Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Repere teoretice şi metodologice ale diminuării agresivităţii la liceenii arabi din Israel


Autor: ABU RIA Ali
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Valentina Bodrug-Lungu
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 decembrie 2021 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.79 Mb / în română

Teza

CZU 373.5(569.4):159.922.8(043.3)

Adobe PDF document 1.62 Mb / în română
172 pagini


Cuvinte Cheie

agresivitate, stimă de sine, non-violență, abordare bazată pe drepturile omului/copilului, educație, școală non-violentă, liceeni, factori de risc, violență școlară, principii, abordare transformativă gender, masculinitate toxică, cadru școlar

Adnotare

Structura tezei: Adnotări, аcronime, introducere, 3 capitole, 130 pagini text de bază, 25 figuri și 19 tabele, сoncluzii și recomandări, bibliografie (159 titluri), 11 anexe. Rezultatele sunt reflectate în 8 publicații.

Domeniul cercetării: Științe ale Educației.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică și metodologică a diminuării agresivității la adolescentele și adolescenții liceeni arabi din școlile din Israel.

Obiectivele cercetării: analiza esenței conceptelor de agresivitate, violență în sistemul de învățământ și a evoluției acestora în contextul transformărilor sociale contemporane ce au loc, în special, în Israel; identificarea teoriilor explicative ale fenomenului agresivității la liceeni; studierea corelațiilor dintre agresivitate și stima de sine la adolescentele și adolescenții liceeni arabi din Israel; explorarea experiențelor internaționale de prevenire și diminuare a agresivității la elevi, în special în Israel și Republica Moldova; determinarea condițiilor și premiselor psihopedagogice ale diminuării agresivității la liceenii arabi din Israel; conceptualizarea și validarea Modelului pedagogic de diminuare a agresivității la liceeni.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării este obiectivată de: actualizarea şi extinderea abordărilor cu referire la formarea comportamentelor non-agresive la liceeni arabi din Israel în context național specific; fundamentarea teoretică a particularităţilor de lucru cu adolescenții cu comportamente agresive; elaborarea Modelului pedagogic de diminuare a agresivității la liceeni, a Programului formativ „Eu pot alege!” (“I can choise!”); a Matricei indicatorilor de progres al comportamentului liceenilor și a instrumentelor pedagogice care elucidează abordările teoretice și teoriile explicative cu referire la fenomenul agresivității, precum și strategiile operaționale, premisele și condițiile psihopedagogice adecvate, sistemul de principii. Problema științifică rezolvată în cadrul cercetării constă în elaborarea reperelor teoretice și metodologice structurate în Modelul pedagogic de diminuare a agresivității la liceeni, prin implementarea căruia asigurându-se diminuarea agresivității la liceenii arabi din Israel, confirmată prin optimizarea capacităților de relaționare ale liceenilor, dar şi prin învățarea lor mai eficientă.

Semnificația teoretică a cercetării este demonstrată prin: analiza, precizarea și delimitarea conceptelor de bază: agresivitate, agresiune, violență în școală, stimă de sine; redefinirea conceptului de comportament non-agresiv; explorarea unor noi concepte în context școlar, precum a celui de ”masculinitate toxică”; abordarea gender transformativă, a rezistenței/ rezilienței; conceptualizarea Modelului pedagogic de diminuare a agresivității la liceeni; fundamentarea teoretică și practică a Programului formativ „Eu pot alege!” (“I can choise!”).

Valoarea practică a cercetării: Modelul pedagogic de diminuare a agresivității la liceeni reprezintă un demers validat prin experiment, care s-a dovedit a fi util pentru optimizarea activităţilor instructiv-educative din mediul școlar. Instrumentele și Matricea indicatorilor de progres al comportamentului liceenilor, elaborate în cadrul cercetării, în același rând rezultatele cercetării pot fi utile cadrelor didactice, managerilor școlari, părinților. Recomandările practice pot fi valorificate în procesul de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din Israel, care activează în sectorul arab.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele cercetării au fost validate în cadrul activităților didactice cu elevii care se confruntă cu agresivitatea în școli în sectorul arab din Israel, precum și în cadrul consultărilor cu cadrele didactice din școala în care activează și cu părinții copiilor participanți la programul de instruire. Acestea și-au găsit reflectare în publicațiile științifice ale autorului, fiind prezentate și în cadrul diverselor conferințe la care a participat.

Cuprins


1. DIMENSIUNI TEORETICE ALE DIMINUĂRII FENOMENULUI AGRESIVITAŢII LA LICEENI
 • 1.1. Abordări pluriaspectuale referitor la fenomenul agresivității
 • 1.2. Teorii explicative ale fenomenului agresivității
 • 1.3. Aspecte de relaţionare dintre stima de sine şi comportamentul agresiv al liceenilor în școală
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. CADRUL METODOLOGIC AL DIMINUĂRII AGRESIVITĂȚII LA LICEENI
 • 2.1. Condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare a agresivității la liceenii arabi din Israel
 • 2.2. Situația în domeniul prevenirii și combaterii violenței în școlile din Israel
 • și din Republica Moldova
 • 2.3. Premise psihopedagogice ale diminuării agresivității în școlile din Israel
 • 2.4. Modelul pedagogic de diminuare a agresivității la liceenii arabi din Israel
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. DEMERS EXPERIMENTAL PRIVIND DIMINUAREA AGRESIVITĂȚII LA LICEENII ARABI DIN ISRAEL
 • 3.1. Diagnosticul inițial al manifestării agresivității la liceenii arabi din Israel
 • 3.2. Validarea experimentală a Modelului pedagogic de diminuare a agresivității la liceeni arabi din Israel
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE