rezultatele științifice care au condus la soluționarea problemei de cercetare constau în determinarea și valorificarea reperelor teoretico-aplicative ale valorilor artistice la studenții-profesori de dans, structurate în Modelul pedagogic de formare a valorilor artistice studenților în instruirea coregrafică / Modelul VASIC și Tehnologiei de formare a valorilor artistice studenților în instruirea coregrafică, ceea ce a condus la formarea valorilor artistice ale studenților, contribuind la creșterea culturii coregrafice, în vederea direcționării procesului instructiv spre accentuarea aspectelor de sensibilitate și expresivitate.

Semnificația teoretică a cercetării constă în argumentarea teoretică şi metodologică a procesului de formare a valorilor artistice la studenții-profesori de dans; analiza noțiunilor de valoare, valoare artistică, valoare estetică, cultură artistică, competență coregrafică; examinarea evoluției aspectului de valoare artistică, evidenţierea conţinutului şi a structurii valorilor artistice; determinarea criteriilor de evaluare și descrierea nivelurilor de formare a valorilor artistice; conceptualizarea și elaborarea Modelului pedagogic de formarea a valorilor artistice studenților în instruirea coregrafică, în vederea eficientizării procesului formativ al cursurilor Dans folcloric, Dans clasic și Dans modern.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în identificarea Tehnologiei de formare și elaborarea unui complex de probe, metode și forme practice, orientat spre formarea valorilor artistice; descrierea nivelurilor și indicatorilor de formare a valorilor artistice la studenții-profesori de dans; validarea experimentală a Modelului VASIC, care poate fi aplicat cu succes și în cadrul altor discipline artistice.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat în cadrul experimentului pedagogic desfășurat la Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, pe un eșantion experimental alcătuit din 92 studenți (experimentul de explorare); 62 studenți (experimentul pedagogic de bază) și 6 cadre didactice, inclusiv prin intermediul ședințelor metodice și al activităților practice cu studenții.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ALE PROCESULUI DE FORMARE A VALORILOR ARTISTICE DE TIP COREGRAFIC
  • 1.1. Delimitări conceptuale ale valorilor artistice
  • 1.2.Evoluția dimensiunilor axiologice ale diverselor genuri de dans (folcloric, clasic, modern)
  • 1.3.Concluzii la capitolul 1

2.REPERE METODOLOGICE DE FORMARE A VALORILOR ARTISTICE ALE STUDENȚILOR ÎN INSTRUIREA COREGRAFICĂ
  • 2.1.Configurații ale conținuturilor curriculare din domeniul Arte în vederea formării valorilor artistice
  • 2.2. Conexiuni metodologice ale cursurilor de instruire coregrafică în formarea valorilor artistice
  • 2.3.Modelul pedagogic de formare a valorilor artistice studenților în instruirea coregrafică
  • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. VALORIFICAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI PEDAGOGIC DE FORMARE A VALORILOR ARTISTICE ALE STUDENȚILOR ÎN INSTRUIREA COREGRAFICĂ
  • 3.1. Manifestarea valorilor artistice ale studenților (experimentul pedagogic)
  • 3.2.Validarea Modelului pedagogic de formare a valorilor artistice studenților în instruirea coregrafică
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTOAREI