Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


13.00.01 – Pedagogie generală


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Pedagogie (ştiinţe ale educaţiei)

Formula specialităţii
Pedagogia generală este domeniu al ştiinţelor educaţiei care îşi propune cercetarea fundamentelor ştiinţifice şi metodologice ale educaţiei (teoria şi practica diferitor forme ale educaţiei).

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţi adiacente
Soluţionarea obiectivelor investigaţionale la specialitatea 13.00.01 –Pedagogie generală necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: teoria şi metodica instruirii, teoria şi metodica învăţământului preşcolar; psihologia pedagogică precum şi celor complementare, ontologia şi teoria cunoaşterii, psihologia generală.

Metodele de cercetare în cadrul pedagogiei generale, teoriei instruirii pe obiecte, teoriei şi metodicii învăţământului preşcolar sunt identice şi se îmbină în dependenţă de domeniul de aplicare. Metodele din cadrul psihologiei pedagogice permit fundamentarea psihologică a procesului investigaţional în domeniul educaţional, în special a bazelor diagnostice şi prospective.

Pedagogia generală se deosebeşte de specialitatea „Teoria şi metodica instruirii (pe obiecte)” în primul rând, prin obiectul investigaţional. Dacă obiectul cercetării în cadrul pedagogiei generale are un caracter generalizator, transdisciplinar, vizează abordarea complexă a procesului educaţional sau a unor aspecte ale acestuia atunci obiectul cercetării în cadrul „Teoriei şi metodicii instruirii” este totdeauna concret, disciplinar.

Deosebirile între specialitatea „Pedagogie generală” şi „Pedagogie corecţională” se referă, în primul rând la subiectul cercetării. În cazul specialităţii „Pedagogie corecţională” subiectul cercetării sunt copii/persoane cu cerinţe speciale.

Mai accentuate sunt deosebirile între specialitatea „Pedagogie generală” şi „Teoria şi metodica educaţiei fizice” prin orientarea investigaţională., ultima fiind orientată preponderent spre sfera locomotorie a comportamentului.

Teoria şi metodica învăţământului preşcolar studiază particularităţile personalităţii copilului de vârstă preşcolară. Deosebirea dintre problematica abordată în cadrul specialitării „Teoria şi metodica învăţământului preşcolar”, rezidă în accentuarea unor particularităţi comportamentale ale vârstei respective. Tezele de doctorat la interferenţa specialităţii „Pedagogie generală” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere în Consiliul Specializat la specialitatea 13.00.01- Pedagogie generală cu condiţia includerii în componenţa Consiliului Specializat a specialiştilor în domeniu.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii
  1. Guţu Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, şef catedră Ştiinţe ale educaţiei, USM
  2. Dandara O., doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, catedra Ştiinţe ale Educaţiei, USM

Recenzenţii:

  1. Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei, USM
  2. V.Panico, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, decanul facultăţii de pedagogie, Universitatea de Stat din Tirapol
  3. L.Cuzenţov, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, catedra de Pedagogie generală, Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”