Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Repere psihopedagogice ale dezvoltării motivației învățării la liceenii arabi din Israel


Autor: ASLA Ibrahim
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Carolina Platon
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 decembrie 2021 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în română

Teza

CZU 373.5.015.3(569.4)(043.3)

Adobe PDF document 1.56 Mb / în română
163 pagini


Cuvinte Cheie

motivație, teorii motivaționale, motivația învățării, profil de studii (universal, real, tehnic), model pedagogic, program de dezvoltare motivațională

Adnotare

Volumul și structura tezei. Teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, 162 surse bibliografice, 11 anexe, 132 pagini text de bază, 23 figuri, 19 tabele.

Domeniu de studiu: Științe ale Educației

Scopul cercetării constă în stabilirea cadrului conceptual al motivației pentru învățare la liceenii arabi din Israel și în valorificarea modalităților de dezvoltare a motivației.

Obiectivele cercetării: analiza literaturii de specialitate cu referire la fenomenul studiat în vederea elaborării unor sinteze teoretice relevante cercetării; identificarea particularităților motivației învățării în context școlar; conceptualizarea Modelului pedagogic de dezvoltare a motivației învățării; determinarea specificului și a rolului motivației învățării la liceenii arabi din Israel; analiza comparativă a motivației învățării în dependență de profilul de studii al liceenilor arabi din Israel; elaborarea, implementarea și evaluarea eficienței Programului psihopedagogic de stimulare și dezvoltare a motivației învățării la liceenii arabi din Israel.

Noutatea și originalitatea științifică a tezei sunt obiectivate în: realizarea unei cercetări teoreticoempirice axate pe motivația învățării la liceenii arabi din Israel, conceptualizarea unui Model pedagogic de dezvoltare a motivației învățării; identificarea specificului motivației învățării la liceenii arabi în dependență de profilul de studii: universal, real, tehnic; stabilirea factorilor de influență a motivației învățării la liceenii arabi; determinarea atitudinilor liceenilor față de obiectele planului individual profesional din perspectiva interesului, importanței înțelegerii disciplinei de studiu; identificarea motivației dominante a învățării la liceenii arabi; configurarea științifică a Programului psihopedagogic de stimulare și dezvoltare a motivației învățării la liceenii arabi din Israel.

Problema științifică soluționată în cercetare constă în determinarea fundamentelor teoreticoaplicative încorporate în Modelul pedagogic de dezvoltare a motivației învățării și manifestate în specificul motivației pentru învățare a liceenilor arabi în dependență de profilul de studii – universal, real, tehnic, fapt ce a condiționat elaborarea Programului psihopedagogic de stimulare și dezvoltare a motivației învățării, asigurând, astfel, eficientizarea procesului de motivație a învățării la liceenii arabi din Israel.

Semnificația teoretică a cercetării este justificată de: analiza și sinteza teoriilor motivaționale; precizarea conceptelor de motivație și motivație a învățării din perspectivă psihopedagogică; fundamentarea Modelului pedagogic de dezvoltare a motivației învățării; identificarea specificului motivației învățării la liceenii arabi în dependență de profilul de studii: universal, real, tehnic și manifestat în factorii de influență, atitudinile liceenilor și în dominantele motivaționale ale învățării.

Valoarea aplicativă a cercetării consistă în: selectarea și validarea unui set de instrumente cu ajutorul cărora a fost structurat un sistem de idei privind necesitatea dezvoltării motivației învățării; validarea Programului psihopedagogic de stimulare și dezvoltare a motivației învățării; formularea unor concluzii și recomandări științifice ce vizează premisele și contextul psihopedagogic al dezvoltării motivației pentru învățare la liceenii arabi din Israel.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin diseminarea rezultatelor obținute pe parcursul cercetărilor teoretice și empirice în cadrul discuțiilor purtate la ședințele Departamentului Științe ale Educației al Universității de Stat din Moldova, în comunicările prezentate la varii conferințe științifice naționale și internaționale, în diverse publicații științifice ale autorului, precum și prin realizarea activităților practice organizate cu liceenii arabi din liceul AL-BUKHARI, orașul Arraba, Israel.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE MOTIVAȚIEI: DIMENSIUNI PSIHOPEDAGOGICE
  • 1.1. Delimitări conceptuale ale motivaţiei
  • 1.2. Teorii motivaționale cu implicații educaționale
  • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. CADRUL CONCEPTUAL AL DEZVOLTĂRII MOTIVAȚIEI ÎNVĂȚĂRII
  • 2.1. Particularități ale motivației învățării în context școlar
  • 2.2. Modelul pedagogic de dezvoltare a motivației învățării
  • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. STRATEGII PSIHOPEDAGOGICE DE DEZVOLTARE A MOTIVAȚIEI ÎNVĂȚĂRII LA LICEENII ARABI DIN ISRAEL
  • 3.1. Coordonata constatativă a motivației învățării la liceenii arabi din Israel
  • 3.2. Proiectarea, aplicarea și validarea Programului psihopedagogic de stimulare
  • și dezvoltare a motivației învățării la liceenii arabi din Israel
  • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE