Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Comunicarea persuasivă ca strategie de rezolvare a conflictelor ȋn mediul școlar


Autor: Adăscăliței Andra-Mirabela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Ecaterina Ţernă
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 martie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română
Adobe PDF document0.66 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.01:316.48(043.3)

Adobe PDF document 3.98 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

comunicare, persuasiune, comunicare persuasivă, strategie, strategie de rezolvare a conflictelor, unitate reglatorie, program strategic, relația conflict-comunicare persuasivă, constructivism

Adnotare

Volumul şi structura tezei. Teza conține: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (211 surse), adnotare, concepte-cheie, glosar de termeni, lista abrevierilor, 12 anexe etc. Ȋn total conține 150 pagini text de bază, 37 de figuri și 33 de tabele. Publicații la tema tezei: 21 lucrări științifice (articole în reviste de profil și comunicări la conferințe naționale și internaționale din România și Republica Moldova).

Domeniul de studiu: se referă la teoria generală a educației

Scopul cercetării: fundamentarea teoretico-practică a reperelor pedagogice de valorificare a comunicării persuasive ca strategie de rezolvare a conflictelor. Obiectivele cercetării: fundamentarea cadrului conceptual și teoretic vizând comunicarea persuasivӑ ca strategie de rezolvare a conflictelor în mediul școlar; analiza conflictelor în mediul școlar cauzate de lipsa comunicării persuasive; identificarea principiilor comunicării persuasive ca strategie de rezolvare a conflictelor în clasele gimnaziale; precizarea configurației strategiilor de rezolvare a conflictelor ȋn practica educațională; elaborarea şi experimentarea Modelul pedagogic de valorificare a comunicării persuasive ca strategie constructivă de rezolvare a conflictelor şi a Programului strategic de rezolvare a conflictelor prin comunicare persuasivă.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării este obiectivată de: determinarea fundamentelor teoretice și praxiologice din perspectiva rezolvării conflictelor în mediul școlar; elaborarea Modelului pedagogic de valorificare a comunicării persuasive ca strategie constructivă de rezolvare a conflictelor; elucidarea premiselor curriculare ale valorificării comunicării persuasive; proiectarea, implementarea și validarea experimentală a Programului strategic de rezolvare a conflictelor prin comunicare persuasivă.

Rezultatele științifice principale obținute în cercetare rezidă în determinarea și validarea fundamentelor teoretico-aplicative, ȋncorporate în Modelul pedagogic de valorificare a comunicării persuasive ca strategie constructivă de rezolvare a conflictelor, implementarea căruia a condus la formarea și consolidarea comportamentului persuasiv în cadrul rezolvării conflictelor și a contribuit la formarea comportamentului pozitiv, constructiv al elevilor claselor gimnaziale ȋn baza comunicării persuasive.

Semnificația teoretică a cercetării constă în actualizarea conceptelor de comunicare persuasivă și conflict; sistematizarea cercetării privind strategiile de rezolvare a conflictelor în mediul școlar; stabilirea fundamentelor teoretice ale comunicării persuasive; identificarea comunicării persuasive ca proces, produs, finalitate; desemnarea analitică a caracteristicilor discursului persuasiv; elucidarea tendințelor ȋn procesul comunicării persuasive; configurarea unităților reglatorii (comunicare persuasivă şi rezolvarea conflictelor).

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea și validarea ansamblului de instrumente pedagogice și fundamente teoretico-aplicative, concentrate în componentele Modelului pedagogic de valorificare a comunicării persuasive ca strategie constructivă de rezolvare a conflictelor. De asemenea, Programul strategic de rezolvare a conflictelor prin comunicare persuasivă poate fi eficient implementat ȋn valorificarea comunicării persuasive, atât ȋn cadrul educației formale, cât şi ȋn activități de consiliere a elevilor vizând rezolvarea conflictelor ȋn instituțiile de ȋnvățământ.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat ȋn două instituții de ȋnvățământ din județul Botoşani: Școala Gimnazială „Leon Dănăilă”, Darabani şi Şcoala Gimnazială Nr. 1, Dorohoi.