Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularitățile psihopedagogice de dezvoltare a gândirii critice la elevii claselor primare


Autor: Balercă Vasilica
Gradul:doctor în Ştiinţe ale educaţiei
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Zoia Guţu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 februarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.22 Mb / în română
Adobe PDF document1.21 Mb / în engleză

Teza

CZU 373.015.3(043.3)

Adobe PDF document 2.76 Mb / în română
214 pagini


Cuvinte Cheie

gândire critică, gândire creativă, problemă, situație-problemă, abordare inter- și intra-disciplinară, învățare activă, evocare, realizarea sensului, reflecție, extindere, curriculum școlar, reactualizare curriculară, școlari mici, stimulare cognitivă, dezvoltare cognitivă, antrenament cognitiv.

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea cuprinde introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie cu 200 surse, 158 pagini text de bază, 6 anexe. Lucrarea conține 46 tabele și 15 figuri. Rezultatele cercetării s-au concretizat în 15 (14 ca unic autor, 1 în coautorat) articole științifice publicate în reviste științifice şi/ sau prezentate în cadrul conferințelor internaționale și cu participare internațională.

Domeniul de cercetare: Teoria generală a educației.

Scopul cercetării a constat în stabilirea bazelor conceptuale, metodologice și a particularităților psihopedagogice de dezvoltare a gândirii critice la elevii claselor primare.

Obiectivele cercetării au fost: (1) analiza abordărilor teoretice a dezvoltării gândirii și gândirii critice la elevii claselor primare; (2) stabilirea particularităților de manifestare a gândirii critice la elevii claselor primare; (3) fundamentarea reperelor conceptuale de dezvoltare a gândirii critice la elevii claselor primare axate pe situații-problemă; (4) elaborarea unei metodologii de dezvoltare a gândirii critice la școlarii mici; (5) validarea experimentală a metodologiei de dezvoltare a gândirii critice la elevii claselor primare.

Noutatea științifică și semnificația teoretică este determinată de: (1) fundamentarea teoretică a demersului de realizare a interacțiunii componentelor psihologice și pedagogice/ metodologice a dezvoltării gândirii critice la școlarii mici; (2) abordarea inter- și intra-disciplinară a aspectelor legate de gândirea critică în procesul educațional; (3) explorarea metodelor și tehnicilor de învățare activă în raport cu conținuturile curriculare și combinarea eficientă a acestora; (4) Fundamentarea metodologiei de dezvoltare a gândirii critice la școlarii mici axate prioritar pe probleme și situații-problemă; (5) elaborarea taxonomiei criteriilor generale la nivel inter- și intra-disciplinar privind dezvoltarea formării critice la elevi; (6) deducerea legităților de formare a gândirii critice la elevi prin interacțiunea demersului psihologic și a demersului pedagogic/ metodologic, având ca mecanism mobil – situația-problemă.

Problema științifică soluționată vizează identificarea și valorificarea particularităților de formare a gândirii critice la elevii claselor primare prin mecanisme de interconexiune a demersurilor psihologice, pedagogice și metodologice în contextul prioritar al problemei și situației-problemă.

Valoarea aplicativă a cercetării: aplicarea practică a metodologiei de dezvoltare a gândirii critice a elevilor în învățământ primar constituind un model aplicativ pentru cadrele didactice și reorganizarea conținuturilor învățării care stimulează stilul de gândire critică a elevilor. Rezultatele cercetării pot fi aplicate în dezvoltarea curriculară pentru învățământul primar.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat la nivel teoretic prin publicarea în reviste științifice de profil, în culegeri ale materialelor conferințelor fiind diseminate în cadrul manifestărilor organizate în mediul academic la nivel internațional și național, iar la nivel practic în cadrul activității didactice personale din învățământul primar în cadrul instituției Școala Profesională Petricani din județul Neamț, România, prin intermediul activităților metodice anuale ale cadrelor didactice reunite la nivel local.

Cuprins


1. CADRUL ANALITIC PRIVIND DEZVOLTAREA GÂNDIRII ȘI GÂNDIRII CRITICE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE
 • 1.1. Abordări psihologice ale dezvoltării gândirii și gândirii critice la elevii claselor primare
 • 1.2. Abordări pedagogice ale dezvoltării gândirii și gândirii critice la elevii claselor primare
 • 1.3. Particularități de manifestare a gândirii critice la elevii claselor primare și a modalităților de dezvoltare a acesteia
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CADRUL CONCEPTUAL ȘI METODOLOGIC AL DEZVOLTĂRII GÂNDIRII CRITICE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE
 • 2.1. Repere teoretice privind dezvoltarea gândirii critice la elevii claselor primare
 • 2.2. Repere metodologice de dezvoltare a gândirii critice la elevii claselor primare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. CADRUL EXPERIMENTAL DE DEZVOLTARE A GÂNDIRII CRITICE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE
 • 3.1. Designul experimentului psihopedagogic de dezvoltare a gândirii critice
 • 3.2. Nivelul de manifestare a gândirii critice la elevii claselor primare – aspecte diagnostice
 • 3.3. Validarea experimentală a metodologiei de dezvoltare a gândirii critice la școlarii mici
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
CERTIFICAT DE IMPLEMENTARE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE