Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Potențialul educației tehnologice în formarea preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil


Autor: ROTARU Ioana Corina
Gradul:doctor în Ştiinţe ale educaţiei
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Nadejda Ovcerenco
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 februarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.40 Mb / în română
Adobe PDF document1.32 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.015:64(043.3)

Adobe PDF document 5.85 Mb / în română
221 pagini


Cuvinte Cheie

educație tehnologică, preadolescent, educație pentru parentalitate, familie, cultură tehnologică, responsabilitatea preadolescenților pentru parentalitate.

Adnotare

Structura tezei conține: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 281 de surse, adnotare (română, engleză), concepte-cheie în limbile română, engleză, lista abrevierilor, 150 pagini de text de bază, 45 de tabele, 10 figuri, 11 anexe.

Publicaţii la tema tezei: 22 de lucrări științifice.

Scopul cercetării constă în conceptualizarea, fundamentarea teoretică şi validarea Modelului pedagogic de valorificare a educației tehnologice pe coordonata formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil.

Obiectivele cercetării vizează: determinarea și interpretarea științifică a fundamentelor teoretice privind educația tehnologică și educația pentru parentalitate; analiza curriculumului la educația tehnologică pe dimensiunea formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil; stabilirea particularităților și a gradului de formare a preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil; conceptualizarea Modelului pedagogic de valorificare a educației tehnologice pe coordonata formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil; elaborarea și validarea experimentală a Programului de formare a preadolescenților prin disciplina opțională „Abilități de viață” în contextul educației tehnologice; elaborarea concluziilor științifice și a recomandărilor privind educația tehnologică în perspectiva formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării este confirmată prin abordarea teoretico-practică multidimensională a culturii tehnologice în formarea preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil; determinarea fundamentelor teoretice privind educația tehnologică și educația pentru parentalitate; descrierea particularităților și stabilirea gradului de formare a preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil; dezvăluirea evoluției semnificațiilor științifice ale conceptelor operaționale ale cercetării; conceptualizarea Modelului pedagogic de valorificare a educației tehnologice pe coordonata formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil.

Rezultatele științifice obținute în cercetare contribuie la soluţionarea unei probleme ştiinţifice importante în cercetare care vizează: fundamentele pedagogice ale formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil, structurate în Modelul pedagogic de valorificare a educației tehnologice pe coordonata formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil, în baza căruia a fost elaborat Programul de formare a preadolescenților prin disciplina opțională „Abilități de viață” și validat experimental în instituții publice de învățământ general, rezultatele științifico-practice care au contribuit la dezvoltarea teoriei generale a educației.

Semnificația teoretică a cercetării rezultă din stabilirea și interpretarea științifică a tendințelor actuale ale educației tehnologice în formarea preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil în contextul educației pentru parentalitate, clarificarea semnificației științifice a culturii tehnologice; elaborarea indicatorilor și a criteriilor de evaluare a preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil; elaborarea și aplicarea metodologiei de evaluare a gradului de pregătire a preadolescenților pentru exercitarea rolului de părinte responsabil și elaborarea concluziilor științifice și a recomandărilor privind educația tehnologică în perspectiva formării responsabilității preadolescenților.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în crearea condițiilor pedagogice în vederea formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil prin: expertiza curriculumului la educația tehnolo-gică; elaborarea și validarea experimentală a Programului de formare a preadolescenților prin disciplina opționala „Abilități de viață” în contextul educației tehnologice, conceptualizat în baza Modelului pedagogic de valorificare a educației tehnologice pe coordonata formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil; stabilirea particularităților dezvoltării personalității preadolescenților și interpre-tarea științifică a dinamicii pozitive a responsabilităților parentale în contextul educației tehnologice.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin validarea experimentală a condițiilor pedagogice de valorificare a educației tehnologice în perspectiva formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil la Colegiul Național „Emil Racoviță” şi Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, prin intermediul predării cursului opțional „Abilități de viață”, dezbateri tematice.

Cuprins


1.FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ ȘIEDUCAȚIA PENTRU PARENTALITATE
 • 1.1.Evoluția termenului de educației tehnologică asupra formării preadolescenților
 • 1.2. Clarificări terminologice privind educația pentru parentalitate în perspectiva formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil
 • 1.3. Tendințe actuale ale educației tehnologice necesare formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil în contextul educației pentru parentalitate
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2.CONDIȚII PEDAGOGICE ALE VALORIFICĂRII EDUCAȚIEITEHNOLOGICE ÎN PERSPECTIVA FORMĂRII PREADOLESCENȚILOR PENTRU ROLUL DE PĂRINTE RESPONSABIL
 • 2.1. Expertiza curriculumului la educația tehnologică pe dimensiunea formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil
 • 2.2.Specificul formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil
 • 2.3. Modelul pedagogic de valorificare a educației tehnologice pe coordonata formării preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2.

3.CADRUL EXPERIMENTAL AL VALORIFICĂRII POTENȚIALULUIEDUCAȚIEI TEHNOLOGICE ÎN FORMAREA PREADOLESCENȚILOR PENTRU ROLUL DE PĂRINTE RESPONSABIL
 • 3.1.Designul cercetării gradului de formare a preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil în contextul educației tehnologice
 • 3.2.Rezultate comparate ale implementării experimentale a Programului de formare a preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil prin disciplina opțională „Abilități de viață” în contextul educației tehnologice
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA de asumare a răspunderii
Curriculum Vitae al autoarei